รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5516032 นางสาวชยารักษ์ กลอนโพธิ์  TCE10
2 B5523535 นางสาวสุพัตรา แก้วดก  EE10
3 B5602452 นางสาวศุภจารี ศรารัชต์  CME40
4 B5606320 นางสาวฐิติมา พืชเพียร  CME10
5 B5609260 นายธนพงษ์ ลักขเมฆ  MAE10
6 B5611201 นายนัฐพล คำนวล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
7 B5622528 นายกาญจนศักดิ์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์  TCE40
8 B5703685 นายวิทยา บุญชม  CME10
9 B5703913 นางสาวศันสนีย์ นันทะศรี  CME10
10 B5704996 นางสาวพรพิมล ตาแก้ว  Transportation Engineering And Logistics10
11 B5705061 นายชัยฤทธิ์ โกศล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
12 B5706891 นางสาวพรรณวดี ทองเขียว  CME40
13 B5707157 นายปริญญา พันสอน  CME40
14 B5707287 นางสาวชนิภรณ์ แก้วมณี  CME40
15 B5708260 นายณรงค์ จันครา  CME10
16 B5708963 นายดิศรณ์ แก้วทองคำ  Electronic Engineering40
17 B5709199 นายพิชญพงศ์ สินธุเขต  Agricultural and Food Engineering10
18 B5709625 นางสาวอุษา สีนวล  TOOL ENGINEERING10
19 B5709663 นางสาวอรพรรณ รานอก  TOOL ENGINEERING10
20 B5710119 นายชัยนันท์ นิลประทีปปรีชา  TOOL ENGINEERING10
21 B5711345 นางสาวพรทิพย์ เจริญรัตน์มงคล  TOOL ENGINEERING10
22 B5711413 นางสาวณัชฬาภรณ์ ใจแก้ว  CME40
23 B5713073 นางสาวนลินรัตน์ วีร์ศิริ  TOOL ENGINEERING10
24 B5713219 นางสาวอนุสรา ขุนศรี  Transportation Engineering And Logistics10
25 B5713660 นางสาวพันธ์ทิพา ทองชุมแสง  CME40
26 B5714865 นายจิรศักดิ์ ก้อนคำ  Agricultural and Food Engineering10
27 B5716784 นางสาวธนัญญา แสนวงษ์  CME40
28 B5722860 นางสาวสมชนก วงษ์เตปา  Electronic Engineering40
29 B5724222 นางสาวลดาวัลล์ ทำดี  CME40
30 B5800360 นายวงศกร สุขแสง  Transportation Engineering And Logistics10
31 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง  MAE10
32 B5801657 นายเจษฎา ประชาโรจน์  CME10
33 B5802272 นางสาวอักษราภัค อักษรานันท์  Transportation Engineering And Logistics10
34 B5803224 นางสาวสิรินารถ ตรุษบาง  CME10
35 B5803606 นายธวัชชัย อิสสระ  CME10
36 B5803637 นางสาวรวินท์นิภา ชีตะรักษ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
37 B5804061 นายจิรายุส แสงขุรัง  Transportation Engineering And Logistics10
38 B5805204 นางสาวเสาวคนธ์ บัวรอด  CME10
39 B5805624 นายนัธทวัฒน์ สุอมรา  CME10
40 B5805662 นางสาวสุชาดา สายธนู  CME10
41 B5806119 นางสาวนงณภัส แตรเงิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
42 B5806164 นางสาวสุพัตรา ฉิมมาลี  CME10
43 B5806201 นางสาวสุดารัตน์ ศิขิรัมย์  CME10
44 B5807659 นายวัชระพงศ์ รักตรง  CME10
45 B5807826 นายพงษ์ศิริ มีสิงห์  Agricultural and Food Engineering10
46 B5807857 นางสาวแพรวพลอย พูนพิทักษ์ทรัพย์  IE10
47 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี  Agricultural and Food Engineering10
48 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
49 B5809950 นางสาวพัชรี พลอินทร์  TCE10
50 B5810512 นางสาวน้ำหนึ่ง แสวงสุข  CME10
51 B5811328 นางสาวอรยา ชูรัตน์  Transportation Engineering And Logistics10
52 B5812301 นายคฑา ชินอักษร  Automotive Engineering10
53 B5812462 นางสาวกัญญารัตน์ สารีพันธ์  CME10
54 B5812820 นางสาวศิรินันท์ จันทร์เกษม  CME10
55 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง  Agricultural and Food Engineering10
56 B5813995 นางสาวปัฐมาภรณ์ แก้วพิสิษฐ์กุล  Transportation Engineering And Logistics10
57 B5814022 นางสาวนภสร แผ่นผา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
58 B5814053 นายจิรวัฒน์ น้อยอามาตย์  CME10
59 B5814275 นางสาวเชษฐ์สุดา หวานสูงเนิน  CME10
60 B5816002 นายกมลพร วิริยะพงศ์  ME10
61 B5816286 นางสาวศิรภัสสร ชนะค้า  CME10
62 B5816385 นางสาวรพีพรรณ สิงขรณ์  TCE10
63 B5816590 นางสาวสุธินี พฤทธิศาลิกร  TCE10
64 B5816606 นางสาวธัชมน อินทรขาว  TCE10
65 B5817139 นางสาวน้ำฝน อินทร์สเกตุ  PE10
66 B5817269 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล  PE10
67 B5820009 นางสาวศิริลักษณ์ ยนสุวรรณ  IE10
68 B5820153 นางสาวเกษมณี สายวันทอง  IE10
69 B5820191 นางสาวนฤมล ศรีทน  IE10
70 B5820504 นางสาววราภรณ์ รัตนะวัน  IE10
71 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
72 B5822300 นางสาวณฐินี ชูเกิด  Transportation Engineering And Logistics10
73 B5822362 นายธัชชัย ช่างสุวรรณ์  Transportation Engineering And Logistics10
74 B5822973 นางสาวนิติกร ด้วงทอง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
75 B5824229 นางสาวธัญพิชชา อารีเอื้อ  Transportation Engineering And Logistics10
76 B5826582 นายนพดล ศรีมุข  Transportation Engineering And Logistics10
77 B5827695 นายศิวบุตร สาระคำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
78 B5900282 นางสาวศิรินภา บัวโค้ง  Automotive Engineering10
79 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล  Agricultural and Food Engineering10
80 B5902934 นายกิตติพศ ฉิมจารย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
81 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี  Agricultural and Food Engineering10
82 B5905034 นางสาวอารีย์ยา โคตมูล  PE10
83 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
84 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง  Agricultural and Food Engineering10
