รายชื่อนศ.
รายวิชา617323 : ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5963270 นางสาวศิริพรรษา แย้มจอหอ  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5963959 นางสาวอุษา หาแว  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B6061548 นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B6061654 นางสาวนันทิยา คางคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B6061791 นางสาวณัฐกาญณ์ จันธิราช  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B6062040 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B6062934 นางสาวสุทธิชา เนียมขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B6062972 นางสาวอัญรัตน์ นามโสม  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B6062996 นางสาวธันยภรณ์ สุขสบาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B6063061 นางสาวกิติศญาพร คิดเห็น  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B6063283 นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B6063801 นางสาวพัชรี คำหมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B6063900 นางสาวปรียานุช พลอนันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B6063986 นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B6064150 นางสาวมัญชริน ไชยปราณี  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B6064198 นางสาวจันทิมา ภูมิกระจ่าง  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B6064280 นางสาวอนงค์นาฎ โคตรสา  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B6064389 นางสาวอรทัย ไซรอดแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B6064471 นางสาวประภัสสร ซอนทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ  ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B6064594 นางสาวธีรนาฏ สุวรรณรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
29 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว  ENVIRONMENTAL HEALTH
30 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B6064853 นางสาวกรวีร์ มีชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.