รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6020538 นางสาวพิมลแข รักไทย  CERAMIC ENGINEERING
2 B6103439 นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรียญ  Agricultural and Food Engineering
3 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์  Electronic Engineering
4 B6105655 นายคมสรรค์ ชนไธสง  N/A
5 B6105815 นางสาวกุลปริยา ชัยปรีชา  ChemE
6 B6107918 นายชยุตม์ ธัญญผลพลากร  N/A
7 B6110307 นางสาวมานิสา ใฝ่เพชรดี  CERAMIC ENGINEERING
8 B6110345 นายจักรวัฒน์ พงษ์สัมพันธ์  Electronic Engineering
9 B6110604 นายพีรวิชญ์ พฤกษชาติ  N/A
10 B6110659 นายจิรัฏฐ์ พลไธสง  Electronic Engineering
11 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช  CERAMIC ENGINEERING
12 B6117276 นายธนภูมิ อภิเดช  PE
13 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ  Agricultural and Food Engineering
14 B6130800 นายธนพล ไท้ชัยภูมิ  Electronic Engineering
15 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น  Agricultural and Food Engineering
16 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา  Agricultural and Food Engineering
17 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา  CERAMIC ENGINEERING
18 B6131784 นางสาวจิราภา ขอเพิ่มกลาง  CERAMIC ENGINEERING
19 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ  CERAMIC ENGINEERING
20 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง  Agricultural and Food Engineering
21 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย  Electronic Engineering
22 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ  IE
23 B6222031 นางสาวกรปณต ราษีมิน  ChemE
24 B6222055 นายพุฒิพงษ์ เมรุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ  Agricultural and Food Engineering
26 B6222093 นางสาวภัทรกันย์ บุญเรือง  Transportation And Logistics Engineering
27 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน  EE
28 B6222116 นายอภิสิทธิ์ ทวีศรี  CE
29 B6222123 นายนิภัทร์ กรธนกิจ  N/A
30 B6222130 นายศิวศิลป์ โสพัง  Geological Engineering
31 B6222154 นางสาวณัฐกานต์ จินดาวรรณ์  Agricultural and Food Engineering
32 B6222178 นายนพรัตน์ โพธิ์กระสังข์  Metallurgical Engineering
33 B6222192 นายจักรภัทร อนันตสกุลวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
34 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร  ME
35 B6222215 นางสาวณิริศา ทองจันทร์แก้ว  IE
36 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น  AERONAUTICAL ENGINEERING
37 B6222277 นายภคิน ไหมทิม  CE
38 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา  Electronic Engineering
39 B6222307 นายธนชัย จันทะนะ  N/A
40 B6222352 นายธีระพงษ์ แก้วหยาด  Agricultural and Food Engineering
41 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี  IE
42 B6222406 นายบุญญฤทธิ์ ทุมทา  Metallurgical Engineering
43 B6222413 นายวรฐ ลอศิริกุล  IE
44 B6222420 นางสาวภัณฑิรา สำเภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
45 B6222444 นายเกียรติภูมิ เลิศไกรชัยพร  Geological Engineering
46 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข  EE
47 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ  CPE
48 B6222505 นางสาวเกศปริณโญ บุตรเพ็ง  CERAMIC ENGINEERING
49 B6222512 นางสาวสุทธิดา บัวทองสิงห์  Environmental Engineering
50 B6222529 นางสาวมณฑา ศรีแก้ว  Environmental Engineering
51 B6222536 นางสาวจันจิรา วันนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
52 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ  ME
53 B6222567 นางสาวสุชาดา วานิชจรัสกิจ  Transportation And Logistics Engineering
54 B6222574 นางสาวกัญญารัตน์ บุระวงค์  Transportation And Logistics Engineering
55 B6222581 นางสาวมินตรา ฝางแก้ว  TCE
56 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี  CPE
57 B6222628 นายชัยมงคล วงษ์พรม  CE
58 B6222635 นายศุภเกตุ แจบไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
