รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5903078 นายธีระธาดา พวงจำปา  Automotive Engineering
2 B5909261 นางสาวกัญญาภัทร คุณเศษ  Automotive Engineering
3 B6000363 นายอุทัย พันธเสน  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B6000370 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B6000691 นายจีรนันท์ชัย ศรีทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B6000738 นางสาวทอรีน เทพเสนา  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B6002077 นายธนัชชา ศรีคราม  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B6003975 นายณัฐรินทร์ คำภิระแปง  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B6004590 นายสหรัฐ สุระปัญญา  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย  AERONAUTICAL ENGINEERING
11 B6005160 นางสาวณัฐฐิณี ไพบูรย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
12 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา  Agricultural and Food Engineering
13 B6006976 นางสาวอภิชญา พุทธรัสสุ  AERONAUTICAL ENGINEERING
14 B6007041 นายเจษฎา ลาธิโน  AERONAUTICAL ENGINEERING
15 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร  AERONAUTICAL ENGINEERING
16 B6008352 นางสาวดวงกมล คัตวงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING
17 B6008987 นายรัฐธีร์ เมธีอรุณเกียรติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
18 B6010249 นางสาวนลินี แยบกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING
19 B6011000 นางสาวมัลลิยา เชิญกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B6012168 นายคมชาญ บุตรศรีด้วง  AERONAUTICAL ENGINEERING
21 B6012878 นายสุภกร พวงประจำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
22 B6012984 นางสาวเบญชญา อนุมาศ  AERONAUTICAL ENGINEERING
23 B6012991 นางสาวนริศรา หล่ออัศวินนนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING
24 B6013073 นางสาวมณฑารพ พิมพ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
25 B6013127 นายพีรพล อัครทรงพล  AERONAUTICAL ENGINEERING
26 B6013660 นางสาวอธิตยาพร ธิมาทา  AERONAUTICAL ENGINEERING
27 B6013936 นายธัชพล เหล่ากุนทา  AERONAUTICAL ENGINEERING
28 B6017675 นายชนิสร ศรนิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING
29 B6017682 นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
30 B6017705 นายกฤติน ขันขวา  AERONAUTICAL ENGINEERING
31 B6017736 นางสาวชุติมณฑน์ แสนแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
32 B6020095 นางสาวสิริจิรัญญา วสุวิภา  AERONAUTICAL ENGINEERING
33 B6021221 นายธนบดี กั๊กสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
34 B6024543 นายปรัชญา แสงย้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING
35 B6025175 นายณัฐวัตร จันทร์ภูเขียว  AERONAUTICAL ENGINEERING
36 B6025304 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING
37 B6025830 นางสาวประกายดาว ภักดีนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING
38 B6026264 นางสาวรัตน์จินันท์ เขียวแสง  AERONAUTICAL ENGINEERING
39 B6026509 นายวุฒินันท์ น้อยพูล  AERONAUTICAL ENGINEERING
40 B6027087 นางสาววฤนดา แก้วอนันต์  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.