รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6052492 นายยศพล เริ่มตระกูล  FOOD TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6103149 นายธนาทิพย์ กิ่งมิ่งแฮ  PE
3 B6103378 นายเสฎฐวุฒิ เกิดศร  Electronic Engineering
4 B6103682 นายพัทธนันท์ ขวัญกิจพิริยะ  Electronic Engineering
5 B6103712 นางสาวชุติมา ขวัญสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering
6 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู  CERAMIC ENGINEERING
7 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง  CERAMIC ENGINEERING
8 B6105143 นางสาวพนิดา จารัญ  Electronic Engineering
9 B6105433 นายมูหำหมัด เจ๊ะเมาะ  PE
10 B6106195 นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ  CPE
11 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด  CERAMIC ENGINEERING
12 B6109028 นางสาวกัณฐิกา บุญปลิว  Agricultural and Food Engineering
13 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก  Electronic Engineering
14 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม  CERAMIC ENGINEERING
15 B6111946 นางสาววิไลวรรณ โภคากุล  CERAMIC ENGINEERING
16 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง  CERAMIC ENGINEERING
17 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี  PE
18 B6113155 นางสาวพัฒนาวดี รุ่งเจริญโชติวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING
19 B6113384 นายภรัณยู ลีชนะวานิชพันธ์  Agricultural and Food Engineering
20 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ  Electronic Engineering
21 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์  PE
22 B6113902 นางสาวชัญญา วัฒนาชีพ  CPE
23 B6114091 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์  N/A
24 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา  Agricultural and Food Engineering
25 B6115227 นายรุ่งสุริยา สังฆัง  Electronic Engineering
26 B6115609 นางสาวศสิณา สีเคนา  CERAMIC ENGINEERING
27 B6116378 นางสาวธิดารัตน์ แสงลอย  CERAMIC ENGINEERING
28 B6116507 นายธัญญารัตน์ แสนโพธิ์  PE
29 B6116569 นายดนัยพร โสดา  CERAMIC ENGINEERING
30 B6116910 นางสาวจุฑารัตน์ หอมเกษร  PE
31 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน  Agricultural and Food Engineering
32 B6117320 นายเจษฎา อรรคบุตร  Electronic Engineering
33 B6117900 นางสาวรามาวดี ไอคอนรัมย์  PE
34 B6118013 นางสาวนุสรา ฉิมวัย  CERAMIC ENGINEERING
35 B6118112 นายไตรภพ พลขันธ์  Agricultural and Food Engineering
36 B6130206 นางสาวอุไรพร ทองละออ  N/A
37 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์  ChemE
38 B6131937 นายณัฐพนธ์ โคสูงเนิน  Agricultural and Food Engineering
39 B6132217 นายจิรสิน ภู่ระหงษ์  ChemE
40 B6132644 นายชนก โชติธรรม  Agricultural and Food Engineering
41 B6135461 นายศุภสิน ตุลารักษ์  Electronic Engineering
42 B6136697 นายปิยะ รองในเมือง  ChemE
43 B6136796 นายนัฐกร ศรีนอก  Electronic Engineering
44 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์  ME
45 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล  EE
46 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง  EE
47 B6225353 นางสาวน้ำฟ้า ทองสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering
48 B6225384 นายฤทธิวิสิษฐ์ ฤทธิ์ไธสง  PE
49 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด  Electronic Engineering
50 B6225407 นายภราดร ประสาระวัน  N/A
51 B6225452 นางสาวอัจฉราภรณ์ นนฤาชา  TCE
52 B6225469 นายวรวิช เซ็นธุลี  N/A
53 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ  EE
54 B6225490 นายศตวรรษ ศรีสวัสดิ์  CE
55 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ  EE
56 B6225520 นายคณิน วงษ์พิพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
57 B6225544 นายก่อโชค ทองปาน  Automotive Engineering
58 B6225551 นายจารุพงศ์ พื้นอินทร์  Automotive Engineering
59 B6225568 นายอภิเกียรติ หงษ์เวียงจันทร์  CE
60 B6225582 นายชยุติพงษ์ คำป้อง  N/A
61 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง  ME
