รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5532803 นายจิรโชติ โพธิ์อยู่  Agricultural and Food Engineering10
2 B5607358 นางสาวสุภัทรา มังจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
3 B5619078 นายวชิรพงศ์ นนทะวงษ์  Metallurgical Engineering10
4 B5702404 นางสาวนิภาพรรณ สมศรี  CME10
5 B5702503 นางสาวธยาน์ กิติสกนธ์  CME10
6 B5704712 นางสาวปวีณา รักษาพล  Agricultural and Food Engineering10
7 B5708178 นางสาวสุพัตตรา ปาภูเขียว  Agricultural and Food Engineering10
8 B5709410 นางสาวกันยรา ตราภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
9 B5711420 นางสาวศุภลักษณ์ คำมูล  Agricultural and Food Engineering10
10 B5714896 นายกิตติพศ บุญรักษาศรี  Agricultural and Food Engineering10
11 B5716722 นางสาวอุทุมพร สาฝ่าย  CME10
12 B5801190 นางสาวจาริวรรณ คำกิ่ง  CME10
13 B5801336 นายจักรพงษ์ พรานระวัง  CME10
14 B5803743 นางสาวสินีนุช คุ้มสุวรรณ  PE10
15 B5804375 นายอัยรัช ไชยสงคราม  CME10
16 B5804702 นายวงศกร จูมศิลา  MAE10
17 B5805402 นายจิรเมธ สือจันทึก  MAE10
18 B5805624 นายนัธทวัฒน์ สุอมรา  CME10
19 B5806355 นางสาวจุฑาธิป กิณรีย์  CME10
20 B5806591 นางสาวปวิตรา วรรณา  MAE10
21 B5807147 นายสมรักษ์ ทองคำ  CME10
22 B5807291 นายศราวุธ พุฒหมื่นไว  CME10
23 B5807659 นายวัชระพงศ์ รักตรง  CME10
24 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี  Agricultural and Food Engineering10
25 B5809592 นางสาวขนิษฐา งามลาภ  CME10
26 B5810123 นางสาวจริยา รักษาทรัพย์  CME10
27 B5811434 นายณัฐพงศ์ แรมไธสง  PE10
28 B5812462 นางสาวกัญญารัตน์ สารีพันธ์  CME10
29 B5812486 นายรวิพล น้อยนวล  PE10
30 B5813353 นางสาวจีรนันท์ ยศรุ่งเรือง  PE10
31 B5814053 นายจิรวัฒน์ น้อยอามาตย์  CME10
32 B5816354 นางสาวพัชราภา พิทักษ์ภูเบนทร์  CME10
33 B5821822 นายอนุกูล ฝ่ายค้า  Agricultural and Food Engineering10
34 B5821976 นางสาวศิรภัสสร สนธิกรณ์  Agricultural and Food Engineering10
35 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์  Agricultural and Food Engineering10
36 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี  Agricultural and Food Engineering10
37 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน  Agricultural and Food Engineering10
38 B5907168 นางสาวพรฐิตรา กิจนิมิตร  Agricultural and Food Engineering10
39 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล  Agricultural and Food Engineering10
40 B5920457 นางสาวอารยา ถิตย์แสน  Agricultural and Food Engineering10
41 B5920464 นายสิทธิพล องคะศาสตร์  Agricultural and Food Engineering10
42 B5920501 นายวัศพล จันพายัพ  Agricultural and Food Engineering10
43 B5920587 นางสาววันสว่าง ตะเกิงผล  Agricultural and Food Engineering10
44 B5920594 นายพัทธดนย์ นาชิน  Agricultural and Food Engineering10
45 B5923045 นายศักดิ์สิทธิ์ สอนสมบูรณ์สุข  Agricultural and Food Engineering10
46 B5927296 นางสาวเสาวลักษณ์ สะหลี  Agricultural and Food Engineering10
47 B5927937 นางสาวสาลินี เวียงอินทร์  CME10
48 B5928194 นางสาวชมพูนุท สุทธิประภา  CME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.