รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5535835 นายเกียรติศักดิ์ อ่อนสีดา  Metallurgical Engineering10
2 B5537464 นางสาวอนุติวงศ์ จุกระโทก  Metallurgical Engineering10
3 B5718900 นายปิยวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์  Automotive Engineering10
4 B5718962 นายธภัทร ปรินรัมย์  Automotive Engineering10
5 B5810109 นายทนงศักดิ์ วงศ์บุตร  Metallurgical Engineering10
6 B5902224 นายศุภวัฒน์ สาคูณ  Metallurgical Engineering10
7 B5904990 นายธรรมนูญ ปฏิภาณวาสนา  Metallurgical Engineering10
8 B5905133 นายตะวัน พิศเพ็ง  PE10
9 B5905157 นางสาวปวีณา ศิลาปา  Metallurgical Engineering10
10 B5905454 นางสาวสุกัญญา เจริญศิริ  Metallurgical Engineering10
11 B5905935 นางสาวธนิษฐา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering10
12 B5909094 นางสาวชลธิชา โนวิรัมย์  PE10
13 B5909360 นางสาววราพร เอี่ยมงาม  PE10
14 B5909858 นางสาวอาทิตยา ฉลาดแย้ม  PE10
15 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
16 B5910489 นายเดชา สิงห์ดำ  Metallurgical Engineering10
17 B5910717 นายธันวา อบอุ่น  PE10
18 B5912001 นางสาวสุภัคกัญญา สาริพันธ์  PE10
19 B5912735 นางสาวธนาวดี คงคาน้อย  Metallurgical Engineering10
20 B5912865 นางสาวลักษณ์สกุล โตสนั่น  Metallurgical Engineering10
21 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก  PE10
22 B5914524 นางสาวศิยามล ชมด่าน  Metallurgical Engineering10
23 B5917020 นายภัทรพล แสนทวีสุข  Metallurgical Engineering10
24 B5918317 นายณัฐพงศ์ ทวีปรักษา  PE10
25 B5918386 นายพงศภัค อดุลย์ศักดิ์  PE10
26 B5918393 นางสาวแพรพลอย วงค์สุข  PE10
27 B5918409 นางสาวอารีญา ชำนาญ  PE10
28 B5918454 นางสาวศุภกานต์ เบ้ามูลตรี  PE10
29 B5918461 นางสาววาริษา บำรุงลี  PE10
30 B5918492 นางสาวพฤตยา รุ่งรัตน์  PE10
31 B5918508 นายธวัชชัย ราชจันทึก  PE10
32 B5918515 นางสาวธัญญารัตน์ เตียงพลกรัง  PE10
33 B5918560 นางสาวสุธาสินี พลปัถพี  PE10
34 B5918591 นายมนตรี ถิ่นก้อง  PE10
35 B5918607 นางสาวชนัญญา สมมุติ  PE10
36 B5918621 นางสาวกมลทิพย์ แก่นเพ็ชร  PE10
37 B5918683 นางสาวชลพินธุ์ ตาอินบุตร  PE10
38 B5919321 นางสาวกนกวรรณ อันทะนาม  Metallurgical Engineering10
39 B5919390 นางสาวนลัทพร ประชุมรักษ์  Metallurgical Engineering10
40 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี  PE10
41 B5922369 นายวิศรุต ชาลี  PE10
42 B5922765 นายอนุชา สีจันทึก  PE10
43 B5922772 นางสาวสุวรัตน์ สุขโข  PE10
44 B5923380 นายปรุฬห์ วงค์อนุ  Metallurgical Engineering10
45 B5924080 นายธนวิทย์ พิมพรภิรมย์  Metallurgical Engineering10
46 B5924738 นางสาวน้ำผึ้ง อื้อจรรยา  Metallurgical Engineering10
47 B5927760 นายเกริกเกียรติ โพธิ์สำราญ  PE10
48 B5929245 นางสาวอามานี ซีแต  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.