รายชื่อนศ.
รายวิชา108102 : MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6210434 นางสาวสุชานันท์ ประครองพันธ์  B.N.S.
2 B6210458 นายเอมิน เสนาะโสด  B.N.S.
3 B6211417 นางสาวจันทร์นภา บุตรจันทร์  B.N.S.
4 B6211424 นางสาวอรณิชา สัตรัตน์  B.N.S.
5 B6211448 นางสาวศวรรยา แสงงาม  B.N.S.
6 B6211455 นางสาวศิรินาถ บุญเนา  B.N.S.
7 B6211462 นางสาวปานรวี ภูมิไธสง  B.N.S.
8 B6211479 นางสาวธิดารัตน์ สีใจสุ  B.N.S.
9 B6211486 นางสาวรัตนชฎาพร มูลโพธิ์  B.N.S.
10 B6211493 นางสาวธาราทิพย์ สนทยา  B.N.S.
11 B6211530 นางสาวสายนที พลนิกาย  B.N.S.
12 B6229047 นางสาวรัศมี สายดวง  B.N.S.
13 B6233358 นางสาวจินดามณี ยินขุนทด  B.N.S.
14 B6233372 นางสาวพิชญานันต์ เจริญเขต  B.N.S.
15 B6233389 นางสาวณิชากร งามฉลาด  B.N.S.
16 B6233433 นางสาวอคิราภ์ จำปาศรี  B.N.S.
17 B6233501 นางสาวกุลธิดา แสนแดง  B.N.S.
18 B6233532 นางสาวกนกวรรณ สีกะแจะ  B.N.S.
19 B6233549 นางสาววรางคณา อุดมศักดิ์  B.N.S.
20 B6233556 นางสาวจารุวรรณ สีเล  B.N.S.
21 B6234867 นางสาวณัฐณิชา พรีพรม  B.N.S.
22 B6234874 นางสาวทิพย์ศิริ ทิพยานนท์  B.N.S.
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.