59 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง  ChemE
60 B6222659 นายอาทิตย์ นามลีลา  N/A
61 B6222666 นายมนัสพงศ์ ชมดง  CPE
62 B6222673 นางสาวสิริรัตน์ มีลา  TCE
63 B6222697 นางสาวกนกลักษณ์ หอมหวล  Electronic Engineering
64 B6222710 นายธนาทร นาราษฎร์  CERAMIC ENGINEERING
65 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม  PE
66 B6222741 นายวีระชัย เทพมณี  Agricultural and Food Engineering
67 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์  PE
68 B6222789 นายประวิทย์ สังฆ์ประไพ  Agricultural and Food Engineering
69 B6222819 นายณัทพงศ์ สอนจะโปะ  Environmental Engineering
70 B6222833 นางสาวน้ำทิพย์ หนองเส  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
71 B6222840 นางสาวอินทิรา ทีฆายุพรรค  Transportation And Logistics Engineering
72 B6222864 นางสาวศลิษา พลเยี่ยม  Metallurgical Engineering
73 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์  ME
74 B6222888 นายฑีฆายุ บุรผากา  Automotive Engineering
75 B6222895 นายอนุกุล แสงฉาย  Transportation And Logistics Engineering
76 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ  EE
77 B6222918 นายวัฒนา เรืองชัยวัฒนกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
78 B6222925 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนละมูล  CE
79 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา  EE
80 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน  CPE
81 B6222994 นางสาวจริยาพร สมบูรณ์  Mechatronics Engineering
82 B6223014 นายพีระพงษ์ หารพรม  EE
83 B6223038 นายภูรินทร์สุกฤษฎิ์ กำลังเหลือ  Automotive Engineering
84 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช  CPE
85 B6223052 นางสาวณัฏฐ์ษรา เมธีธัญพัฒน์  IE
86 B6223069 นายศุภวิชญ์ บุญเสือ  EE
87 B6223076 นายราเชนทร์ สีแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
88 B6223083 นางสาวอภิสรา นันทะวงค์  IE
89 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ  CPE
90 B6223106 นายภาณุวัฒน์ แสงห้าว  N/A
91 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ  TCE
92 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ  CE
93 B6223144 นายทรงสิทธิ์ บุญภู่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
94 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา  CPE
95 B6223205 นางสาวณัฏฐณิชา เฉลิมศรี  ChemE
96 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล  Agricultural and Food Engineering
97 B6223229 นายณัฐดนัย กันยาพงษ์  N/A
98 B6223236 นางสาวชนวรรณพร แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING
99 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก  Agricultural and Food Engineering
100 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก  EE
101 B6223304 นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น  IE
102 B6223335 นายธรรมชาติ น้อยพุ่ม  Electronic Engineering
103 B6223373 นางสาวนภัสสร แก่นจันทร์  TCE
104 B6223380 นายรชต สง่าเมือง  Electronic Engineering
105 B6223397 นายเกียรติภูมิ กล่ำสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING
106 B6223403 นางสาวสุวารินทร์ เพียรปรุ  Automotive Engineering
107 B6223410 นางสาวกชกร โมมขุนทด  Transportation And Logistics Engineering
108 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า  ME
109 B6223434 นายกรณ์นวัช ศรีพุทธิรัตน์  CE
110 B6223441 นางสาวนาราภัทร หลวงสอน  TCE
111 B6223472 นางสาวสุดารัตน์ รสหอม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
112 B6223526 นายภาคิน ศิลปเสริฐ  CPE
113 B6223533 นายกรวิชญ์ ผดุงกาย  Automotive Engineering
114 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน  Agricultural and Food Engineering
115 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์  Agricultural and Food Engineering
116 B6223595 นายณัฏฐกิตติ์ กองพลพรหม  Transportation And Logistics Engineering
