รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5603275 นางสาวรุจาภา แสนชัยยา  Agricultural and Food Engineering10
2 B5606221 นายราชันย์ ทองหาร  Agricultural and Food Engineering10
3 B5607976 นางสาวชลนที โพธิ์ศิริ  Agricultural and Food Engineering10
4 B5702190 นายกิตินัย โคตรสพล  Agricultural and Food Engineering10
5 B5800797 นายธีระยุทธ เดชะโคบุตร  Agricultural and Food Engineering10
6 B5802739 นายณัฐพงศ์ คุณพรม  Metallurgical Engineering10
7 B5802975 นายเสฏฐวุฒิ วุฒิจำนงค์  Automotive Engineering10
8 B5803606 นายธวัชชัย อิสสระ  CME10
9 B5803811 นางสาวสุมิตรา เหิกขุนทด  MAE10
10 B5807703 นายสุริยา เพ็ญสุริยะ  Automotive Engineering10
11 B5812141 นายเชาวรินทร์ บุตรพรม  MAE10
12 B5812745 นางสาวศิรินทร ปิ่นคำ  Agricultural and Food Engineering10
13 B5815265 นายโสภณ เขตสูงเนิน  ChemE10
14 B5818853 นายรัฐพล บุญเรือง  Metallurgical Engineering10
15 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช  Agricultural and Food Engineering10
16 B5902477 นางสาวพรธิดา กรมทอง  Agricultural and Food Engineering10
17 B5903580 นายศิวัช วงศ์บุญชู  Agricultural and Food Engineering10
18 B5906956 นายศุภกิจ ศรีอภัย  CME10
19 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี  Agricultural and Food Engineering10
20 B5908257 นางสาวมาลินี หารศรีภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
21 B5909810 นางสาวปภากร ศรีเมือง  Agricultural and Food Engineering10
22 B5913282 นายกฤษฎา แก้วดวงเล็ก  Metallurgical Engineering10
23 B5914371 นางสาวภัทรวดี ถิรวัฒนกุล  Agricultural and Food Engineering10
24 B5915194 นางสาววรรณวลี จันทา  PE10
25 B6029609 นายปริญญา งามสมฤทธิ์  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.