รายชื่อนศ.
รายวิชา539301 : MICROPROCESSOR LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ  Electronic Engineering
2 B5904457 นางสาวทิพย์สุดา พรมดาว  Electronic Engineering
3 B5905263 นางสาวฐิติมา เจริญสุข  Electronic Engineering
4 B5909216 นายปรัชญา แก้วคำ  Electronic Engineering
5 B5915743 นายจักรกริช มาตราช  Electronic Engineering
6 B5918522 นายอักษราภัค รักพวกกลาง  TCE
7 B5925698 นายภาณุมาศ ศรีวิชา  Electronic Engineering
8 B6000134 นางสาวณัฐธิดา สุขสาย  TCE
9 B6001100 นางสาวณัฐชยา โพธิ์กลาง  Electronic Engineering
10 B6004439 นายนิติพล ดอนมงคุณ  Electronic Engineering
11 B6005559 นางสาวอภิญญา ท้าวสูงเนิน  Electronic Engineering
12 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน  Electronic Engineering
13 B6006068 นางสาววรากร รุณกาศ  TCE
14 B6006518 นางสาวสาวิตรี ศรีบูรณ์  TCE
15 B6007560 นางสาวอลิสา คำหลง  TCE
16 B6007607 นายเดชาวัต นารถสูง  TCE
17 B6007652 นายศุภวิชญ์ มาริชิน  Electronic Engineering
18 B6007867 นางสาวปิยธิดา มูลตา  Electronic Engineering
19 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา  TCE
20 B6008161 นายประเสริฐศักดิ์ มาลัยยะ  TCE
21 B6009373 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง  Electronic Engineering
22 B6009380 นางสาวศศินา ภูสมปอง  TCE
23 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย  Electronic Engineering
24 B6009656 นายไชยา การสอน  Electronic Engineering
25 B6011109 นายกันตะ ปกรณ์ภักดี  Electronic Engineering
26 B6012205 นางสาวอมรรัตน์ อินเอิบ  TCE
27 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี  TCE
28 B6012793 นางสาววรารัตน์ มั่งกิ่ง  Electronic Engineering
29 B6013448 นายดำรงศักดิ์ สุขะตะ  TCE
30 B6013813 นางสาวปิยธิดา พันธุ์ทอง  TCE
31 B6015473 นายธนาพล ทับสาร  Electronic Engineering
32 B6016029 นายอรรถชัย ประสพโชค  TCE
33 B6016647 นางสาวมุฑิตา บุญล้อม  TCE
34 B6016692 นางสาวประภาสิริกร สีหะวงษ์  TCE
35 B6016715 นางสาวชลิตตา สวัสดิ์ผล  TCE
36 B6016739 นางสาวกุลธนัต บัวกลาง  TCE
37 B6016760 นายศุภกร จันทร์ทา  TCE
38 B6016784 นางสาวนิภาวรรณ เปดี  TCE
39 B6016838 นางสาวกัณฐมณี ช่างชำนิ  TCE
40 B6016845 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเบ้า  TCE
41 B6016852 นายภาติยะ เเพงลม  TCE
42 B6016906 นางสาวภวิกา บัวทอง  Electronic Engineering
43 B6018542 นางสาวสายใจ เขมวงค์  TCE
44 B6018931 นางสาววิภาวรรณ นิลบุตร  TCE
45 B6019556 นายสุระวิทย์ จำปานิล  Electronic Engineering
46 B6020880 นางสาววาสนา โอนสันเทียะ  TCE
47 B6021061 นายคมชาญ ปลั่งกลาง  Electronic Engineering
48 B6021924 นางสาวเนตรนภา สุขชาติ  TCE
49 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส  Electronic Engineering
50 B6025656 นางสาวอาทิตยา ภูปานผา  TCE
51 B6026035 นางสาวสุธิภรณ์ คำสิทธิ์  Electronic Engineering
52 B6029418 นางสาวปัทมา กลีบกลาง  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.