รายชื่อนศ.
รายวิชา529403 : CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5520404 นางสาวนุชจรี เขียมสันเทียะ  EE10
2 B5533817 นายอภิชาติ สุภาพ  EE10
3 B5720149 นายฉัตรชัย ภารตุ้มเหลา  EE10
4 B5723911 นายนพรัตน์ แชจอหอ  EE10
5 B5807789 นางสาวทิพวัลย์ เวทนา  EE40
6 B5900558 นายปฏิภาณ จันทร์กอโต  EE40
7 B5900671 นายธนากร บุญสิทธิ์  EE10
8 B5901906 นายจรัญ คำลา  EE40
9 B5906215 นายอัษฎาวุธ น้อยสี  EE40
10 B5906970 นายกฤษฎา แพงไธสง  EE40
11 B5907007 นายวันเฉลิม เพ็ชร์พล  EE10
12 B5907243 นายจิรวัฒน์ อาสาชาติ  EE10
13 B5909223 นายรณกฤต ลิ้มอำนวยลาภ  EE40
14 B5909322 นายภาสกร มีปัญญา  EE10
15 B5909698 นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ  EE10
16 B5911202 นางสาวธัญกรณ์ ฉ่ำปุ๊ก  EE10
17 B5911394 นายอานุภาพ แก้วกองทรัพย์  EE10
18 B5915538 นางสาวปวีณา นาตะโหนด  EE10
19 B5915583 นายธนาธิป ปาละพันธุ์  EE10
20 B5915811 นางสาวบุญสิตา บุญศิริ  EE10
21 B5916504 นายจิรายุทธ เหล่าสำโรง  EE40
22 B5916849 นางสาวกานต์รวี รุ่งรังษี  EE10
23 B5919505 นายทินภัทร โพธิ์ศิริ  EE40
24 B5920754 นายธัชชัย ด่านจิระมนตรี  EE40
25 B5921522 นายธนเดช บุญประสงค์  EE10
26 B5922345 นางสาวอลิสา ถนอมเมือง  EE40
27 B5923137 นายนิคม ศิริปรุ  EE10
28 B5924745 นายเดชาธร พัฒนชยากร  EE10
29 B5925919 นายภูนัยน์ ชุมภู  EE10
30 B5926190 นางสาวอณัฐชา ปัดไธสง  EE40
31 B5927944 นายพีระพล ยาท้าว  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.