รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5802166 นางสาวจุฑามาศ กระจ่างโพธิ์  Electronic Engineering10
2 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย  CME10
3 B5806348 นางสาววารุณี ประดิษฐศรี  CME10
4 B5806355 นางสาวจุฑาธิป กิณรีย์  CME10
5 B5808953 นางสาวจุฑามาศ เทพแสง  Environmental Engineering10
6 B5810123 นางสาวจริยา รักษาทรัพย์  CME10
7 B5813995 นางสาวปัฐมาภรณ์ แก้วพิสิษฐ์กุล  Transportation Engineering And Logistics10
8 B5819980 นางสาวอภิญญา สีใส  IE10
9 B5822218 นายพชร พลสาย  Transportation Engineering And Logistics10
10 B5822331 นายไกรวิชญ์ เทพเรียน  Transportation Engineering And Logistics10
11 B5822409 นายราชัน กระพันธ์เขียว  Transportation Engineering And Logistics10
12 B5903139 นายอดิศร แดงบุตร  Transportation Engineering And Logistics10
13 B5903443 นายศุภโชค อรรถพันธุ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
14 B5905591 นางสาวญาณิศา ปาละกูล  Transportation Engineering And Logistics10
15 B5907144 นางสาวมธุรดา โชติจันทึก  IE10
16 B5908097 นางสาวเมทินี เพียงเกาะ  IE10
17 B5908905 นางสาวอารีรัตน์ ช่อผกา  CME10
18 B5909339 นางสาวจิราพัชร เทพสุรินทร์  Environmental Engineering10
19 B5909537 นางสาววายุรี ตลับแก้ว  Environmental Engineering10
20 B5909827 นางสาวฐิติมา ศิลปี  Transportation Engineering And Logistics10
21 B5912346 นางสาววริญชญา ทองฤทธิ์  CME10
22 B5913312 นางสาวอัจฉรา สมใจหวัง  Transportation Engineering And Logistics10
23 B5915163 นายภักดี พรหมกสิกร  TCE10
24 B5915170 นายอรรถกร ปุญญา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
25 B5915781 นางสาวพัชรวดี ใจรักษ์  Environmental Engineering10
26 B5917327 นายพีรัชชัย เซี่ยงฝู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
27 B5921560 นางสาวสุนิสา สุระสาย  CME10
28 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข  Environmental Engineering10
29 B5926459 นางสาวสุจิรา รอดคง  Transportation Engineering And Logistics10
30 B5927531 นายธีรภัทร ปัดสา  Electronic Engineering10
31 B5952557 นางสาวกชพรรณ การะเกษ  Environmental Engineering10
32 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม  Environmental Engineering10
33 B6001841 นายสุรพงษ์ กระแสโสม  Environmental Engineering10
34 B6002473 นางสาวเครือวัลย์ สุขเจริญ  Environmental Engineering10
35 B6003371 นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา  Environmental Engineering10
36 B6004118 นายพงชธร อุปสาร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
37 B6005061 นางสาวจินดารัตน์ มหา  Environmental Engineering10
38 B6005573 นางสาวจินตหรา ปานพรม  Environmental Engineering10
39 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง  Environmental Engineering10
40 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง  Environmental Engineering10
41 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา  Environmental Engineering10
42 B6009045 นายณัชพล ปากน้ำเขียว  Agricultural and Food Engineering10
43 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์  Environmental Engineering10
44 B6009809 นายวสันต์ แวดศรี  Environmental Engineering10
45 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร  Environmental Engineering10
46 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด  Environmental Engineering10
47 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
48 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ  Environmental Engineering10
49 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา  Environmental Engineering10
50 B6013592 นางสาวชุติภรณ์ วิเศษชาติ  Environmental Engineering10
51 B6015114 นางสาววรัญญา ผุยอุทา  Environmental Engineering10
52 B6015732 นางสาวยุวดี สิงห์งอย  Environmental Engineering10
53 B6017170 นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน  Environmental Engineering10
54 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ  Environmental Engineering10
55 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง  Environmental Engineering10
56 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน  Environmental Engineering10
57 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด  EE10
58 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ  Environmental Engineering10
59 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ  Environmental Engineering10