62 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร  CPE
63 B6225612 นายนคพงศ์พันธ์ ศรีสุก  CERAMIC ENGINEERING
64 B6225643 นายอดิษร ทุมโยมา  N/A
65 B6225650 นายอภิสิทธิ์ จรรยาวัฒนชัย  Agricultural and Food Engineering
66 B6225667 นางสาวปานณิตา กมลคร  Automotive Engineering
67 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี  ME
68 B6225711 นายพงศ์ไพลิน สกุลศิริไพบูลย์  Geological Engineering
69 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม  EE
70 B6225742 นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง  Electronic Engineering
71 B6225759 นางสาวสุมลพรรณ วิไลรัตน์  TCE
72 B6225766 นายณัฏฐ์ โสแพทย์  CERAMIC ENGINEERING
73 B6225773 นางสาวกมลชนก ถาวร  CERAMIC ENGINEERING
74 B6225780 นางสาวศุภรัตน์ วิชัยพานิชกุล  IE
75 B6225803 นายกีรศักดิ์ ดวงอุทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
76 B6225827 นางสาวอิสริญาภรณ์ เคลื่อนกระโทก  N/A
77 B6225834 นายศราวุธ สุยะ  ME
78 B6225858 นายจีรพันธ์ ยืนยงค์  TCE
79 B6225865 นายธัญญ โพธิวงศ์  Transportation And Logistics Engineering
80 B6225889 นางสาวปพิชญา พุทธวงศ์  Mechatronics Engineering
81 B6225896 นายพีรวิชญ์ เพิ่มเพียร  Environmental Engineering
82 B6225902 นายบุณยวัต มานุวงศ์  CERAMIC ENGINEERING
83 B6225926 นายศิวัช คอนรัมย์  Environmental Engineering
84 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี  ME
85 B6225957 นางสาวรัชชา เปรื่องนา  IE
86 B6225988 นายธนโชติ โสนอ่อน  PE
87 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา  PE
88 B6226008 นายจิรายุ จันทร์สด  N/A
89 B6226015 นายสิรวุฒิ เชื้อเชิญชม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
90 B6226022 นายอัมรินทร์ จินดา  Agricultural and Food Engineering
91 B6226039 นายพลวัต จันฤๅชา  Environmental Engineering
92 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย  TCE
93 B6226053 นางสาวนริสรา ฤทธิ์ไธสง  CERAMIC ENGINEERING
94 B6226060 นายณัฐพงษ์ เอ้กระโทก  N/A
95 B6226077 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข  N/A
96 B6226091 นายกิติรัฐ ดวงจันทิพย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
97 B6226107 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ  N/A
98 B6226145 นางสาวพรพิส พุทธดีพาวณิชย์  CERAMIC ENGINEERING
99 B6226169 นายภัคพงศ์ เครือผือ  Electronic Engineering
100 B6226176 นายณัฐดนัย อยู่เจริญ  ChemE
101 B6226190 นายธิติ ทองจำรูญ  Transportation And Logistics Engineering
102 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก  ChemE
103 B6226213 นางสาวอารีญา สวนงาม  CE
104 B6226237 นายชินวัตร ภูสีคุณ  N/A
105 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา  ME
106 B6226282 นายจาตุรงค์ ดีมา  ME
107 B6226305 นางสาวสุชัญญา โยไทยเที่ยง  IE
108 B6226312 นางสาวนันทพร ผิวผ่อง  Environmental Engineering
109 B6226329 นายเมธา ระมั่งทอง  Geological Engineering
110 B6226343 นางสาวพัสตราภรณ์ ดวดกระโทก  Environmental Engineering
111 B6226367 นางสาวสุวัจนีย์ บานพับ  AERONAUTICAL ENGINEERING
112 B6226374 นายภูมินทร์ ศรีสวัสดิ์  Environmental Engineering
113 B6226381 นายปิยณัฐ ขุนทองพลัดประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING
114 B6226398 นายคมชาญ พุฒพิมพ์  Electronic Engineering
115 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ  CPE
116 B6226411 นางสาววนิดา คำมูลนา  CERAMIC ENGINEERING
117 B6226428 นายสมประสงค์ มอญปาก  ChemE
118 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง  CPE
119 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง  EE
120 B6226473 นายกันตภณ นารากิตพงศ์  Metallurgical Engineering
121 B6226497 นายจักรกฤษณ์ สุภีเเดน  Electronic Engineering
122 B6226503 นายธนกร แสงระวี  IE
123 B6226510 นางสาวอชิรญา ไชยรัตน์  N/A
124 B6226527 นายศุภกร ธีร์ประโคน  Electronic Engineering
125 B6226534 นายยุทธนา น้อยเมือง  Metallurgical Engineering
126 B6226541 นายศุภฤกษ์ ประพาศพงษ์  IE
127 B6226558 นายชโนดม แช่มช้อย  TCE
128 B6226565 นายธีรศักดิ์ กำมะหาวงษ์  N/A
