รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6019631 นายปัญญากร สืบเสาะเสมอ  Agricultural and Food Engineering
2 B6210618 นางสาวชาครีญา สันทัดกลาง  ChemE
3 B6210625 นายฉลอง อินทร์โสม  ChemE
4 B6210632 นายธัชพล จันทกุล  ME
5 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี  ME
6 B6210656 นางสาวศศิภา ศักดิ์เสริมเกียรติ  Geological Engineering
7 B6210663 นายมังกร ส่งเสริม  Geological Engineering
8 B6210670 นางสาวสุธาสินี ยาหยี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
9 B6210687 นางสาวกัญญาวีร์ สราคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
10 B6210694 นางสาวณิชาภัทร์ สีหานาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
11 B6210700 นางสาวปพิชญา พิมพ์จันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
12 B6210717 นางสาวธนาพร เจริญสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
13 B6210724 นายธาดาพงษ์ แข็งฉลาด  EE
14 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์  EE
15 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ  EE
16 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร  EE
17 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์  CE
18 B6210786 นางสาวสุทธิดา เอกอภิวงศกุล  CE
19 B6210793 นางสาวจรัสพร ภูมิกาล  CE
20 B6210809 นางสาวชุติมา ยลพันธ์  Environmental Engineering
21 B6210816 นางสาวณัฐณิชา ทองจันทร์  Environmental Engineering
22 B6210823 นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
23 B6210830 นางสาวฉศิรธา ฉอสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
24 B6210847 นายอนณพงษ์ รีสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
25 B6210854 นางสาวพัศพิชชา ยังตรง  AERONAUTICAL ENGINEERING
26 B6213220 นางสาวกมลฉัตร สาธุชาติ  Electronic Engineering
27 B6213237 นางสาวณัฐณิชา สังข์งาม  Environmental Engineering
28 B6213244 นายอัครพล ทองคำ  IE
29 B6213251 นางสาวชมพูนุท ดอนมอญ  CERAMIC ENGINEERING
30 B6213268 นางสาววรรณิดา จูหงี  Electronic Engineering
31 B6213299 นางสาวพิชญากร เพ็ชรขำ  Geological Engineering
32 B6213305 นางสาวชนิกานต์ กมลแสน  ChemE
33 B6213312 นายวรวุฒิ อุตมูล  ME
34 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
35 B6213336 นางสาวพิชญานิน ปิตาระเต  Automotive Engineering
36 B6213343 นางสาวพรภิรมย์ พลตื้อ  Transportation And Logistics Engineering
37 B6213350 นางสาวรวินท์นิภา โสดสงค์  CERAMIC ENGINEERING
38 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์  ME
39 B6213398 นางสาวปริญารัตน์ แสงปาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
40 B6213404 นางสาวสิปาง ปานสาคร  Transportation And Logistics Engineering
41 B6213411 นายกิตติศักดิ์ ขาวลี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
42 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ  TCE
43 B6213435 นางสาวจิราพร พวกขุนทศ  N/A
44 B6213442 นายธฤต อดุลย์ผดุงศักดิ์  CE
45 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์  CE
46 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์  ME
47 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์  Environmental Engineering
48 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร  ME
49 B6213527 นางสาวนันธิณี ทิศกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
50 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย  TCE
51 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา  EE
52 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง  ME
53 B6213565 นายปริญญา พลเสนา  ME
54 B6213572 นายพิชัยยุทธ เซ็งมา  CE
55 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา  ChemE
56 B6213602 นางสาวสุขฤทัย ไชยเชษฐ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
57 B6213626 นายอนุพงศ์ พุงกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
58 B6213633 นางสาวภูมิรวี อักษรครบุรี  Geological Engineering
59 B6213640 นายชิดชนก กุลวราธร  Automotive Engineering
60 B6213657 นางสาวภัครามิล อุ่นตาล  Transportation And Logistics Engineering
61 B6213664 นางสาวอารียา ภูศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
62 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์  CE
63 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์  TCE
64 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง  ME
65 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล  Agricultural and Food Engineering
66 B6213718 นายนรัฐพล แข็งขัน  Automotive Engineering
67 B6213725 นางสาวชนิดาภา นิลสุข  IE
68 B6213732 นายวิทวัส ภาษี  EE
69 B6213749 นางสาวกรชวัล อรัญปาน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
70 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์  CE
71 B6213763 นางสาวปิยะฉัตร ประทุมทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
72 B6213770 นายปรเมศร์ โกมาสถิตย์  CPE
73 B6213787 นายกษิตนาถ รอดลือนาม  CE
74 B6213794 นางสาวอัชฎาภรณ์ คงเมือง  EE
