รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5603794 นางสาวณัฏรดา ทวดอาจ  Agricultural and Food Engineering10
2 B5610358 นายสันติ ยาเคน  Agricultural and Food Engineering10
3 B5705962 นางสาวสุกัญญา ทองอยู่  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข  Agricultural and Food Engineering10
5 B5806362 นายพงษ์พัฒน์ รองเมือง  Agricultural and Food Engineering10
6 B5808274 นางสาวจิดาภา ศุภรทรัพย์  MAE10
7 B5808281 นางสาวชนัญญ์ธรณ์ อ่อนละมัย  Agricultural and Food Engineering10
8 B5810529 นายเฉลิมพงศ์ ประจันทร์ศรี  Agricultural and Food Engineering10
9 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง  Agricultural and Food Engineering10
10 B5817160 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ  PE10
11 B5821228 นายสกล วิจักษณบุญ  Automotive Engineering10
12 B5821754 นางสาวอารีรัตน์ รวบทองหลาง  Agricultural and Food Engineering10
13 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
14 B5902231 นายอารยะ ภูสง่า  PE10
15 B5904976 นางสาวเกศริน พลอยไธสง  PE10
16 B5905652 นายวิชญ์ภูมิ โรจนเกษตรชัย  Agricultural and Food Engineering10
17 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
18 B5914715 นายธงธวัช รักแตง  Agricultural and Food Engineering10
19 B5918447 นางสาววาสนา จุติมา  PE10
20 B6006563 นางสาวพัชริดา หาลี  CERAMIC ENGINEERING10
21 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering10
22 B6018924 นางสาวสาวิตรี ควรชม  CERAMIC ENGINEERING10
23 B6137403 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
24 B6137465 นายภูภีม นนท์ช้าง  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.