129 B6226572 นายปัณณวิชญ์ คล้ายวิเชียร  IE
130 B6226589 นางสาวศศิกานต์ พลศรี  N/A
131 B6226596 นายชัยมงคล ดงพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
132 B6226602 นายสัณหณัฐ จันทร์ทิบุตร  Metallurgical Engineering
133 B6226626 นางสาวปุณยวีณ์ แก้วเมืองกลาง  Geological Engineering
134 B6226633 นางสาวรัชฎาภรณ์ จิตต์รักษ์  Agricultural and Food Engineering
135 B6226640 นางสาววิภาวี วิมลกลาง  Transportation And Logistics Engineering
136 B6226657 นายทิวากร หาวิชา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
137 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ  ChemE
138 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING
139 B6226695 นางสาวณัฐธยาน์ ยิ่งสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING
140 B6226701 นายพรหมพิริยะ ณ เชียงใหม่  TCE
141 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล  CPE
142 B6226725 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ  N/A
143 B6226732 นายศรัณยภัทร เพียกุณา  Electronic Engineering
144 B6226749 นายกิฐวุฒิ บรรจงรอด  Transportation And Logistics Engineering
145 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ  CPE
146 B6226787 นางสาวณัฐชยา บุญวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
147 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร  PE
148 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย  EE
149 B6226824 นายปรม เจริญพร  Electronic Engineering
150 B6226855 นายเมทิศ มระตัง  ME
151 B6226862 นายธนพล เรไร  Environmental Engineering
152 B6226886 นางสาวนลินี สีสา  PE
153 B6226909 นางสาวชัญญานันท์ เปล่งศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
154 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว  CPE
155 B6226923 นางสาวอารีรัตน์ ผะเผิน  ChemE
156 B6226930 นางสาวจณิสตา พิมพ์จ่อง  Electronic Engineering
157 B6226947 นายเด่นดนัย เด่นวงษ์  N/A
158 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช  ME
159 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง  Environmental Engineering
160 B6227005 นางสาวจิตรลดา อ่ำภิรมย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
161 B6227029 นายณรงเดช คำมูล  IE
162 B6227036 นายภัคพล ภูพาน  N/A
163 B6227043 นายศุภกริช แสงจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
164 B6227050 นายสกุลรัฐ ทุมชะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
165 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ  Electronic Engineering
166 B6227074 นางสาวศิริญาพร วงค์ไชยา  Geological Engineering
167 B6227098 นางสาวเกศินี มณีศรี  Geological Engineering
168 B6227111 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา  Agricultural and Food Engineering
169 B6227159 นายชนาธิป พลเยี่ยม  Electronic Engineering
170 B6227173 นายกันดิศ อมตฉายา  Metallurgical Engineering
171 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์  Electronic Engineering
172 B6227203 นายธนกร อุทัยเภตรา  Automotive Engineering
173 B6227210 นางสาวณิชาภัทร รมกระโทก  Metallurgical Engineering
174 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย  PE
175 B6227258 นายอรรถพล ได้ไซร้  Mechatronics Engineering
176 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย  CE
177 B6227289 นายวิชยุตม์ คุขุนทด  Metallurgical Engineering
178 B6227296 นายชนกนันท์ ไชยอนงค์ศักดิ์  IE
179 B6227302 นายชยพัทธ์ แก้วพรหม  N/A
180 B6230135 นางสาวพรรณวษา ช่วงกรุด  Environmental Engineering
181 B6230142 นายนพรุจ พิบูลย์  ChemE
182 B6230159 นางสาวปรภาว์ ชุนเกาะ  IE
183 B6230166 นายณัฐกิตต์ แน่นอุดร  CE
184 B6230173 นางสาวนฤมล ธนูวงษ์  Transportation And Logistics Engineering
185 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์  EE
186 B6230227 นางสาวชุติมน เบ้าหัวดง  CE
187 B6230241 นางสาวสุชลธิรา เพชรสมทอง  Environmental Engineering
188 B6230265 นายวชิรวิชญ์ ตันติชัยวนิช  EE
189 B6230272 นายรัชกร มายูร  CE
190 B6230289 นายเขมชาต ศาลางาม  ChemE
