รายชื่อนศ.
รายวิชา540201 : STATISTICS FOR ENGINEER
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6016296 นางสาวนิรชา บรรเทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
2 B6016333 นางสาววิจิตรา พรดอนก่อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
3 B6021085 นางสาวต่วนฟาตีฮะห์ สุกิจจานันท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
4 B6021801 นางสาวจุฬาลักษณ์ อิทธิพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
5 B6102715 นายภาณุพงศ์ กรองทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
6 B6103767 นางสาวรัฐนันท์ ขันตรีจิตร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
7 B6104252 นายนิคม คำยก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
8 B6104658 นางสาวชนิภรณ์ เงินโฉม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
9 B6105006 นางสาวผกาวรรณ จันทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
10 B6105105 นายธีรวัฒน์ จันธนะสมบัติ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
11 B6105211 นายณัฐิวุฒิ จิตรักษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
12 B6105228 นายจักรพงษ์ จิตสงวน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
13 B6105532 นายสิทธา ฉัตรวงศ์วาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
14 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
15 B6106683 นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐเจริญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
16 B6106690 นางสาวสกาวเดือน ดีนุช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
17 B6107994 นายสุรชน นนทะมาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
18 B6109196 นางสาวบุษกร บุตรเกตุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
19 B6109653 นางสาวศศิวรรณ ปรือปรัก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
20 B6110338 นายอนุชัย พงษ์เพชร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
21 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
22 B6110833 นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
23 B6110895 นายนฤพนธ์ พันเทศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
24 B6111175 นายจิระชาติ พิมวาปี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B6112226 นางสาวภัทรวดี มาตา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
26 B6112301 นายธนภัทร มาศวรรณา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
27 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
28 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
29 B6116095 นางสาวทิพธารพร สุวรรณภักดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
30 B6116361 นายณัฐวุฒิ แสงมาลัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
31 B6116392 นางสาวนัทวรรณ แสงสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
32 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
33 B6117085 นางสาวรุจิษยา เหล่ามูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
34 B6117153 นางสาวณัชชา เหว่าขจร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
35 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
36 B6117214 นางสาวพรสวรรค์ อ้นน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
37 B6117351 นางสาวกชวรรณ อัจนานุกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
38 B6117795 นายกัมพล อุปฮาต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
39 B6117887 นางสาวจันทกานต์ โอตกิ่ง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
40 B6118389 นางสาวสุพัชรินทร์ เมืองจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
41 B6118624 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
42 B6131425 นายทักษิณ ชัยสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
43 B6131548 นายไพรวัลย์ สิมมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
44 B6131791 นางสาวเสาวนี คีรีบรรพตกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
45 B6135942 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
46 B6136178 นางสาวน้ำเพชร ตันอุดม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
47 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
48 B6136338 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.