รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5700301 นายณัฐนนท์ สุริยันต์  Agricultural and Food Engineering10
2 B5703081 นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ  ChemE10
3 B5708642 นายเกียรติศักดิ์ คิดดี  Agricultural and Food Engineering10
4 B5709199 นายพิชญพงศ์ สินธุเขต  Agricultural and Food Engineering10
5 B5710379 นายทักษิณ น้อยมาลัย  Automotive Engineering10
6 B5714506 นายทิตย์ติศักดิ์ สุมณฑา  Agricultural and Food Engineering10
7 B5722419 นางสาวอินทุอร ปะกำแหง  ChemE10
8 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
9 B5801053 นายวีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค  Agricultural and Food Engineering10
10 B5801749 นายฆนรุจ วรรณภักดี  Agricultural and Food Engineering10
11 B5807352 นายสุธินันท์ สิงคะเวหน  Agricultural and Food Engineering10
12 B5809912 นายศตวรรษ ชิงชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
13 B5811410 นายเมธา วงชารี  Agricultural and Food Engineering10
14 B5812943 นายพงษ์ศิริ พิมาทัย  Agricultural and Food Engineering10
15 B5813346 นางสาวอุษณี ศรีเมือง  Agricultural and Food Engineering10
16 B5817092 นายปิยะราช ปัจฉิม  PE10
17 B5821921 นายวรินทร วารินทร์  Agricultural and Food Engineering10
18 B5901661 นายธีรพล ไชยขวัญ  PE10
19 B5901968 นางสาวพรธิภา นะวะสิมมา  Metallurgical Engineering10
20 B5902583 นางสาวณัฐณิชา กลสัน  PE10
21 B5907564 นางสาวพรชิตา จันเรียง  Agricultural and Food Engineering10
22 B5909056 นายธนิก นิวัติ  Agricultural and Food Engineering10
23 B5909803 นายทรงพล พิริยะโศภณจิตต์  Agricultural and Food Engineering10
24 B5911509 นายสุทธิพงศ์ ราชเสนา  Agricultural and Food Engineering10
25 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ  PE10
26 B5912285 นายจีรศักดิ์ กรวยทอง  PE10
27 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง  Metallurgical Engineering10
28 B5912599 นางสาวสุภาวิณี ลีปลา  Metallurgical Engineering10
29 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์  Agricultural and Food Engineering10
30 B5913510 นายลิขิต ตาปนานนท์  Metallurgical Engineering10
31 B5913954 นางสาวพิชชาอร แสงศรี  Metallurgical Engineering10
32 B5914265 นายภาคภูมิ มุ่งสมัคร  Agricultural and Food Engineering10
33 B5914845 นายอรรณพ นาชิด  Metallurgical Engineering10
34 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
35 B5915446 นายกลวัชร เรืองจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
36 B5915965 นางสาวปริยาภัทร กะกุคำ  Metallurgical Engineering10
37 B5918324 นางสาวธวัลรัตน์ ขวัญเมือง  PE10
38 B5918362 นางสาวชนาธินาถ ร่องอ้อ  PE10
39 B5920365 นางสาวอรญา คงอ่อน  Agricultural and Food Engineering10
40 B5920389 นางสาวมริสรา นาพิณ  Agricultural and Food Engineering10
41 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ  Agricultural and Food Engineering10
42 B5923052 นางสาวจันทนา สีลาน้ำเที่ยง  Agricultural and Food Engineering10
43 B5928071 นางสาวจารุภัทร กล้วยหอม  MAE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.