191 B6230302 นางสาวพนิทนันท์ สุพรรณชาติ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
192 B6230333 นายอนุวัต หิรัญกาญจน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
193 B6230340 นางสาวฐิติมา วงษ์นิล  ChemE
194 B6230357 นางสาวทัศนันท์ ถินนอก  ChemE
195 B6230364 นางสาวกนกวรรณ ภู่เสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING
196 B6230371 นายเกษมสันต์ ลือรุ่งรัตน์วุฒิ  Metallurgical Engineering
197 B6230388 นางสาวเขมิกา คนเพียร  Transportation And Logistics Engineering
198 B6230395 นายอภิสิทธิ์ พันพลู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
199 B6230401 นายธีรวุฒิ สังข์ทอง  CE
200 B6230418 นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง  ChemE
201 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering
202 B6230449 นายเทพพรชัย หอมใจมั่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
203 B6230456 นายภูมินทร์ เจ๊กภู่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
204 B6230463 นางสาวญาณภัทร โยวะ  Transportation And Logistics Engineering
205 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ  EE
206 B6230487 นางสาวทิตา เฉลยรส  Transportation And Logistics Engineering
207 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ  ChemE
208 B6230500 นางสาวปทุมพร แสงเดช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
209 B6230517 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทรา  CE
210 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา  CE
211 B6230548 นายกฤษรายุ อินรินทร์  ChemE
212 B6230562 นายวชรพงศ์ เนตรทิพวัลย์  ChemE
213 B6230586 นางสาวจันทราทิพย์ กองทุ่งมน  Agricultural and Food Engineering
214 B6230593 นายพัฒนพงศ์ สากระจาย  Agricultural and Food Engineering
215 B6230609 นายภัทรเดช อริยพฤกษ์  N/A
216 B6230630 นางสาวอารยา รักกลิ่น  Metallurgical Engineering
217 B6230654 นางสาวนิชานันท์ อ่ำบุญ  Electronic Engineering
218 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด  PE
219 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม  EE
220 B6230708 นางสาวมลฑิญา ธงชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
221 B6230715 นางสาวธาริกา พันธุ์เลิศ  Metallurgical Engineering
222 B6230722 นางสาวขนิษฐา พินองรัมย์  Metallurgical Engineering
223 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง  EE
224 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี  TCE
225 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย  CPE
226 B6230777 นางสาวกัญญารัตน์ จุฑาธนาศิลป์  CE
227 B6230784 นายณัฐดนัย พิชเคียน  Automotive Engineering
228 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์  EE
229 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ  CPE
230 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน  IE
231 B6230838 นางสาวสรนรรจ์ สมพลวัฒนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
232 B6230852 นางสาวจุฑามณี สุนประโคน  Environmental Engineering
233 B6230869 นางสาวปัณณพร บุญศรี  Transportation And Logistics Engineering
234 B6230876 นางสาวมิ่งขวัญ สรรสันทัด  N/A
235 B6230883 นายรักษ์ดี สมรักษ์  Transportation And Logistics Engineering
236 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี  EE
237 B6230913 นางสาวสรัญชนา พัฒนจันทร์  N/A
238 B6230920 นายเอกลักษณ์ ฉายสำเภา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
239 B6230944 นายณัฐภัทร เจริญสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
240 B6230951 นางสาวเบญญาพร ยงชัยยุทธ  CERAMIC ENGINEERING
241 B6230968 นายสุรเชษฐ สุระชัย  Transportation And Logistics Engineering
242 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา  TCE
243 B6235666 นายบุญญศักดิ์ ทิมังกูร  Automotive Engineering
244 B6235680 นายพรมงคล พวงพันธ์  Electronic Engineering
245 B6235710 นายเกียรติพงศ์ พรมเมืองขวา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
246 B6235734 นายศิรชัย พัฒน์ชนะ  Automotive Engineering