75 B6213800 นางสาวพรรณพษา คำมูล  AERONAUTICAL ENGINEERING
76 B6213817 นางสาววัลลภา ถิระศิลป์  CERAMIC ENGINEERING
77 B6213831 นางสาวทรายทอง วรรณโณ  CERAMIC ENGINEERING
78 B6213848 นางสาวจิดาภา บัวจูม  CE
79 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง  EE
80 B6213879 นางสาวณัฎฐณิชา มูลศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
81 B6213886 นางสาวปทิตตา วาระเพียง  Geological Engineering
82 B6213909 นางสาวกชกร บุญกลาง  CERAMIC ENGINEERING
83 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย  ME
84 B6213923 นายจิรวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์  ME
85 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย  EE
86 B6213954 นายพงศธร หลงเจริญ  CPE
87 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์  ME
88 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น  TCE
89 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ  CPE
90 B6214012 นางสาวกนกพร จันทร์ขุน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
91 B6214029 นายอธิวุฒิ ฦาชา  IE
92 B6214043 นางสาวณัฐนิชา นาราษฏร์  Automotive Engineering
93 B6214081 นายอภิวัฒน์ ชาญวิริยะตั้งสกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
94 B6214111 นายธนาวุฒิ คุ้มชาติตา  CE
95 B6214135 นายกานต์ ทิพยจักรพงศ์  CE
96 B6214159 นายศรัณย์ภัทร วิชัยวงษ์  IE
97 B6214173 นายชโยดม เฮฮา  CPE
98 B6214180 นายเดชาธร เกล้าจะโป๊ะ  CERAMIC ENGINEERING
99 B6214197 นายวรเชษฐ์ เปไธสง  Electronic Engineering
100 B6214203 นางสาวธัญชนก มั่นใจ  ChemE
101 B6214227 นายธนกฤต เอี่ยมดำรงค์  Electronic Engineering
102 B6214234 นางสาวอารยา ชาติไทย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
103 B6214241 นางสาวสุธินี สวาทดี  ChemE
104 B6214258 นางสาวมินทร์ลดา จันทร์น้อย  Automotive Engineering
105 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ  ME
106 B6214289 นางสาวอัจฉรา สมศรี  Electronic Engineering
107 B6214296 นางสาวชนิศรา กลิ่นเกล้า  Automotive Engineering
108 B6214302 นายปพลสรรค์ พัฒน์ผโลทัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
109 B6214326 นางสาวสุพิชฌาย์ เดียวสุรินทร์  Environmental Engineering
110 B6214333 นางสาวกนกวรรณ ภาวะรัตน์  Environmental Engineering
111 B6214340 นางสาวรุ่งอรุณ ขวานอก  IE
112 B6214357 นายจตุรพิชญ์ คุณันญพุฒินนท์  ChemE
113 B6214364 นายดนัยณัฏฐ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล  CE
114 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง  ME
115 B6214388 นายศรราม คงสัตรา  ME
116 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์  EE
117 B6214418 นายธนวัฒน์ กลัดเทศ  Environmental Engineering
118 B6214432 นางสาวกัญญาณัท มารศรี  Electronic Engineering
119 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย  CPE
120 B6214456 นางสาววรางค์สิริ ทิพย์รักษ์  ChemE
121 B6214463 นายธีรพงศ์ เฉลยพจน์  Agricultural and Food Engineering
122 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง  TCE
123 B6214494 นายไตรภพ จันรอด  ChemE
124 B6214517 นางสาวอารยา สิงห์จันทึก  ChemE
125 B6214524 นายจัตุรภัคดิ์ คุณันญพุฒินนท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
126 B6214531 นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว  Environmental Engineering
127 B6214548 นางสาวเจนนิต้า แถวไธสงค์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
128 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์  EE
129 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง  EE
130 B6214593 นายภาวิวัฒน์ ศรีศรัยมณี  PE
131 B6214616 นายราวิน ศรีไพรสนธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
132 B6214647 นายสุธรรม สุขอินทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
133 B6214661 นางสาวธัญรัตน์ ท่วมตะคุ  Electronic Engineering
134 B6214678 นางสาวสิริมา อุตส่าห์  N/A
135 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล  PE
136 B6214692 นายณัฐวุฒิ เข็มจีน  Geological Engineering
137 B6214715 นางสาวนรีภร นาผม  AERONAUTICAL ENGINEERING
138 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง  EE
139 B6214760 นายพลกฤษณ์ สุมหิรัญ  Automotive Engineering
140 B6214777 นางสาวปภัสษร เกลี้ยงกรแก้ว  IE
141 B6214784 นายสุธิมนต์ คำมาปัน  Electronic Engineering
142 B6214791 นางสาวทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน  Environmental Engineering
143 B6214807 นายวศินชัย วงศ์ทองเจริญ  Geological Engineering
144 B6214814 นายพัชรพงษ์ พรหมสวัสดิ์  Electronic Engineering
145 B6214821 นางสาวนีนรนันท์ พันวิลัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
146 B6214838 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วกรด  TCE
147 B6214869 นางสาวปิยะธิดา แหยมเกิด  Transportation And Logistics Engineering
148 B6214876 นางสาวรุจิรา จันชุรัตน์  CERAMIC ENGINEERING
149 B6214913 นางสาวกิตติมากร สอนแก้ว  CE
150 B6214944 นายธนากร เจนชัย  CPE
