รายชื่อนศ.
รายวิชา539301 : MICROPROCESSOR LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5805310 นายชนะวัฒน์ สัจจสุวรรณ  Electronic Engineering
2 B5813933 นายธนวัฒน์ ศรีมุงคุล  Electronic Engineering
3 B5824670 นางสาวศิรกาญจน์ สุระสิทธิ์  TCE
4 B5827640 นายจิรภัทร มีประทัง  Electronic Engineering
5 B5907571 นายนัฐพงษ์ ขวัญเริงใจ  Electronic Engineering
6 B5907694 นางสาวศิริลักษณ์ ทองอุไร  Electronic Engineering
7 B5909377 นายศรัณ ทุมนันท์  TCE
8 B5911967 นางสาวกาญจนา แหไธสง  Electronic Engineering
9 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง  TCE
10 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา  Electronic Engineering
11 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา  Electronic Engineering
12 B5927531 นายธีรภัทร ปัดสา  Electronic Engineering
13 B6000110 นายธนภัทร เพียซ้าย  TCE
14 B6000288 นางสาวนภัสกร รุ่งเเสง  Electronic Engineering
15 B6001032 นางสาวจตุพร อ่องหล้า  Electronic Engineering
16 B6001155 นายอภิสิทธิ์ มูลสง่า  TCE
17 B6002398 นายธนพล ถิ่นขาม  TCE
18 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ  Electronic Engineering
19 B6002701 นางสาวปุณยาพร กลิ่นอุดม  Electronic Engineering
20 B6002909 นางสาวสาธินี เพชรหาญ  TCE
21 B6004033 นายณภัทรชนก แสนแก้ว  Electronic Engineering
22 B6004224 นายภูริช พิพัฒน์ธรรมคุณ  Electronic Engineering
23 B6004859 นางสาววิรัลยุพา แซ่อึ้ง  TCE
24 B6005054 นายกฤษฎา จาบตะคุ  Electronic Engineering
25 B6005382 นางสาวธิติสุดา ศรีมา  Electronic Engineering
26 B6005726 นายธนพล แก้วมูล  TCE
27 B6005764 นางสาวอรวี คำภา  Electronic Engineering
28 B6006426 นายนันทพงศ์ บูรณพันธ์  Electronic Engineering
29 B6006655 นายศิริวิทย์ พิมพ์โยธา  Electronic Engineering
30 B6007997 นายธนพล เพาะบุญ  Electronic Engineering
31 B6008130 นายพงศ์พฤทธ์ ห่อจันทร์  TCE
32 B6009083 นายภัทรพล พิมใจใส  TCE
33 B6009366 นายกิตติภณ ศรีสุพรรณราช  TCE
34 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล  TCE
35 B6010560 นางสาวพิชชารัตน์ แดงสด  Electronic Engineering
36 B6010928 นางสาวอริสราลักษณ์ ชิตสกุลวงค์  TCE
37 B6011222 นางสาวธนกร บุญยะวัตร  Electronic Engineering
38 B6011437 นางสาววรรณรัตน์ โพระฎก  Electronic Engineering
39 B6011994 นางสาวสุทธิดา สมบูรณ์  TCE
40 B6013349 นายนัฐพงษ์ สุทธิชาติ  Electronic Engineering
41 B6013486 นางสาวบุญสิตา สิงห์วี  Electronic Engineering
42 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว  Electronic Engineering
43 B6015213 นายธรากร โสประดิษฐ์  TCE
44 B6016661 นางสาวอริตา พับจัตุรัส  TCE
45 B6016746 นางสาวพิชญาภา ขุนทูน  TCE
46 B6019013 นางสาวสาริศา แก้วเพ็ชร  TCE
47 B6019846 นางสาวกัญญาพัชร วงษ์สละ  TCE
48 B6021887 นายปิยนันท์ จันทศร  TCE
49 B6024932 นายณัฐกฤษฎ์ ชะโยจะ  Electronic Engineering
50 B6025052 นายโสฬส พุแค  Electronic Engineering
51 B6025434 นายคุณากร ปิ่นแก้ว  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.