รายชื่อนศ.
รายวิชา617338 : PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENTAL AND SAFETY LAWS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B6061548 นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6061616 นางสาวชลธิฌา พลสมบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6061647 นางสาวอาริยา เพ็ชรมน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B6061654 นางสาวนันทิยา คางคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6061791 นางสาวณัฐกาญณ์ จันธิราช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6061883 นายรัชกาล คำสว่าง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6061944 นางสาวปณิตา จันทะสม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6061968 นายภานุวัฒน์ เมืองเลน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B6062040 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6062095 นางสาวอารียา ราชบัณดิส  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6062125 นางสาวจันทราทิพย์ ภูมิโพธิ์ตาก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B6062149 นางสาวศิริวรรณ ม่วงอร่าม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6062156 นางสาวเจนจิรา ชมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6062330 นางสาววาฤดี สีสวนจิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6062361 นางสาวจันทกานต์ ปิดรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B6062378 นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B6062446 นางสาวกาญจนา มัธยมแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B6062545 นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B6062569 นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B6062583 นางสาวนารากร การนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
37 B6062651 นายกรกต ชารีดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
38 B6062668 นางสาวภัทราภรณ์ ตะราษี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
39 B6062682 นางสาวกวินนาฎ เคราะห์ดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
40 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
41 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
42 B6062774 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
43 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
44 B6062835 นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
45 B6062842 นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
46 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
47 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
48 B6062903 นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
49 B6062934 นางสาวสุทธิชา เนียมขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
50 B6062972 นางสาวอัญรัตน์ นามโสม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
51 B6062989 นางสาวรัตน์ชนก ชนะค้า  ENVIRONMENTAL HEALTH10
52 B6062996 นางสาวธันยภรณ์ สุขสบาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
53 B6063023 นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
54 B6063061 นางสาวกิติศญาพร คิดเห็น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
55 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
56 B6063191 นางสาวถิรนันท์ จงใจงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
57 B6063276 นางสาวอาริสา ชาติไทย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
58 B6063283 นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
59 B6063337 นางสาวกัญญาพัชร บุญเครือบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
60 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
61 B6063375 นางสาวกาญจนัดดา เสาเกลียว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
62 B6063382 นางสาวกัญญารัตน์ แสงบัวภา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
63 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
64 B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
65 B6063429 นางสาวเกศินี โกรพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
66 B6063443 นางสาวสิตานัน นาคสุวรรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
67 B6063467 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
68 B6063474 นางสาวธัญญารัช ชูสังข์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
69 B6063559 นางสาวจันทร์สุดา เปียสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
70 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
71 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
72 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
73 B6063672 นางสาวนนทภรณ์ เย็นสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
74 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
75 B6063726 นางสาวขวัญฤดี อินแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
76 B6063740 นายกิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
77 B6063801 นางสาวพัชรี คำหมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
78 B6063825 นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
79 B6063832 นางสาวรัตนา จันทรชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
80 B6063887 นางสาวสิรินดา สุขสมเขตร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
81 B6063900 นางสาวปรียานุช พลอนันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
82 B6063924 นางสาวปัทมา อ่อนรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
83 B6063948 นางสาวกุลจิรา ปังศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
84 B6063979 นางสาวสมัชญา บุญยืน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
85 B6063986 นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
86 B6064006 นางสาววิภาวี ดีทั่ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
87 B6064020 นางสาวธัญญารัตน์ มัดศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
88 B6064051 นางสาวณัฐริกา สดช้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
89 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
90 B6064082 นางสาวพิมพิไล ชัยแหม่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
91 B6064112 นางสาวมณฑิรา พิมพิศาล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
92 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
93 B6064150 นางสาวมัญชริน ไชยปราณี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
94 B6064167 นางสาวจุรารัตน์ ก้อนวัน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
95 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
96 B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
97 B6064198 นางสาวจันทิมา ภูมิกระจ่าง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
98 B6064280 นางสาวอนงค์นาฎ โคตรสา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
99 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
100 B6064389 นางสาวอรทัย ไซรอดแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
101 B6064396 นางสาวกัญญาณัฐ ปล้องไม้  ENVIRONMENTAL HEALTH10
102 B6064402 นางสาวสุภาวดี สิงห์รักษาตระกูล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
103 B6064471 นางสาวประภัสสร ซอนทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
104 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
105 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
106 B6064570 นางสาวนราทิพย์ วรชินา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
107 B6064594 นางสาวธีรนาฏ สุวรรณรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
108 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
109 B6064686 นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
110 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
111 B6064716 นางสาวสุดารัตน์ ปรางค์นอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
112 B6064730 นางสาววิสุดา ปะสาวะโถ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
113 B6064754 นางสาวพินิตพิชา จินโจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
114 B6064761 นางสาวกาญจนา บุญขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
115 B6064853 นางสาวกรวีร์ มีชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
116 B6064884 นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
117 B6064891 นางสาวกิติกาญจน์ กางรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
118 B6064938 นางสาวศศิธร ผลสมหวัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
119 B6064952 นางสาวปณิธิ สาชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
120 B6065096 นางสาวกานต์รวี นาคขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
121 B6065256 นางสาวศิริพร ไหมทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
122 B6065317 นางสาวอริษา ชัยโย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
123 B6065331 นางสาวภาวิดา อุ่นรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
124 B6065522 นางสาววรัทยา ทรงสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
125 B6065621 นางสาวจันทรรัตน์ เหมือนตา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
126 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.