รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000684 นางสาวยุธิดา ชายปรุ  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B6000707 นางสาวทิพยรัตน์ นามวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B6001315 นางสาวปิยะวดี ศรีกระจิบ  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B6002800 นายเดชาธร พลจันทึก  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B6003029 นายสุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B6004118 นายพงชธร อุปสาร  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B6004187 นายสุทธิศักดิ์ จิลละธาน  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B6004910 นายไชยา นิราช  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B6005122 นายพิชญา สุขเกษม  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B6005375 นายอภิสิทธิ์ บุตรพรหม  AERONAUTICAL ENGINEERING
11 B6006501 นายณัชนันท์ เพชรรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
12 B6006617 นายธนากร บัวหอม  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B6007010 นายภาณุพงศ์ กตะศิลา  AERONAUTICAL ENGINEERING
14 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
15 B6008390 นางสาวดวงนฤมล พุกนวน  AERONAUTICAL ENGINEERING
16 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
17 B6009724 นางสาวพรทิพย์ พลอยเขียว  AERONAUTICAL ENGINEERING
18 B6010577 นายจิรายุ โมสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
19 B6011123 นางสาวจันทกานต์ จันทร์แจ้ง  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
21 B6013691 นางสาวมลธการ ทองทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING
22 B6013745 นายพัชรพงศ์ นาโม  AERONAUTICAL ENGINEERING
23 B6013974 นายวนัส อ่อนแพง  AERONAUTICAL ENGINEERING
24 B6015312 นายอภิวัฒน์ ดาศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
25 B6016203 นายพงษ์เทพ สวัสดิวงษ์ไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING
26 B6017637 นายเดชฤทธิ์ เชื่อมกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
27 B6017712 นายพทรภณ สิงห์ไกร  AERONAUTICAL ENGINEERING
28 B6017729 นายวัชรพัฐ จันทร์สว่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING
29 B6018252 นายกฤติพันธ์ ศิริเกษ  AERONAUTICAL ENGINEERING
30 B6018269 นายกนกศักดิ์ เกี้ยมหู้  AERONAUTICAL ENGINEERING
31 B6018917 นายพรภวิษย์ แสงโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
32 B6022143 นางสาวฟ้าใส แสงสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING
33 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส  AERONAUTICAL ENGINEERING
34 B6024079 นายศรรบ เหียดขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING
35 B6024215 นางสาวนิภาธร ศักดิ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
36 B6024598 นายปิติภาคย์ อาสนานิ  AERONAUTICAL ENGINEERING
37 B6024895 นายชัชชพล ศรีจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
38 B6025151 นายจักรภัทร เวทศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING
39 B6025366 นายณัฐพนธ์ โภคสมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
40 B6026561 นายธนภัทร คัทวี  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.