รายชื่อนศ.
รายวิชา529403 : CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5817337 นายศิรวิทย์ ดวงเงิน  EE10
2 B5817726 นางสาวฐิติรัตน์ บุญถือ  EE10
3 B5817856 นายปฐมพร เครือเพชร  EE10
4 B5818082 นายภาณุพงศ์ นาคสมบูรณ์  EE10
5 B5900596 นางสาวจรรยวรรธน์ สีมา  EE10
6 B5900640 นายณัฐนนท์ อินโต  EE10
7 B5902743 นางสาวกมลวรรณ์ พิพัฒน์  EE10
8 B5902842 นายไกรวุฒิ รุกขชาติ  EE10
9 B5903566 นางสาวชนิดา อิมาอิ  EE40
10 B5903955 นายคณิต หัดกันยา  EE10
11 B5904204 นายวงศธร ชุ่มวงศ์  EE40
12 B5904389 นายพัณนุสรณ์ คชเถื่อน  EE10
13 B5905164 นางสาวชุลีพร สิระปาณิชาติ  EE10
14 B5906277 นายอิทธิพล อธิตัง  EE10
15 B5906598 นางสาวอรนรี สุขสวัสดิ์  EE40
16 B5907069 นายวรเดช ตั้งคุณาวุฒิ  EE40
17 B5908240 นายเมฑาริน หนาแน่น  EE10
18 B5908738 นายจักรพันธ์ ธรรมนุช  EE10
19 B5908790 นายอดิศักดิ์ มาระกุล  EE10
20 B5909131 นางสาวพัตร์พิมล สายสมรทวีลาภ  EE10
21 B5912155 นายกฤษดา วงษาศักดิ์  EE10
22 B5914449 นายภาณุพงศ์ จรภัย  EE40
23 B5915347 นายศิวกร โรจนติรนันท์  EE10
24 B5918645 นายวรเมธ อินทร์แบน  EE10
25 B5918768 นางสาวธัญรัตน์ ศิริแสง  EE10
26 B5918867 นายรัฐพงศ์ สินธุพันธ์  EE10
27 B5919185 นางสาวศิริพร เพ็ชรเด็ด  EE10
28 B5919833 นางสาวนพรัตน์ พลอยฉิมพลี  EE40
29 B5921232 นางสาวทัศนีย์ แก้วลี  EE10
30 B5921348 นายนพรุจ จิตร์เพิ่ม  EE40
31 B5922291 นายณัฐวุฒิ ทองพลู  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.