85 B5905911 นายภูวิชดล อ้วนแก้ว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
86 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์  Agricultural and Food Engineering10
87 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง  Agricultural and Food Engineering10
88 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน  Agricultural and Food Engineering10
89 B5907373 นายกฤษฒิพงษ์ ศรีนาคา  Environmental Engineering10
90 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี  Agricultural and Food Engineering10
91 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ  Geological Engineering10
92 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก  PE10
93 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง  PE10
94 B5908905 นางสาวอารีรัตน์ ช่อผกา  CME10
95 B5908936 นางสาวอภิญญา ภักดีสอน  Agricultural and Food Engineering10
96 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม  Agricultural and Food Engineering10
97 B5909070 นายมานพ ตันสกุล  Metallurgical Engineering10
98 B5909339 นางสาวจิราพัชร เทพสุรินทร์  Environmental Engineering10
99 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ  Agricultural and Food Engineering10
100 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล  Agricultural and Food Engineering10
101 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
102 B5910588 นางสาวจิรวดี สนธิเณร  CME10
103 B5911271 นายวีระพงษ์ ชอบสอน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
104 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู  PE10
105 B5911714 นายพชร บัวคล้าย  Geological Engineering10
106 B5911721 นายชยางกูร นันตา  Geological Engineering10
107 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี  Agricultural and Food Engineering10
108 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี  Geological Engineering10
109 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา  Agricultural and Food Engineering10
110 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี  Agricultural and Food Engineering10
111 B5913886 นายณัฐพล เผ่าพันธุ์  Geological Engineering10
112 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
113 B5915699 นางสาวณัฐกฤตา เขตจำนันท์  Agricultural and Food Engineering10
114 B5915705 นางสาวลลิดา สมานมิตร  Geological Engineering10
115 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
116 B5916849 นางสาวกานต์รวี รุ่งรังษี  EE10
117 B5917105 นายศิรยุทธ คุณวิเชียร  Geological Engineering10
118 B5917143 นายธนาศักดิ์ สิงห์แหลม  CME10
119 B5917365 นายศิริชัย อะทะถ้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
120 B5917938 นายศักดิ์ชาย อยู่ป่ากลาง  ME10
121 B5918195 นายเอกสิทธิ์ กิจคณะ  TCE10
122 B5919024 นายณัฐฐชัย อัครธนากาญจน์  CE10
123 B5919116 นายภัทรวิชญ์ นาประจักษ์  CIVIL ENGINEERING10
124 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา  Metallurgical Engineering10
125 B5919307 นายกษิดิศ แสนแปง  Metallurgical Engineering10
126 B5920419 นางสาวอิสริยาภรณ์ ฤทธิคง  Agricultural and Food Engineering10
127 B5920426 นายชญานนท์ แมลงผึ้ง  CE10
128 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ  Agricultural and Food Engineering10
129 B5921027 นางสาวทักษพร กันเทพา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
130 B5921065 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
131 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
132 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering10
133 B5921560 นางสาวสุนิสา สุระสาย  CME10
134 B5921898 นายจารุวัฒน์ จินากลึง  Geological Engineering10
135 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข  Environmental Engineering10
136 B5927678 นายอลงกรณ์ สมบัติหอม  Geological Engineering10
137 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์  Agricultural and Food Engineering10
138 B5927876 นางสาวรชา ห่อทอง  PE10
139 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย  Environmental Engineering10
140 B6000684 นางสาวยุธิดา ชายปรุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
141 B6000943 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
142 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง  Automotive Engineering10
143 B6001124 นางสาวศิริยุบล จันทีเทศ  PE10
144 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม  Agricultural and Food Engineering10
145 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering10
146 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล  Automotive Engineering10
147 B6001834 นายวชิรพล กระแสสินธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
148 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
149 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร  Automotive Engineering10
150 B6002305 นางสาวณัฐริกา หนูมอ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
151 B6002404 นางสาวอาทิตยา มังคะโล  Agricultural and Food Engineering10
152 B6002473 นางสาวเครือวัลย์ สุขเจริญ  Environmental Engineering10
153 B6002503 นางสาวณิชารัตน์ บัวนวน  ME10
154 B6002787 นายคณาธิป บุญใหญ่  Geological Engineering10
155 B6002886 นางสาวสุรัสวดี ป้องวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