117 B6223625 นางสาวกนกพร กันทาเงิน  CERAMIC ENGINEERING
118 B6223632 นายคงเดช ชาญขุนทด  N/A
119 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี  EE
120 B6223656 นายอธิวัฒน์ แก้วชารุณ  N/A
121 B6223663 นายปิยะพงษ์ วงษ์สุทน  Transportation And Logistics Engineering
122 B6223670 นางสาวสุนิษา ศาลางาม  IE
123 B6223694 นางสาวนุชนาฎ หอทอง  N/A
124 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์  EE
125 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง  CE
126 B6223854 นายณัฐพล พาผักแว่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
127 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี  CE
128 B6223892 นายศราณุวัฒน์ นุพล  N/A
129 B6223915 นายจักริน คงสวัสดิ์  ChemE
130 B6223922 นางสาวธิดาพร พวงอุบล  Electronic Engineering
131 B6223939 นางสาวศุภสุตา ภูริพัฒนกุล  Geological Engineering
132 B6223946 นางสาวชมพูนุช กระแสโท  PE
133 B6223960 นางสาวเฟื่องรดา สีโสดา  N/A
134 B6223977 นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ  IE
135 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย  Electronic Engineering
136 B6224028 นายนพภาณุ จันทร์มาลา  Geological Engineering
137 B6224035 นายศรายุธ ตาลอ่อน  CERAMIC ENGINEERING
138 B6224042 นางสาวจินต์จุฑา ก่องดวง  Transportation And Logistics Engineering
139 B6224080 นางสาวชุติมา ชอบสว่าง  Environmental Engineering
140 B6224097 นายเอกพล สนสี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
141 B6224127 นายธีรดนย์ ดอนบัญหา  Metallurgical Engineering
142 B6224134 นางสาวรชยา สินธุสิงห์  Metallurgical Engineering
143 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร  ME
144 B6224158 นางสาวสิริญาพร ครองบุญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
145 B6224165 นางสาวอมรรัตน์ ภูโททิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
146 B6224172 นายนันฐวุฒ ชูรัตน์  Transportation And Logistics Engineering
147 B6224189 นายธนาคม กฤตติยานนท์  TCE
148 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น  CPE
149 B6224202 นายกิติพัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง  Agricultural and Food Engineering
150 B6224219 นางสาวธนวรรณ อินทะเล  Automotive Engineering
151 B6224240 นางสาวภัทราวรรณ หวังคุ้มกลาง  Environmental Engineering
152 B6224257 นายศักดิภัช สว่างเนตร  TCE
153 B6224264 นางสาวธิมาภรณ์ มีประโลม  PE
154 B6224271 นายทิวัตถ์ ขนุน  Transportation And Logistics Engineering
155 B6224301 นางสาวปาณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING
156 B6224318 นายจิรายุ จินดาชวลิตกุล  IE
157 B6224325 นายธนภัทร์ เส็งคำปาน  Environmental Engineering
158 B6224349 นายธนายุทธ นาสมวาส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
159 B6224363 นายมโนพัศ หล้าอ่อน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
160 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข  ME
161 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี  PE
162 B6224394 นายพุฒิชัย ประสานรัตน์  CE
163 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์  EE
164 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง  ME
165 B6224431 นายวชิรวิทย์ ชอบเสียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
166 B6224448 นายณกร ภิริรักษ์  Metallurgical Engineering
167 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี  Environmental Engineering
168 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล  TCE
169 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์  EE
170 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ  Environmental Engineering
171 B6224516 นายคณาญธิปศ์ อาจศิริ  N/A
172 B6224523 นายภานุพงศ์ ทองอินทร์  Metallurgical Engineering
173 B6224530 นางสาวสุมิตา ไชย์ลอย  Metallurgical Engineering
174 B6224547 นายพีรพล พ่วงชาวนา  Electronic Engineering
175 B6224554 นางสาวสุภาวรรณ์ พลเดชา  ChemE
176 B6224561 นายกิตติภัฎ เกตุบรรจง  IE
