รายชื่อนศ.
รายวิชา618416 : OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5861057 นายประสิทธิพร วงศ์พลูทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B5861071 นายณรงค์ฤทธิ์ สุตตานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B5861248 นางสาวพัชรี ยิ้มเชิญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B5861347 นางสาวกันธิชา ศรีสุมัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B5861446 นางสาวอรญา ประสานศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B5861453 นางสาวภาวิณี ไพศาลธรรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B5861576 นางสาวณัฏฐ์วิภัทร์ บุญเสร็จ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B5861583 นางสาวจุฑามาศ ศรีพูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5861613 นางสาววิมลสิริ สุขแสวง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B5861620 นางสาวมนต์นภา บัวเสือ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B5861699 นายธีร์ กาญจนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B5861743 นางสาวศิรินภา มาอ่ำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B5861767 นางสาวจารุนันท์ อันสอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B5861781 นางสาววิมลรัตน์ แคะกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B5861811 นางสาวสินี ตั้งมงคลเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B5861835 นางสาวสุภัทรา ทุมฉิมพาลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B5861859 นางสาวเพ็ญจันทร์ คำภิรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B5861934 นางสาวนิรชา วงศ์ภาคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B5862153 นางสาวสรนันท์ ไชยทองดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B5862290 นางสาววริศรา คเชนทร์รัตนกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B5862313 นางสาวอาทิตยา ทองมาก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B5862375 นางสาวอุไรพร มาลาศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B5862764 นางสาวกมลชนก โพธิ์เงิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B5862771 นางสาวสุธาทิพย์ แสงอะโณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B5862825 นางสาวปาริฉัตร เทนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5862832 นางสาวสิริวิภา เสนครบุรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B5862900 นางสาววิชญาพร เครือชัยสุ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B5862962 นางสาวกมลวรรณ แก่นแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B5863006 นางสาวหทัยชนก อังคะนิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B5863099 นางสาวสุภวณี ด้วงกัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B5863167 นางสาวณิชกานต์ โกช่วย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B5863174 นางสาวปวริศา ไพรีรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B5863297 นางสาวณัฐสินี เต็มสระน้อย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B5863389 นางสาวณุตา โฆษิตพล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B5863396 นางสาวอารียา ฉลาดดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B5863457 นางสาวฟาติมา ลอตันหยง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B5863679 นางสาวสุคนทิพย์ เจิมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
38 B5863884 นายอดิศร พึ่งคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
39 B5863969 นางสาวจินตนา สาบุตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
40 B5863990 นางสาวจีราภรณ์ เกษตรสินธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
41 B5864072 นางสาวลลิตรา ทองแท่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
42 B5864089 นางสาวจันทกานต์ ลิ้มรัตนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
43 B5864164 นางสาวมินธิราภรณ์ พืมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
44 B5864775 นายเฮรมาน บาเหะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.