60 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด  Environmental Engineering10
61 B6026516 นางสาวหยกฟ้า วิเวก  Environmental Engineering10
62 B6029159 นางสาวพิมทอง เอนกวัฒน์  Environmental Engineering10
63 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน  TCE10
64 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง  EE10
65 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม  EE10
66 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ  EE10
67 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน  EE10
68 B6102623 นายฐิติพงศ์ รอดพรม  CE10
69 B6102654 นางสาวมณินทร สิริวัฒนากุล  IE10
70 B6102715 นายภาณุพงศ์ กรองทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
71 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง  EE10
72 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
73 B6103118 นายณัฐวุฒิ กำลังศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
74 B6103200 นางสาวนวศมณ กุดกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
75 B6103231 นางสาวพรพรรณ กุหลาบโชติ  Metallurgical Engineering10
76 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก  IE10
77 B6103538 นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วประภา  IE10
78 B6103576 นางสาวพิชญาณี แก้วยศ  IE10
79 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร  IE10
80 B6103705 นางสาวธัญนาถ ขวัญมา  IE10
81 B6103767 นางสาวรัฐนันท์ ขันตรีจิตร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
82 B6103897 นางสาวชฎาพร เขียวน้ำชุม  TCE10
83 B6103927 นางสาวสัณห์ฤทัย แข็งขัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
84 B6103941 นายณัฐวัฒน์ กุลสุวรรณ์  TCE10
85 B6103965 นางสาวพรนภา คงตระกูล  TCE10
86 B6104009 นางสาวโสภิดารัตน์ คงฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
87 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย  EE10
88 B6104221 นางสาวศศิธร คำพิละ  IE10
89 B6104252 นายนิคม คำยก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
90 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์  Geological Engineering10
91 B6104412 นางสาวดลณภร คุ้มทรัพย์  IE10
92 B6104559 นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว  TCE10
93 B6104597 นายกฤษฎา งามทับทิม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
94 B6104658 นางสาวชนิภรณ์ เงินโฉม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
95 B6104764 นางสาวเกษราพร จักรปา  IE10
96 B6104924 นางสาวธัญชนก จันทร์พาณิชระวี  Environmental Engineering10
97 B6105006 นางสาวผกาวรรณ จันทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
98 B6105051 นางสาวเพ็ญพิชชา จันทะมิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
99 B6105068 นายเสกชัยยัณร์ จันทะมุด  IE10
100 B6105105 นายธีรวัฒน์ จันธนะสมบัติ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
101 B6105211 นายณัฐิวุฒิ จิตรักษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
102 B6105228 นายจักรพงษ์ จิตสงวน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
103 B6105266 นายวิทยา จุดบุปผา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
104 B6105310 นายวิศวะ จูสมบุญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
105 B6105464 นางสาวณัฏฐณิชา แจ้งทองหลาง  TCE10
106 B6105525 นายธนพล ฉัตรวงศ์วาน  IE10
107 B6105532 นายสิทธา ฉัตรวงศ์วาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
108 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
109 B6105617 นางสาวบุญธิชา เฉลิมพงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
110 B6105624 นางสาวธันยากร เฉลียวไว  IE10
111 B6105648 นางสาวแก้วกานดา ชฎาทอง  IE10
112 B6105686 นายบัณฑิต ชนะพจน์  TCE10
113 B6106034 นางสาวรณพร ชีพไธสง  IE10
114 B6106089 นายภิรภัทร ชุติปัญญาภรณ์  Automotive Engineering10
115 B6106188 นางสาวสุธาทิพย์ เช็ดขุนทด  IE10
116 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน  IE10
117 B6106225 นางสาวเบญจภรณ์ เชียงตุง  IE10
118 B6106249 นางสาวอรษา เชื้อณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
119 B6106638 นางสาวดาริกา ด้วงตะกั่ว  IE10
120 B6106683 นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐเจริญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
121 B6106690 นางสาวสกาวเดือน ดีนุช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
122 B6106751 นางสาวนลินิว แดงนกขุ้ม  IE10
