รายชื่อนศ.
รายวิชา540201 : STATISTICS FOR ENGINEER
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5828364 นางสาวจิณฑ์จุฑา นนทะบุตร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
2 B6004149 นางสาววันผ่อง ระเรือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6005306 นายปรเมษฐ์ สาริบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6007799 นางสาวสุชาดา นิ่มเปีย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6013851 นายภาณุพงศ์ โอนทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B6103200 นางสาวนวศมณ กุดกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B6103927 นางสาวสัณห์ฤทัย แข็งขัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6104009 นางสาวโสภิดารัตน์ คงฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6104597 นายกฤษฎา งามทับทิม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6105051 นางสาวเพ็ญพิชชา จันทะมิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B6105266 นายวิทยา จุดบุปผา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6105310 นายวิศวะ จูสมบุญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B6106249 นางสาวอรษา เชื้อณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6106812 นายภูธร ตองกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B6107888 นางสาวปพิชญา ธนโชติชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6108403 นางสาวกัญญารัตน์ นิยมชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6108571 นายนันทวัฒน์ แน่กลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6109455 นางสาวชาณิการ์ ประกอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6110093 นายกิตติพงศ์ ศรีเรืองรัตนกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6110888 นางสาวคานธี พัฒรักษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6111281 นายชิษณดิศ พุ่มแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6111779 นางสาวอุมาพร ภักดีนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6112455 นายวิษณุ เมฆสุรินทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6112738 นายดิสกุล แย้มศิลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6113131 นายศุภกร ริยะป่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6113209 นางสาวกฤติยา เรือนรอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6113445 นายสัพพัญญู เลิศมัลลิกาพร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B6113490 นางสาวสุจิตรา โลลุพิมาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B6113506 นายฐิตินันท์ วงค์จันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B6114022 นายปณิธิ วิชัยศึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6114299 นายวรวุฒ ศรีถาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
33 B6115753 นายพศวีร์ สุขภิบาล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6115784 นายผเดิมพงษ์ สุขสะอาด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B6115975 นางสาวอภิญญา สุโพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
36 B6116484 นายวุฒิพงษ์ แสนบุญโท  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
37 B6116576 นางสาวกัญญาณัฐ โสดากุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
38 B6118594 นางสาวกชมน ปาริต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
39 B6130831 นายวันชนะ ขวัญศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
40 B6131142 นายภัทรกร รัตนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
41 B6131616 นายพงษ์ดนัย ศรีไตรเฮือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
42 B6131753 นายกรรชิง พรมเสนีย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
43 B6132156 นายนนธวัฒน์ อูปทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
44 B6136611 นายลมโชย เพ็ชรรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.