151 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี  PE
152 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง  EE
153 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา  CPE
154 B6214982 นางสาวจิราภรณ์ บัวลคร  Environmental Engineering
155 B6214999 นางสาวสิรินทรา มูลมุกดา  IE
156 B6215002 นางสาวธิญาพร สนองผัน  CE
157 B6215019 นายชลเมษ เนตรศรี  Transportation And Logistics Engineering
158 B6215057 นางสาวจิราพัชร วงศ์สุวรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING
159 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี  EE
160 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร  EE
161 B6215132 นายสุวิจักขณ์ บุญเหลือ  CE
162 B6215156 นายสหัสวรรษ ทองจุลละ  AERONAUTICAL ENGINEERING
163 B6215163 นางสาวกนกวรรณ แก้วปลอด  Environmental Engineering
164 B6215170 นายพัชรพล วิวาโค  CE
165 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์  EE
166 B6215194 นายขจรพงศ์ จันทร์ขจร  IE
167 B6215200 นางสาวยอกร อนุพันธ์  Environmental Engineering
168 B6215224 นางสาวปิยาภรณ์ สิงห์ไธสง  Metallurgical Engineering
169 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ  TCE
170 B6215255 นางสาวฐิฆัมพร บุญค้ำ  N/A
171 B6215262 นางสาวอภิชญา ช่วยโสม  IE
172 B6215279 นางสาวศิริวรรณวดี ยทธะแสน  Transportation And Logistics Engineering
173 B6215286 นางสาวจินตพร สั่งสอนอาตย์  Environmental Engineering
174 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์  CPE
175 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์  EE
176 B6215316 นางสาวชยุดา วงษ์สุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
177 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน  EE
178 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว  Environmental Engineering
179 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา  TCE
180 B6215408 นายวรชัย เตโช  PE
181 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล  CPE
182 B6215422 นางสาวจันต์จุฑา ทวีชัย  Automotive Engineering
183 B6215439 นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
184 B6215446 นายภูเบศร พุกรัตน์  ChemE
185 B6215460 นายภูวดล นนทะเสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
186 B6215477 นายศุภณัฐ ก้อนเอีย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
187 B6215507 นางสาวพิมพ์ทอง ภูชมศรี  CERAMIC ENGINEERING
188 B6215521 นางสาวบุษบา ทองดวง  CERAMIC ENGINEERING
189 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์  ME
190 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย  ChemE
191 B6215569 นายพงศธร พันสลาบขวา  IE
192 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์  CPE
193 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา  ChemE
194 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING
195 B6215606 นายอัษฎายุธ ปุปผมาศ  TCE
196 B6215620 นางสาวลักษิกา อ่อนไธสง  IE
197 B6215637 นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
198 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ  CE
199 B6215675 นางสาวฤดี จังอินทร์  TCE
200 B6215682 นางสาวชลดา หงษา  CERAMIC ENGINEERING
201 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช  ME
202 B6215729 นายชาญนที เนนชู  ME
203 B6215736 นายสุพจน์ คำตัน  CERAMIC ENGINEERING
204 B6215750 นางสาวธัญภรณ์ ชาติเหิม  CE
205 B6215774 นายโกฎล มลัยไธสง  Electronic Engineering
206 B6215781 นายวันเฉลิม ถิ่นก้อง  Automotive Engineering
207 B6215798 นางสาวอัญชลีพร สายเจริญ  Transportation And Logistics Engineering
208 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด  ME
209 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์  Environmental Engineering
210 B6215835 นายธนิสร มรรคณา  ME
211 B6215859 นางสาวเกวลิน แก้วพิมาย  Metallurgical Engineering
212 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี  ChemE
213 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์  CPE
214 B6215897 นางสาวปิยธิดา โมกไธสง  Transportation And Logistics Engineering
215 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ  PE
216 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม  ChemE
217 B6215934 นายธนพัทธ์ โต๊ะทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
218 B6215941 นายธรรณธร กุญชะโมรินทร์  Automotive Engineering
219 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก  ME
220 B6215972 นางสาวกฤติยาพร ไตรรัตน์  N/A
221 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ  ChemE
222 B6215996 นางสาวเอ็มวิกา สระใคร  Transportation And Logistics Engineering
223 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล  CE
224 B6216016 นายวงศธร บุญศักดิ์  TCE
225 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก  CPE
226 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง  IE
227 B6216047 นางสาวนงลักษณ์ พลดงนอก  Transportation And Logistics Engineering