156 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า  Automotive Engineering10
157 B6003227 นางสาวจินตนา ติตาระวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
158 B6003449 นายภาสกร โคตรชมภู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
159 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์  Automotive Engineering10
160 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน  Agricultural and Food Engineering10
161 B6003784 นางสาวแพรวพลอย รักพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
162 B6003890 นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส  PE10
163 B6003982 นางสาวญาตาวี เทพเสนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
164 B6004118 นายพงชธร อุปสาร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
165 B6004132 นางสาวนัฏฐาเนตร จันทร์แจ้ง  ME10
166 B6004200 นางสาวพีรพรรณ จันทรชัยศร  Automotive Engineering10
167 B6004330 นางสาวดวงหทัยเทพ ช่างด้วง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
168 B6004651 นางสาวชนาพร ภูกองไชย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
169 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี  Agricultural and Food Engineering10
170 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering10
171 B6004712 นางสาวบุศรินทร์ บุญเปล่ง  PE10
172 B6004972 นายภคภณ แสงรอด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
173 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา  Automotive Engineering10
174 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
175 B6005122 นายพิชญา สุขเกษม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
176 B6005313 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
177 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล  Agricultural and Food Engineering10
178 B6005375 นายอภิสิทธิ์ บุตรพรหม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
179 B6005498 นางสาวศศิวิภา บั้งจันอัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
180 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
181 B6005689 นายเมธัส ทองเเต้ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
182 B6005832 นางสาวสุภาพร ศรีราชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
183 B6005870 นายธเนศ ภู่พลับ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
184 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร  Agricultural and Food Engineering10
185 B6006150 นายสมรักษ์ มีมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
186 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง  Automotive Engineering10
187 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง  Agricultural and Food Engineering10
188 B6006631 นางสาวสมฤดี ศาลางาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
189 B6006693 นางสาวศรัณยา มาลาสินธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
190 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์  Automotive Engineering10
191 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย  Automotive Engineering10
192 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน  Agricultural and Food Engineering10
193 B6007232 นางสาวชลธิชา พ่ออามาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
194 B6007324 นายเอกพันธ์ กัลยาประสิทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
195 B6007546 นายสุชาเมธ แถมพร  ME10
196 B6007720 นางสาวฐิติพร ตอนสันเทียะ  ME10
197 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง  Automotive Engineering10
198 B6008000 นายอานนท์ ใจบุญ  Environmental Engineering10
199 B6008017 นายปัณณ์ ขอคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
200 B6008178 นายนิวัฒน์ วงศรีเทพ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
201 B6008697 นายกฤษดา พลศรี  Automotive Engineering10
202 B6008703 นายพรอานันต์ บุญคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
203 B6008789 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
204 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง  Agricultural and Food Engineering10
205 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering10
206 B6009397 นางสาวกิ่งกาญจน์ บูชาพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
207 B6009496 นายปรมินทร์ เจ๊ะดะหยอ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY60
208 B6009526 นายวีรพันธ์ รู้เจน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
209 B6009953 นายมนต์ชัย แสนณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
210 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม  Automotive Engineering10
211 B6010058 นายณัฐวุฒิ สืบสม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
212 B6010065 นางสาวชฎาภรณ์ หนูจิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
213 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ  CE10
214 B6010270 นายภัคพล หินจำปา  Automotive Engineering10
215 B6010409 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
216 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์  ME10
217 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์  Automotive Engineering10