123 B6106812 นายภูธร ตองกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
124 B6106898 นายวรวรรธน์ ตามไธสง  Geological Engineering10
125 B6106911 นางสาวศศิธร ติดตารัมย์  Geological Engineering10
126 B6106935 นายไตรรัตน์ ติรวีรขจร  IE10
127 B6106973 นายภัคพงศ์ เต็มดอน  IE10
128 B6107024 นายณัฐวัฒน์ โตวิทศิรินเรศ  Automotive Engineering10
129 B6107680 นายธีระสิทธิ ทุมทา  Metallurgical Engineering10
130 B6107758 นางสาวพิชชาพร เทพเสนา  IE10
131 B6107888 นางสาวปพิชญา ธนโชติชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
132 B6107994 นายสุรชน นนทะมาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
133 B6108090 นายระพีพัฒน์ นัดเกษม  IE10
134 B6108267 นายโสฬส นามประเส  TCE10
135 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี  ME10
136 B6108403 นางสาวกัญญารัตน์ นิยมชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
137 B6108571 นายนันทวัฒน์ แน่กลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
138 B6108656 นายอนันต์ บรรดาศักดิ์  IE10
139 B6108915 นายศิริวัฒน์ บุญช่วย  IE10
140 B6108922 นายพงศ์ภัค บุญณรงค์  TCE10
141 B6108977 นางสาวจันทร์จิรา บุญทัน  IE10
142 B6109196 นางสาวบุษกร บุตรเกตุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
143 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์  EE10
144 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที  EE10
145 B6109424 นางสาวธันยพร ปกติ  IE10
146 B6109455 นางสาวชาณิการ์ ประกอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
147 B6109462 นางสาวกัญญาณัฐ ประกอบผล  Geological Engineering10
148 B6109479 นางสาวลักษิกา ประกันทะ  IE10
149 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร  ME10
150 B6109653 นางสาวศศิวรรณ ปรือปรัก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
151 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ  IE10
152 B6109851 นางสาวเอมมาลีน ปั่นเนตร  IE10
153 B6110017 นางสาวพิมพ์ลภัส เปี่ยงสันเทียะ  IE10
154 B6110093 นายกิตติพงศ์ ศรีเรืองรัตนกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
155 B6110123 นายจงศิริ ผลประเสริฐ  CE10
156 B6110185 นางสาวกชนิภา ผะดาศรี  CERAMIC ENGINEERING10
157 B6110338 นายอนุชัย พงษ์เพชร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
158 B6110383 นางสาวศุภรัตน์ พรประทุม  IE10
159 B6110642 นายศรายุทธ์ พลเทพ  IE10
160 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
161 B6110789 นายพิบูลย์ศักดิ์ พวงนิล  TCE10
162 B6110819 นายฐิติ พัชรอาภากุล  Geological Engineering10
163 B6110826 นางสาวแพรทอง พัฒนจักร์  CE10
164 B6110833 นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
165 B6110888 นางสาวคานธี พัฒรักษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
166 B6110895 นายนฤพนธ์ พันเทศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
167 B6110918 นางสาวสุรัสวดี พันธ์เผือก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
168 B6110956 นางสาวสุพัตรา พันธุเป็น  IE10
169 B6110994 นายธนพล พันลำ  IE10
170 B6111021 นางสาวปาจรีย์ พานิชวงศ์  Metallurgical Engineering10
171 B6111113 นางสาววนัสนันท์ พิพัฒน์พงษ์  IE10
172 B6111137 นายนันทพศ พิมพ์บุญมา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
173 B6111175 นายจิระชาติ พิมวาปี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
174 B6111199 นายกรินทร์ พิรักษา  IE10
175 B6111205 นายพัชรพล พิศชาติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
176 B6111281 นายชิษณดิศ พุ่มแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
177 B6111298 นางสาวสรน์สิริ พุ่มศิริ  IE10
178 B6111359 นายณัฐพงศ์ พูลเพิ่ม  IE10
179 B6111403 นางสาวอุมาพร เพ็งชัย  IE10
180 B6111601 นายจิรวัฒน์ โพธิ์เกตุ  Electronic Engineering10
181 B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ  IE10
182 B6111717 นางสาวมุกระวี ฟังสุวรรณรักษ์  IE10
183 B6111724 นางสาวกนกวรรณ ฟ้ากระจ่างชัยสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
184 B6111731 นายวทัญญู แฟสันเทียะ  CE10
185 B6111779 นางสาวอุมาพร ภักดีนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
186 B6111939 นายนันตพล ภูสำเภา  IE10
187 B6111960 นายเฉลิมชัย มงคลโพธิ์  ME10
188 B6112158 นางสาวทิวานนท์ มั่นคูณ  TCE10
189 B6112165 นางสาวชุติมา มั่นหมาย  IE10
190 B6112189 นายปฏิภาณ มาตย์นอก  IE10
191 B6112226 นางสาวภัทรวดี มาตา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
192 B6112240 นายวีรภัทร มาภู่  Automotive Engineering10
