รายชื่อนศ.
รายวิชา523203 : PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5922406 นายกฤษฎิ์ จีนคำเริง  CPE
2 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน  CPE
3 B6102647 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง  CPE
4 B6102852 นายฤชากร กลิ่นศรีสุข  CPE
5 B6103309 นางสาวดารินทร์ เกรงขุนทด  CPE
6 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย  CPE
7 B6104085 นายเดชพร ครองสิน  CPE
8 B6104320 นายวุฒิศักดิ์ คุชิตา  CPE
9 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี  CPE
10 B6104696 นายสมเกียรติ จบสูงเนิน  CPE
11 B6104887 นายฉัตรมงคล จันทร์กลาง  CPE
12 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ  CPE
13 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร  CPE
14 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน  CPE
15 B6106133 นางสาวพลอยมณี ชูญาติ  CPE
16 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์  CPE
17 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง  CPE
18 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล  CPE
19 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก  CPE
20 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ  CPE
21 B6107451 นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์  CPE
22 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล  CPE
23 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์  CPE
24 B6109349 นางสาวเบญญา บูรณ์เจริญ  CPE
25 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล  CPE
26 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์  CPE
27 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา  CPE
28 B6111052 นายนนทกร พาอยู่สุข  CPE
29 B6111427 นายสุภชัย เพ็ชธัมรงค์  CPE
30 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ  CPE
31 B6111465 นายภควัฒน์ เพ็ญภูมิ  CPE
32 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว  CPE
33 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล  CPE
34 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ  CPE
35 B6112608 นายศุภศิลป์ ย่อแสง  CPE
36 B6112745 นางสาวชลินทรา โยตะสี  CPE
37 B6112936 นายณัฐนนท์ รักภักดี  CPE
38 B6113049 นางสาวจิรายุ รัตนวงศ์  CPE
39 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์  CPE
40 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์  CPE
41 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร  CPE
42 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา  CPE
43 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ  CPE
44 B6115821 นายธเนศ สุคันธตูล  CPE
45 B6116040 นายอมรเทพ สุวรรณโกสุม  CERAMIC ENGINEERING
46 B6116637 นายพิชัย โสมาสา  CPE
47 B6117368 นายนพชัย อัตถาวงศ์  CPE
48 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า  CPE
49 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์  CPE
50 B6117702 นางสาวศศิมา อุทัยวรรณ์  CPE
51 B6118310 นายกรวิชญ์ กองศรี  CPE
52 B6131081 นายชัยฤทธิ์ แซ่ฮึง  CPE
53 B6132552 นายธีรศักดิ์ สุภาวหา  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.