247 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี  CE
248 B6235758 นายปุลิน บุญมาพบ  CERAMIC ENGINEERING
249 B6235802 นายภูบดี ภักดีมาก  TCE
250 B6235819 นายวโรดม วงษ์ชา  ChemE
251 B6235826 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ  N/A
252 B6235864 นายพลวัชร ยิ่งยง  N/A
253 B6235871 นายพรหมพิทักษ์ ศรีจันทร์  N/A
254 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่  ME
255 B6235895 นายภูริภัทร กลางสาทร  CERAMIC ENGINEERING
256 B6235918 นางสาวเกตน์สิรี วงศ์รักษ์  Geological Engineering
257 B6235925 นางสาวภัคจิรา เข็มเพชร  Geological Engineering
258 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี  EE
259 B6235949 นายณ สกุล บวกขุนทด  N/A
260 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง  CE
261 B6235963 นายนิทัศน์ วรรณทวี  Transportation And Logistics Engineering
262 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ  TCE
263 B6235994 นายวราวุฒิ ท่อนผักแว่น  Electronic Engineering
264 B6236021 นายธัชพล เงาศรี  CERAMIC ENGINEERING
265 B6236052 นางสาวบุณฑริกา โตเลิศมงคล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
266 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ  CE
267 B6236076 นายณัฐปกรณ์ จันโทมา  Mechatronics Engineering
268 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก  ME
269 B6236106 นายอัครพล ต๊ะม่าน  Electronic Engineering
270 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์  EE
271 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ  CPE
272 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี  CPE
273 B6236212 นางสาวจิลมิกา นาคนิลทอง  Environmental Engineering
274 B6236274 นายนพรัตน์ จันทศิลา  ChemE
275 B6236298 นายยศภัทร พฤทธิวรากุล  Automotive Engineering
276 B6236311 นายศาสตราวุฒิ การินทร์  CERAMIC ENGINEERING
277 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า  Agricultural and Food Engineering
278 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล  EE
279 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร  CE
280 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ  EE
281 B6236625 นายอับดุลบาซิต ชูสมบัติ  CERAMIC ENGINEERING
282 B6237769 นายนวพล ยงยศ  Geological Engineering
283 B6237905 นายรังสรรค์ แก้วม่วง  Metallurgical Engineering
284 B6237912 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์  Electronic Engineering
285 B6237967 นายวรชัย ปัดถาธิตัง  Environmental Engineering
286 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา  CERAMIC ENGINEERING
287 B6238049 นายฐิติกร ตังตระกูล  ChemE
288 B6238070 นายณัฐวุฒิ พานประทีป  N/A
289 B6238087 นายอัศวิน ใยขามป้อม  Electronic Engineering
290 B6238124 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง  CPE
291 B6238131 นางสาวสุพิชชา สูคีรี  N/A
292 B6238254 นางสาวนัยนา อาจยิ่งยงค์  Metallurgical Engineering
293 B6238322 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม  Environmental Engineering
294 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ  PE
295 B6238513 นางสาวสุพรรณี สระน้อย  CERAMIC ENGINEERING
296 B6238544 นายชลิต สายเคน  N/A
297 B6238605 นายเอกบดินทร์ ชาญวิเศษ  N/A
298 B6238612 นายอภิสิทธิ์ ทองหล่อ  N/A
299 B6238643 นายภูริภัทร ยอดนิโรจน์  N/A
300 B6238674 นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง  Automotive Engineering
301 B6238681 นายณัฐวัฒน์ รัตนานนท์เสถียร  TCE
302 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์  CE
303 B6238711 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก  Mechatronics Engineering
304 B6238735 นายปฏิภาณ ชื่นชม  CERAMIC ENGINEERING
305 B6238773 นายพรภวิษย์ ศรีโสภิตสวัสดิ์  N/A
306 B6238780 นายภัคภูมิ ดวงดี  N/A
307 B6238797 นางสาววิลาวัลย์ สันหนองเมือง  N/A
308 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข  Electronic Engineering
309 B6238872 นายทรงชัย ช่างเหล็ก  N/A
310 B6238889 นายสราวุธ สุขนาคกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.