รายชื่อนศ.
รายวิชา529435 : POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900244 นางสาวมนัสนันท์ จันทร์กลาง  EE10
2 B5900558 นายปฏิภาณ จันทร์กอโต  EE10
3 B5900596 นางสาวจรรยวรรธน์ สีมา  EE10
4 B5900640 นายณัฐนนท์ อินโต  EE10
5 B5901906 นายจรัญ คำลา  EE10
6 B5901982 นายธนากร อยู่ยัง  EE10
7 B5902149 นายชัยวัฒน์ วิทยาวโรจน์กิจ  EE10
8 B5903467 นายสุรชาติ แดงเด่นศรี  EE10
9 B5903535 นายปรมัตถ์ เมืองนาม  EE10
10 B5903764 นายธีรภัทร โพนหนา  EE10
11 B5904334 นางสาวธัญธิดา ปะมะโน  EE10
12 B5905072 นายตะวัน พิมพ์จันทร์  EE10
13 B5907090 นางสาวชลธิชา กระเเสโท  EE10
14 B5907243 นายจิรวัฒน์ อาสาชาติ  EE10
15 B5907403 นายเดชาธร คลังสูงเนิน  EE10
16 B5908738 นายจักรพันธ์ ธรรมนุช  EE10
17 B5909131 นางสาวพัตร์พิมล สายสมรทวีลาภ  EE10
18 B5911394 นายอานุภาพ แก้วกองทรัพย์  EE10
19 B5911486 นายวีรภัทร คำพันธ์  EE10
20 B5912070 นายกรวิชญ์ ไทรแก้ว  EE10
21 B5914425 นายธีรวัฒน์ ทับทีศรี  EE10
22 B5916504 นายจิรายุทธ เหล่าสำโรง  EE10
23 B5916900 นายกฤษกร สุทธิธรรม  EE10
24 B5918768 นางสาวธัญรัตน์ ศิริแสง  EE10
25 B5918867 นายรัฐพงศ์ สินธุพันธ์  EE10
26 B5919819 นางสาวธันย์ชนก ดกกลาง  EE10
27 B5920570 นายธนาธิป บุญทวี  EE10
28 B5920785 นายรัตนกร แทนจะโปะ  EE10
29 B5921232 นางสาวทัศนีย์ แก้วลี  EE10
30 B5921423 นายพงศกร ศรีทอง  EE10
31 B5921744 นางสาวภัทราภรณ์ เสนบุญมี  EE10
32 B5922796 นายสุพิทภูมิ คุยเพียภูมิ  EE10
33 B5923250 นายวิสุทธิพงษ์ ซื่อชญาณ์ภักษ์  EE10
34 B5924431 นายอภิวัฒน์ ดีล้อม  EE10
35 B5924509 นายนนทการณ์ มังคลา  EE10
36 B5925681 นายธนกร สายสุจริต  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.