รายชื่อนศ.
รายวิชา529403 : CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5817412 นายพงศ์ภัค รักศิลป์  EE10
2 B5817535 นางสาวจิราภรณ์ อรุณรัมย์  EE10
3 B5817566 นายธชรัฐ หงสารกุล  EE10
4 B5817634 นางสาวพิไลพร หน่อจันทร์  EE10
5 B5817887 นายบูรฉัตร เหิงขุนทด  EE10
6 B5817924 นายณัฐวุฒิ มาลีภักดี  EE40
7 B5818105 นายสิรภพ ภารพันธ์  EE10
8 B5901470 นายพิบูลย์สิทธิ์ สินลับ  EE40
9 B5902149 นายชัยวัฒน์ วิทยาวโรจน์กิจ  EE40
10 B5902637 นายภิฆเนตร์ ชัยประคองชีพ  EE40
11 B5903160 นายอภิสิทธิ์ จงจิตชอบ  EE10
12 B5903306 นายสุริยา เทพนา  EE40
13 B5903436 นายภาณุวิชญ์ คุ้มบุญ  EE10
14 B5903535 นายปรมัตถ์ เมืองนาม  EE10
15 B5903733 นายอรรถพงษ์ สาทะโพน  EE10
16 B5904143 นางสาวสุทธิณี ว่าวสูงเนิน  EE10
17 B5906321 นายนพชัย ใจมั่น  EE40
18 B5907076 นายสุคมัย รัตนธรรม  EE40
19 B5908011 นางสาวกิตติวรา หอยสังข์  EE10
20 B5908219 นางสาวชฎาธาร ทองคำ  EE10
21 B5909445 นางสาวชุติมา เกียรติพงษ์พันธ์  EE10
22 B5912520 นางสาวสุภาพร แก้วพิมาย  EE10
23 B5912933 นางสาววรรณนิสา แสนกล้า  EE10
24 B5918706 นายณัฐพล เครื่องไธสงค์  EE40
25 B5921331 นางสาววิมลสิริ ไตรสุวรรณ  EE10
26 B5922727 นางสาววชิราภรณ์ อินทะโส  EE40
27 B5924387 นายวิทวัส บัวแก้ว  EE10
28 B5924400 นายกรวิชญ์ ไกยะวงษ์  EE40
29 B5924417 นายณัฐวุฒิ ปุยสุวรรณ์  EE40
30 B5924431 นายอภิวัฒน์ ดีล้อม  EE10
31 B5924851 นายเจษฎา ขนานแก้ว  EE10
32 B5924936 นายอรรถนพ อัครหริกุล  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.