218 B6010812 นางสาวทิวารัตน์ วงศ์บุญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
219 B6010850 นางสาวนพรัตน์ อรมัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
220 B6010881 นางสาวพรพิมล ไฝจันทึก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY60
221 B6011062 นายปภพ จินวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
222 B6011208 นางสาวศุภราภรณ์ สอนสะอาด  Environmental Engineering10
223 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี  Automotive Engineering10
224 B6011314 นางสาวภคกุล วรรณราชู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
225 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี  Automotive Engineering10
226 B6011345 นายรัฐศาสตร์ อินทร์สุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
227 B6011352 นางสาววิชุดา อินสุนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
228 B6011413 นางสาวอนงวรรณ แก้วจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
229 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
230 B6011529 นางสาวศริญญา สีดาแจ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
231 B6011581 นางสาวสุดารัตน์ โสภา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
232 B6011925 นายกฤติน จุดดา  CPE10
233 B6011932 นายกันตภณ ภูยางดี  ME10
234 B6012069 นางสาวปิยนุช ตากไธสง  ME10
235 B6012113 นางสาวพรสิณี จั่นเอี้ยง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
236 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering10
237 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง  Agricultural and Food Engineering10
238 B6012748 นางสาวปิยะภรณ์ ปัจศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
239 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง  Agricultural and Food Engineering10
240 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
241 B6012946 นายฐิตินนท์ ไกรราษฎร์  ME10
242 B6012984 นางสาวเบญชญา อนุมาศ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
243 B6012991 นางสาวนริศรา หล่ออัศวินนนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
244 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี  Automotive Engineering10
245 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา  PE10
246 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม  EE10
247 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering10
248 B6013417 นางสาวเบญญาภา ราชเจริญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
249 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์  Automotive Engineering10
250 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู  Agricultural and Food Engineering10
251 B6013820 นางสาวปวริศา โสดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
252 B6013882 นายปภณ ดวงศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
253 B6013950 นางสาวกมลญาณี เฉลยพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
254 B6014049 นางสาวฤทัยวรรณ ตูบสันเทียะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
255 B6014261 นางสาวกัลยา เพ็ชรจิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
256 B6014285 นายธนพล ฉายทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
257 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา  ME10
258 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering10
259 B6015091 นายชินดนัย เหมือนเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
260 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering10
261 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
262 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล  Environmental Engineering10
263 B6015824 นางสาวบุษบงกฏ แสงศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
264 B6015831 นายนครินทร์ เป็นพร้อม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
265 B6015893 นายรชต วิเศษ  ME10
266 B6015947 นายวรรณชัย มูลตรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
267 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง  ME10
268 B6016111 นางสาวผกามาศ ทีอุทิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
269 B6016142 นายณัฐพงษ์ พบพิมาย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
270 B6016258 นางสาวนริศรา หนองพุททรา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
271 B6016265 นางสาวธัญลักษณ์ ลิลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
272 B6016296 นางสาวนิรชา บรรเทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
273 B6016319 นายธนากร ปริพล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
274 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์  ME10
275 B6016937 นางสาวธนัชญา โยธิบาล  Agricultural and Food Engineering10
276 B6016968 นายไมตรี เขตคำ  EE10
277 B6017491 นายศรสุวรรณ เนาว์พิมาย  Automotive Engineering10
278 B6017521 นางสาววิลาวัลย์ สันหนองเมือง  Automotive Engineering10
279 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์  Automotive Engineering10
280 B6017606 นายพิสิษฐ์ แก้วสาหร่าย  Automotive Engineering10
281 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา  Agricultural and Food Engineering10
282 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี  Agricultural and Food Engineering10
