รายชื่อนศ.
รายวิชา529435 : POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5902637 นายภิฆเนตร์ ชัยประคองชีพ  EE10
2 B5903306 นายสุริยา เทพนา  EE10
3 B5903566 นางสาวชนิดา อิมาอิ  EE10
4 B5903733 นายอรรถพงษ์ สาทะโพน  EE10
5 B5905201 นายกฤตพน ฉัตรวงศ์ทอง  EE10
6 B5906321 นายนพชัย ใจมั่น  EE10
7 B5906550 นายวรวิช ช้างเขียว  EE10
8 B5907069 นายวรเดช ตั้งคุณาวุฒิ  EE10
9 B5907076 นายสุคมัย รัตนธรรม  EE10
10 B5908011 นางสาวกิตติวรา หอยสังข์  EE10
11 B5909445 นางสาวชุติมา เกียรติพงษ์พันธ์  EE10
12 B5909612 นางสาวณัฐนิชา เกิดสุข  EE10
13 B5910786 นางสาวพรรวินท์ ทองชีวงค์  EE10
14 B5912056 นางสาวสุภาลักษณ์ วงศ์ละคร  EE10
15 B5912520 นางสาวสุภาพร แก้วพิมาย  EE10
16 B5912933 นางสาววรรณนิสา แสนกล้า  EE10
17 B5918713 นายปิยะพงษ์ วิรัชวา  EE10
18 B5918720 นางสาวดวงกมล ประเสริฐดี  EE10
19 B5918737 นายเอกสิทธิ์ กิ่งมณีรัตน์  EE10
20 B5921294 นายปิยบุตร ทาเอื้อ  EE10
21 B5921553 นายทีปกร ผดุงศรี  EE10
22 B5921607 นายประวีณ อุดทาโม๊ะ  EE10
23 B5921850 นายธวิน อุดมกิจปัญญา  EE10
24 B5922086 นายอธิวัฒน์ สัพบุรุษ  EE10
25 B5922291 นายณัฐวุฒิ ทองพลู  EE10
26 B5922345 นางสาวอลิสา ถนอมเมือง  EE10
27 B5922727 นางสาววชิราภรณ์ อินทะโส  EE10
28 B5922789 นางสาวศรุตา หวานสูงเนิน  EE10
29 B5923137 นายนิคม ศิริปรุ  EE10
30 B5924196 นายภูรีทัต ยังรอด  EE10
31 B5924387 นายวิทวัส บัวแก้ว  EE10
32 B5924400 นายกรวิชญ์ ไกยะวงษ์  EE10
33 B5924417 นายณัฐวุฒิ ปุยสุวรรณ์  EE10
34 B5924462 นายวราวุธ สุดสม  EE10
35 B5924745 นายเดชาธร พัฒนชยากร  EE10
36 B5925940 นายสุเมธ อยู่ยง  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.