177 B6224578 นายจตุรพล ศรีสุรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
178 B6224622 นายมงคลชัย ศรีมงคล  CPE
179 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร  EE
180 B6224646 นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์  Electronic Engineering
181 B6224653 นางสาวพัชฌาภา ทองไพโรจน์  IE
182 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน  TCE
183 B6224677 นางสาวปภาวดี สุดตาชาติ  N/A
184 B6224684 นางสาวกัญญารัตน์ ทุมทอง  ChemE
185 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี  ME
186 B6224721 นายกนก ดีทองหลาง  CE
187 B6224738 นายชัยยง กลางทรงฤทธิ์  ChemE
188 B6224745 นายปฐวี โทศรี  ME
189 B6224769 นางสาวสุดารัตน์ อันชื่น  Electronic Engineering
190 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์  IE
191 B6224806 นายสุรธัช โทนหงษ์ษา  IE
192 B6224813 นายกิตติภณ สงขุนทด  N/A
193 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING
194 B6224851 นางสาวกนกพร โพธิ์ชน  Metallurgical Engineering
195 B6224868 นางสาวพิชญาภา มุทุสิทธิ์  N/A
196 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ  CPE
197 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา  Agricultural and Food Engineering
198 B6224967 นางสาวชลดา จันทะนะ  IE
199 B6224974 นายพีช คอกพิมาย  Metallurgical Engineering
200 B6224981 นายโฆษิต คำมูล  EE
201 B6224998 นายวรชัย แก้วละมุล  Transportation And Logistics Engineering
202 B6225001 นายธีระภัทร วงค์หาริมาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
203 B6225049 นางสาวอริศรา สถิตย์  Electronic Engineering
204 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  CPE
205 B6225063 นางสาวขนิษฐา ธรรมวงค์  CE
206 B6225070 นางสาวจิตติมาพร ทิพย์ชาติ  Electronic Engineering
207 B6225094 นายอนุรักษ์ สุริสุข  IE
208 B6225100 นางสาวนิรชา มีแก้ว  ChemE
209 B6225117 นางสาวยูงทอง เชาวรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
210 B6225131 นายธนากร จุลเเดง  ME
211 B6225148 นางสาวลักขณา พันตัน  Agricultural and Food Engineering
212 B6225155 นายวิทย พิลาตัน  CPE
213 B6225179 นายธนาธิป ตับกลาง  Transportation And Logistics Engineering
214 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก  EE
215 B6225193 นางสาวอัฐภิญญา ลภัสรดาศานต์  ChemE
216 B6225209 นายภูมินทร์ วงษ์ธิ  Automotive Engineering
217 B6225223 นายประชา จินดาหอม  Environmental Engineering
218 B6225230 นางสาววรัญชลี เทียมแสง  ChemE
219 B6225247 นายอิสระ มะลิงาม  Metallurgical Engineering
220 B6225278 นายธนกฤต ศรีแสง  Transportation And Logistics Engineering
221 B6225292 นายนครินทร์ กลิ่นหอม  N/A
222 B6226336 นายวีรากร สมรัตน์  Metallurgical Engineering
223 B6236397 นางสาววรธิดา พงษ์เพชร  ChemE
224 B6237875 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์  CERAMIC ENGINEERING
225 B6238100 นายศักดิ์ชาย อ่อนสมบูรณ์  CERAMIC ENGINEERING
226 B6238117 นางสาวชมพูนุท ประดับศรี  N/A
227 B6238247 นางสาวนิภาภัทร สิริจามร  N/A
228 B6238278 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว  CERAMIC ENGINEERING
229 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม  CPE
230 B6238308 นางสาวจุฑารัตน์ จิตผ่องแท้  N/A
231 B6238353 นายณัฐนันท์ พรหมศร  N/A
232 B6238377 นางสาวจินต์จุฑา วามะกัน  N/A
233 B6238407 นางสาวอินทิรา ขาวผิว  CERAMIC ENGINEERING
234 B6238414 นางสาวชัญญานุช สิทธิ์ก้าวหน้า  N/A
235 B6238476 นายปรมินทร์ นาดี  Agricultural and Food Engineering
236 B6238490 นางสาวหัทยา พรหมแย้ม  N/A
237 B6238506 นางสาวกัณฐิกา กองโพธิ์  Agricultural and Food Engineering
238 B6238575 นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์  TCE
239 B6238599 นางสาวบัณฑิตา หาญวงษ์  N/A
240 B6238636 นางสาวภิรมย์ลักษณ์ คำจันทร์  Agricultural and Food Engineering
241 B6238742 นายปัณณกร ฝางแก้ว  N/A
242 B6238827 นายอมรเทพ ทมโยธา  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.