283 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี  Agricultural and Food Engineering10
284 B6018139 นางสาวพัชริดา คำสอน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
285 B6018375 นายจักรพงษ์ พานเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
286 B6018443 นางสาวขวัญดาว ตันติวราลักษณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
287 B6018467 นางสาวเมวิวรรณ สีวะกุลลานนท์  PE10
288 B6018672 นางสาวปริยกร คำงาม  ME10
289 B6018689 นางสาววนิดา คมขำ  Environmental Engineering10
290 B6018719 นายอภิสิทธิ์ แย้มพรมมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
291 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
292 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง  Agricultural and Food Engineering10
293 B6019143 นายธนชัย กลีบบัว  Environmental Engineering10
294 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก  Automotive Engineering10
295 B6019389 นางสาวสุทธิดา สืบวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
296 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต  Agricultural and Food Engineering10
297 B6020095 นางสาวสิริจิรัญญา วสุวิภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
298 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน  Agricultural and Food Engineering10
299 B6021085 นางสาวต่วนฟาตีฮะห์ สุกิจจานันท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
300 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ  Automotive Engineering10
301 B6021214 นางสาวพรรณรายณ์ ทันทิมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
302 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว  Automotive Engineering10
303 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง  Automotive Engineering10
304 B6021467 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เขียวโสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
305 B6022037 นางสาววรัญญา ต่ายเนาว์ดง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
306 B6022068 นายศุภกร ศุภเลิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
307 B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช  ME10
308 B6022242 นายนวพล ยงยศ  PE10
309 B6022334 นายภาณุพงศ์ พาริตา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
310 B6023799 นางสาวชมพูนุท ประดับศรี  ME10
311 B6023980 นางสาวกตัญญู คลังทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
312 B6024086 นางสาวณัฐณิชา บุญทัน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
313 B6024215 นางสาวนิภาธร ศักดิ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
314 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์  ME10
315 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย  Environmental Engineering10
316 B6024369 นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง  PE10
317 B6024611 นายธัญพิสิษฐ์ กมลช่วง  IE10
318 B6024703 นางสาวเจนจิรา สุวรรณรุจ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
319 B6024857 นางสาวดารณี ใจแก้ว  ME10
320 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา  Automotive Engineering10
321 B6024970 นายชัยนันท์ ปริสุทธิไพชยันต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
322 B6025021 นางสาวพวงเพชร พะพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
323 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช  Automotive Engineering10
324 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์  Automotive Engineering10
325 B6025281 นายพงพนา เพ็งพูน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
326 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์  Automotive Engineering10
327 B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์  Environmental Engineering10
328 B6025632 นายณัชพล บุญใหญ่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
329 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ  Automotive Engineering10
330 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
331 B6026479 นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
332 B6026509 นายวุฒินันท์ น้อยพูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
333 B6026530 นายธนพล แนวเพชร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
334 B6026622 นายฐิติกร นันทพันธ์  CE10
335 B6026738 นายนัตทวี ชัยเกตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
336 B6026752 นางสาวกัญญารัตน์ เชียรไชย  ME10
337 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี  Environmental Engineering10
338 B6027551 นางสาวศิริรัตน์ จันทะพจน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
339 B6027612 นางสาวกรองกนก คำมุงคุณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
340 B6029067 นายคชาชาญ เรือนเพชร  Agricultural and Food Engineering10
341 B6135836 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์  Agricultural and Food Engineering10
342 B6136260 นายนิรุต ทองพรมราช  Metallurgical Engineering10
343 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง  Agricultural and Food Engineering10
344 B6137465 นายภูภีม นนท์ช้าง  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.