193 B6112288 นางสาวสุกัญญา มาลัยทอง  IE10
194 B6112301 นายธนภัทร มาศวรรณา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
195 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง  IE10
196 B6112455 นายวิษณุ เมฆสุรินทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
197 B6112509 นายศรายุท เมืองพิล  IE10
198 B6112738 นายดิสกุล แย้มศิลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
199 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก  TCE10
200 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว  EE10
201 B6113025 นางสาวณฤภาณุมาศ รัตน์เกล้า  IE10
202 B6113117 นายอนุชิต ราเต  Metallurgical Engineering10
203 B6113131 นายศุภกร ริยะป่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
204 B6113148 นางสาวณัฐณิชา รุ่งกลาง  TCE10
205 B6113209 นางสาวกฤติยา เรือนรอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
206 B6113322 นายโชคชัย ลาภยืนยง  IE10
207 B6113445 นายสัพพัญญู เลิศมัลลิกาพร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
208 B6113490 นางสาวสุจิตรา โลลุพิมาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
209 B6113506 นายฐิตินันท์ วงค์จันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
210 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
211 B6113582 นายอาทิวิทย์ วงศ์กอบลาภ  IE10
212 B6113889 นางสาวปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์  ME10
213 B6114015 นายคมสัน วารีศรี  IE10
214 B6114022 นายปณิธิ วิชัยศึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
215 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร  Environmental Engineering10
216 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล  EE10
217 B6114138 นางสาวตมัฏฐพร วิเศษมี  IE10
218 B6114152 นางสาวลลิตา วีราชัย  Geological Engineering10
219 B6114169 นายจิรภัทร วุฒิธรรมโชติ  Automotive Engineering10
220 B6114183 นางสาวชนิษฎา โวหาร  IE10
221 B6114220 นางสาวกุลสตรี ศรีคุณชัย  IE10
222 B6114237 นางสาวนันติยะ ศรีโคตร  IE10
223 B6114282 นางสาวสรุตา ศรีณะ  IE10
224 B6114299 นายวรวุฒ ศรีถาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
225 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม  EE10
226 B6114442 นายธนาคาร ศรีมะเริง  IE10
227 B6114480 นายอนันตชาติ ศรีเรือง  Metallurgical Engineering10
228 B6114718 นางสาวจิราภรณ์ ศิลปศิริวัฒน์  IE10
229 B6114824 นายสิรวิชญ์ สนใจ  IE10
230 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์  EE10
231 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์  ME10
232 B6114961 นางสาววรินยุพา สมศรี  TCE10
233 B6115012 นายนัฐพงษ์ สมานสุข  ME10
234 B6115029 นายประชา สรวงศิริ  Metallurgical Engineering10
235 B6115135 นางสาวธัญชนก สอนจันทึก  TCE10
236 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม  TCE10
237 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์  TCE10
238 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์  IE10
239 B6115524 นางสาวภคินี สินสวัสดิ์  CE10
240 B6115630 นางสาวรัตนาภรณ์ สีนาง  IE10
241 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์  EE10
242 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
243 B6115692 นางสาวณัฏฐณิชา สุขแก้ว  IE10
244 B6115746 นายวัชรินทร์ สุขพิทักษ์  Metallurgical Engineering10
245 B6115753 นายพศวีร์ สุขภิบาล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
246 B6115777 นายพีระพงศ์ สุขศรีแก้ว  Automotive Engineering10
247 B6115784 นายผเดิมพงษ์ สุขสะอาด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
248 B6115975 นางสาวอภิญญา สุโพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
249 B6116019 นายวรวุฒิ สุมงคล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
250 B6116118 นางสาวเจนนิสา สุวรรณวงค์  IE10
251 B6116125 นางสาวนิศรา สุวรรณสิงห์  IE10
252 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท  ChemE10
253 B6116316 นางสาววรางคณา แสงตะวัน  IE10
254 B6116361 นายณัฐวุฒิ แสงมาลัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
255 B6116392 นางสาวนัทวรรณ แสงสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
256 B6116484 นายวุฒิพงษ์ แสนบุญโท  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
257 B6116552 นายกฤชกร แสวงสาย  IE10
258 B6116576 นางสาวกัญญาณัฐ โสดากุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
259 B6116651 นางสาวเกวลิน หงษ์มณี  IE10
260 B6116682 นายชาคริต หงษ์ศรีทอง  IE10
261 B6116798 นายอนุศักดิ์ หรุ่งเป้า  IE10
