รายชื่อนศ.
รายวิชา529403 : CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5817337 นายศิรวิทย์ ดวงเงิน  EE
2 B5817726 นางสาวฐิติรัตน์ บุญถือ  EE
3 B5817856 นายปฐมพร เครือเพชร  EE
4 B5818082 นายภาณุพงศ์ นาคสมบูรณ์  EE
5 B5900596 นางสาวจรรยวรรธน์ สีมา  EE
6 B5900640 นายณัฐนนท์ อินโต  EE
7 B5902743 นางสาวกมลวรรณ์ พิพัฒน์  EE
8 B5902842 นายไกรวุฒิ รุกขชาติ  EE
9 B5903566 นางสาวชนิดา อิมาอิ  EE
10 B5903955 นายคณิต หัดกันยา  EE
11 B5904204 นายวงศธร ชุ่มวงศ์  EE
12 B5904389 นายพัณนุสรณ์ คชเถื่อน  EE
13 B5905164 นางสาวชุลีพร สิระปาณิชาติ  EE
14 B5906277 นายอิทธิพล อธิตัง  EE
15 B5906598 นางสาวอรนรี สุขสวัสดิ์  EE
16 B5907069 นายวรเดช ตั้งคุณาวุฒิ  EE
17 B5908240 นายเมฑาริน หนาแน่น  EE
18 B5908738 นายจักรพันธ์ ธรรมนุช  EE
19 B5908790 นายอดิศักดิ์ มาระกุล  EE
20 B5909131 นางสาวพัตร์พิมล สายสมรทวีลาภ  EE
21 B5912155 นายกฤษดา วงษาศักดิ์  EE
22 B5914449 นายภาณุพงศ์ จรภัย  EE
23 B5915347 นายศิวกร โรจนติรนันท์  EE
24 B5918645 นายวรเมธ อินทร์แบน  EE
25 B5918768 นางสาวธัญรัตน์ ศิริแสง  EE
26 B5918867 นายรัฐพงศ์ สินธุพันธ์  EE
27 B5919185 นางสาวศิริพร เพ็ชรเด็ด  EE
28 B5919833 นางสาวนพรัตน์ พลอยฉิมพลี  EE
29 B5921232 นางสาวทัศนีย์ แก้วลี  EE
30 B5921348 นายนพรุจ จิตร์เพิ่ม  EE
31 B5922291 นายณัฐวุฒิ ทองพลู  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.