รายชื่อนศ.
รายวิชา529435 : POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900671 นายธนากร บุญสิทธิ์  EE10
2 B5901470 นายพิบูลย์สิทธิ์ สินลับ  EE10
3 B5901913 นายพิสิทธิ์ชัย จีนบางช้าง  EE10
4 B5902132 นายนรภัทร ถาจอหอ  EE10
5 B5902743 นางสาวกมลวรรณ์ พิพัฒน์  EE10
6 B5903344 นายเอกบุรุษ โสวะ  EE10
7 B5903436 นายภาณุวิชญ์ คุ้มบุญ  EE10
8 B5904709 นายศุภกิจ ทองคำ  EE10
9 B5905164 นางสาวชุลีพร สิระปาณิชาติ  EE10
10 B5905720 นายฤทธิพงษ์ เอี่ยมอุไร  EE10
11 B5905805 นายพรภวิษย์ ไพโรจน์  EE10
12 B5906215 นายอัษฎาวุธ น้อยสี  EE10
13 B5906598 นางสาวอรนรี สุขสวัสดิ์  EE10
14 B5906871 นายศศิพงศ์ เหระวัน  EE10
15 B5906970 นายกฤษฎา แพงไธสง  EE10
16 B5907007 นายวันเฉลิม เพ็ชร์พล  EE10
17 B5907359 นายพงษ์ศกร ปราณีตพลกรัง  EE10
18 B5908424 นายเสฏฐวุฒิ แก้วก่า  EE10
19 B5908493 นายชัยณัฐพล นิสยันต์  EE10
20 B5909698 นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ  EE10
21 B5910205 นางสาวศรัญญา แพงศรี  EE10
22 B5910632 นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ พลอินทร์  EE10
23 B5911202 นางสาวธัญกรณ์ ฉ่ำปุ๊ก  EE10
24 B5913381 นางสาวชลิตา ภักดีกิจ  EE10
25 B5914333 นายกิตติพงษ์ อินทับทิม  EE10
26 B5918706 นายณัฐพล เครื่องไธสงค์  EE10
27 B5919505 นายทินภัทร โพธิ์ศิริ  EE10
28 B5919833 นางสาวนพรัตน์ พลอยฉิมพลี  EE10
29 B5920235 นายณฐพนธ์ ค้อมกลาง  EE10
30 B5921331 นางสาววิมลสิริ ไตรสุวรรณ  EE10
31 B5921522 นายธนเดช บุญประสงค์  EE10
32 B5922338 นางสาวเกียรติสุดา ไชยบุตร  EE10
33 B5924851 นายเจษฎา ขนานแก้ว  EE10
34 B5925919 นายภูนัยน์ ชุมภู  EE10
35 B5926190 นางสาวอณัฐชา ปัดไธสง  EE10
36 B5926442 นายกฤติธี ลายวงษ์  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.