รายชื่อนศ.
รายวิชา529403 : CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5817986 นายจิรายุ จันตาเรียน  EE
2 B5825226 นายคริสตศักดิ์ งามละม้าย  EE
3 B5902132 นายนรภัทร ถาจอหอ  EE
4 B5902873 นายกุลภัทร นามวงศ์  EE
5 B5903764 นายธีรภัทร โพนหนา  EE
6 B5904334 นางสาวธัญธิดา ปะมะโน  EE
7 B5905072 นายตะวัน พิมพ์จันทร์  EE
8 B5906246 นายณัฐเดช บุญรอด  EE
9 B5907359 นายพงษ์ศกร ปราณีตพลกรัง  EE
10 B5907717 นางสาวศิดา สารีสิงห์  EE
11 B5908608 นางสาวพลอย กองวงค์  EE
12 B5908844 นางสาวกมลชนก นาคชม  EE
13 B5910205 นางสาวศรัญญา แพงศรี  EE
14 B5910397 นายชาคริต ปล้องกระโทก  EE
15 B5912391 นายธีรศักดิ์ สมปาง  EE
16 B5914753 นายทิวานนท์ ช่างยา  EE
17 B5916405 นายเทวราช ภาคมฤกษ์  EE
18 B5916634 นายธีรเดช ก้านเพ็ชร  EE
19 B5918720 นางสาวดวงกมล ประเสริฐดี  EE
20 B5918737 นายเอกสิทธิ์ กิ่งมณีรัตน์  EE
21 B5918751 นางสาวอวัศยา จิตไพบูลย์  EE
22 B5918836 นายวิชชากร ใจหวัง  EE
23 B5918850 นายธวัชชัย ใจศิลป์  EE
24 B5919475 นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ  EE
25 B5920471 นายกีรติ ติคำลำ  EE
26 B5920785 นายรัตนกร แทนจะโปะ  EE
27 B5922260 นางสาวประกายเพชร ม่วงเขียว  EE
28 B5924462 นายวราวุธ สุดสม  EE
29 B5924509 นายนนทการณ์ มังคลา  EE
30 B5925681 นายธนกร สายสุจริต  EE
31 B5925940 นายสุเมธ อยู่ยง  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.