228 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์  ME
229 B6216078 นายนัฐวุฒิ พรหมวิชัย  Agricultural and Food Engineering
230 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา  CE
231 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์  ChemE
232 B6216108 นายณฐภัทร ทาบึงกาฬ  Metallurgical Engineering
233 B6216115 นายกิตติพงศ์ จีนาวุธ  AERONAUTICAL ENGINEERING
234 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข  CPE
235 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์  CPE
236 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร  Automotive Engineering
237 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง  CE
238 B6216177 นางสาวเกวริน เศษวันโคตร  IE
239 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์  CPE
240 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา  ME
241 B6216221 นายอนุรักษ์ กวานห้อง  N/A
242 B6216238 นางสาววริศรา กล้าพระจันทร์  IE
243 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING
244 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์  PE
245 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร  ChemE
246 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
247 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์  CPE
248 B6216313 นายศิวกร ฉัตรธนะพานิช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
249 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม  ME
250 B6216337 นางสาวณริสสา คงชาลี  CERAMIC ENGINEERING
251 B6216351 นางสาวฉัตรธนนันทน์ เหลืองขมิ้น  Environmental Engineering
252 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ  ME
253 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ  CE
254 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์  Electronic Engineering
255 B6216429 นายอัครพนธ์ หาผล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
256 B6216436 นางสาวรัชนันทน์ จันทรโสม  N/A
257 B6216443 นายอาทิตวงค์ วิเวกดัง  Automotive Engineering
258 B6216450 นางสาวกนกพิชญ์ สุรประเสริฐ  N/A
259 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ  EE
260 B6216474 นายศุภกร ปัญญาคม  CE
261 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ  EE
262 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์  EE
263 B6216511 นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข  ChemE
264 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ  PE
265 B6216535 นางสาวภัทรดา เตณะวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering
266 B6216559 นายนราธิป บังเอิญ  Automotive Engineering
267 B6216580 นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์  Environmental Engineering
268 B6216627 นางสาวญาโณทัย บุญทิม  Transportation And Logistics Engineering
269 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING
270 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์  Automotive Engineering
271 B6216726 นายสิทธิกร ถึกสูงเนิน  CE
272 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ  CE
273 B6216764 นางสาวกานต์รวี ซอจะโปะ  CE
274 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย  ME
275 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร  ME
276 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
277 B6216818 นางสาวอัญมณี สวัสดิมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING
278 B6216832 นายภัคพล บุญยรัตน์  Geological Engineering
279 B6216849 นายฐานทัพ สุทธิเภท  Mechatronics Engineering
280 B6216856 นายกฤษณพล ภู่ชินาพันธ์  CE
281 B6216887 นายดนุชา แกมคำ  IE
282 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ  ME
283 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต  TCE
284 B6216924 นางสาวมณีวรรณ สีนวนอ่อน  N/A
285 B6216931 นางสาวสุวิชญา นามบุรี  CERAMIC ENGINEERING
286 B6216955 นายวาทกร โสขุมา  Automotive Engineering
287 B6216962 นายวรพล เด่นดวง  Agricultural and Food Engineering
288 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร  AERONAUTICAL ENGINEERING
289 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า  TCE
290 B6216993 นายณัฐพัฒน์ ชัยยันต์  IE
291 B6217020 นายสหรัฐ มาสันเทียะ  IE
292 B6217037 นายปริศกร เทพอุทัย  IE
293 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง  ME
294 B6217051 นางสาวภาวิดา คล้ายเจียม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
295 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา  ChemE
296 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล  CPE
297 B6217099 นายธนิสรณ์ กอนกระโทก  Geological Engineering
298 B6217129 นายเมธัส ดอนหมื่น  Environmental Engineering
299 B6217136 นายชูวิทย์ สุริยะ  Geological Engineering
300 B6217150 นายภาณุพงศ์ รักษาชนม์  Transportation And Logistics Engineering
301 B6237776 นางสาวธนพร ชินทะวัน  Metallurgical Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.