262 B6116873 นายชิตพล นิธิภัทรปัญญา  IE10
263 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู  Geological Engineering10
264 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
265 B6117085 นางสาวรุจิษยา เหล่ามูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
266 B6117115 นายธนดล เหลาใหม่  TCE10
267 B6117153 นางสาวณัชชา เหว่าขจร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
268 B6117160 นายไวทยา เหวิน  ME10
269 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
270 B6117207 นางสาวทาริกา อ้นแก้วมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
271 B6117214 นางสาวพรสวรรค์ อ้นน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
272 B6117351 นางสาวกชวรรณ อัจนานุกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
273 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ  EE10
274 B6117436 นายจิรายุ อายุวัฒน์  IE10
275 B6117610 นายชิษณุพงษ์ อุดม  IE10
276 B6117658 นางสาวขจีพร อุทสาร  IE10
277 B6117665 นางสาวนันทภัค อุทัยพิศ  Geological Engineering10
278 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ  EE10
279 B6117795 นายกัมพล อุปฮาต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
280 B6117887 นางสาวจันทกานต์ โอตกิ่ง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
281 B6117931 นางสาวปิยพร เฮ้าตุ่น  IE10
282 B6117948 นายสหัสวรรษ โฮมจุมจัง  TCE10
283 B6118075 นางสาวไพริน นุชสวาท  Automotive Engineering10
284 B6118235 นายยุทธนา โต๊ะงาม  IE10
285 B6118389 นางสาวสุพัชรินทร์ เมืองจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
286 B6118426 นายพิชญุตม์ เกิดเกลี้ยง  IE10
287 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์  Metallurgical Engineering10
288 B6118556 นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง  Automotive Engineering10
289 B6118594 นางสาวกชมน ปาริต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
290 B6118624 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
291 B6119256 นางสาวดาวประกาย ผดุงชนม์  IE10
292 B6119263 นางสาวปฏิมา เสถียรรัมย์  IE10
293 B6130190 นางสาวเกวลี สมัครณรงค์  Geological Engineering10
294 B6130367 นายยุทธพิชัย ลิไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
295 B6130510 นายรัฐวิชญ์ ศรีคำภา  CE10
296 B6130558 นางสาวนภาคำแพงฤดี ดำเนินบัวสยามาลี  IE10
297 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์  EE10
298 B6130589 นางสาวหทัยพัชร์ เอี่ยมสืบทับ  ChemE10
299 B6130664 นายเเสนบุญ หมอยา  TCE10
300 B6130688 นายเทพพิทักษ์ อินงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
301 B6130794 นางสาวธนวรรณ ชาติชนะ  Geological Engineering10
302 B6130831 นายวันชนะ ขวัญศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
303 B6130923 นายสหัสวรรษ ชัยจิตต์  Geological Engineering10
304 B6131142 นายภัทรกร รัตนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
305 B6131166 นายอดุลวัส หมัดสี  Automotive Engineering10
306 B6131326 นายชินกฤต นาเจริญ  IE10
307 B6131425 นายทักษิณ ชัยสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
308 B6131548 นายไพรวัลย์ สิมมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
309 B6131616 นายพงษ์ดนัย ศรีไตรเฮือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
310 B6131753 นายกรรชิง พรมเสนีย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
311 B6131791 นางสาวเสาวนี คีรีบรรพตกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
312 B6131807 นายอดิสรณ์ คำเหลี่ยม  IE10
313 B6132156 นายนนธวัฒน์ อูปทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
314 B6132361 นายณัฐภัทร สังข์แก้ว  IE10
315 B6132620 นางสาวชุติมา จิตรเอื้อตระกูล  IE10
316 B6132637 นางสาวฉัตรชนก คำชมภู  Automotive Engineering10
317 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง  IE10
318 B6135942 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
319 B6136086 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์  IE10
320 B6136178 นางสาวน้ำเพชร ตันอุดม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
321 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
322 B6136338 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
323 B6136611 นายลมโชย เพ็ชรรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
324 B6136833 นายกิตติคุณ ศรีศิลป์  Electronic Engineering10
325 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.