รายชื่อนศ.
รายวิชา529435 : POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง  EE10
2 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์  EE10
3 B6001865 นายสุทธิพงษ์ วงค์อุปปา  EE10
4 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา  EE10
5 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก  EE10
6 B6004705 นางสาวธนพร ศิริมงคล  EE10
7 B6007386 นายสุรวุฒิ นาสมใจ  EE10
8 B6007706 นายอภิชาติ เหล่าภักดี  EE10
9 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา  EE10
10 B6009151 นางสาวณัฐพร เกษมะณี  EE10
11 B6011895 นายจิราวุฒิ รุ่งสุวรรณ  EE10
12 B6012670 นางสาวภัทรศยา เจียวก๊ก  EE10
13 B6012700 นายวริศ ประดิษฐสุข  EE10
14 B6015329 นางสาววันวิสา ขุมเงิน  EE10
15 B6015497 นายฉัตรบดินทร์ ดวงศรี  EE10
16 B6017330 นางสาวณัฏชยา หาวิโร  EE10
17 B6019228 นายธนาสิทธิ์ สร้อยสม  EE10
18 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์  EE10
19 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์  EE10
20 B6020835 นางสาวกฤตชญา สุรพยัคฆพงษ์  EE10
21 B6025120 นายเสฏฐวุฒิ พุ่มห่อทอง  EE10
22 B6027353 นายชานนท์ ธิติภูวดล  EE10
23 B6029685 นายริฎวาน เจ๊ะสนิ  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.