รายชื่อนศ.
รายวิชา617323 : ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5761777 นางสาวจามจุรี เคนศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5762132 นายอนิวัต จงนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B6061616 นางสาวชลธิฌา พลสมบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B6061647 นางสาวอาริยา เพ็ชรมน  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B6061944 นางสาวปณิตา จันทะสม  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B6062095 นางสาวอารียา ราชบัณดิส  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B6062125 นางสาวจันทราทิพย์ ภูมิโพธิ์ตาก  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B6062149 นางสาวศิริวรรณ ม่วงอร่าม  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B6062330 นางสาววาฤดี สีสวนจิต  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B6062361 นางสาวจันทกานต์ ปิดรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B6062378 นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B6062446 นางสาวกาญจนา มัธยมแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B6062569 นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B6062583 นางสาวนารากร การนา  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B6062774 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B6063191 นางสาวถิรนันท์ จงใจงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม  ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B6063740 นายกิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่  ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B6063825 นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH
29 B6063979 นางสาวสมัชญา บุญยืน  ENVIRONMENTAL HEALTH
30 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B6064761 นางสาวกาญจนา บุญขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH
32 B6064884 นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH
33 B6064891 นางสาวกิติกาญจน์ กางรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
34 B6065096 นางสาวกานต์รวี นาคขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH
35 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.