รายชื่อนศ.
รายวิชา214201 : DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 B5674206 นายณทชัย มีชำนาญ  INFORMATION SCIENCE10
2 B5873951 นายทวีทรัพย์ มะสิโกวา  INFORMATION SCIENCE10
3 B6070014 นางสาวแก้วรัตนา พรหมพันธ์ใจ  INFORMATION SCIENCE10
4 B6070151 นางสาวศิรประภา โสเส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
5 B6070168 นางสาวนิติรัตน์ ขัดผาบ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
6 B6070199 นางสาวกุลธิดา ผาดไธสง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
7 B6070212 นายเอกฤกษ์ กิจธิมน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
8 B6070236 นายพัชร กกสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
9 B6070250 นางสาวจินตนา ทานะสุข  INFORMATION SCIENCE10
10 B6070281 นายโสภณ นันตะนัย  INFORMATION SCIENCE10
11 B6070298 นางสาวสกุนา เรียงใหม่  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
12 B6070380 นางสาวพนิตภัสร์ พงษ์ไชโย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
13 B6070472 นางสาวสุพิชฌาย์ ราศีวรัตน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
14 B6070489 นายภูมิมินทร์ นาคเสนีย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
15 B6070601 นายกฤษดา เจนประโคน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
16 B6070717 นางสาวอรอนงค์ งำเมืองตึง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
17 B6070779 นางสาวอุษณิษา แสวงสุข  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
18 B6070885 นางสาวสุวิชยากร วัชระวงศ์บดี  INFORMATION SCIENCE10
19 B6070946 นางสาวสุมิตรา ดวงประสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
20 B6070953 นางสาวสุกานดา กันยายน  INFORMATION SCIENCE10
21 B6070977 นางสาวพัชริตา สีทา  INFORMATION SCIENCE10
22 B6070984 นางสาวปณิธาน เลาสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
23 B6070991 นางสาวอภิชญา สิงห์รักษ์  INFORMATION SCIENCE10
24 B6071035 นางสาวนาราภัทร รวยทรัพย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
25 B6071042 นางสาวณัฐวรรณ บัวเขียว  INFORMATION SCIENCE10
26 B6071059 นางสาวจันทกานต์ จันทแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
27 B6071097 นางสาวกมลวรรณ เกาะทองหลาง  Not Yet Specified10
28 B6071189 นางสาวอัชฌาพร โตวิจิตร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
29 B6071233 นางสาวเพชรดา ทวยทา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
30 B6071257 นางสาวมาลินี ลีสอนตะ  INFORMATION SCIENCE10
31 B6071264 นางสาวอภิชญา รักษ์สูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
32 B6073176 นางสาวกิกานดา บุญธรรม  INFORMATION SCIENCE10
33 B6073183 นางสาวมนัสชนก นัดดาเวช  INFORMATION SCIENCE10
34 B6073237 นายไตรลักษณ์ โกศล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
35 B6073268 นางสาวญาณวี โปรยกลาง  INFORMATION SCIENCE10
36 B6073275 นางสาวพิมลสิริ เขื่อนคำ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
37 B6073336 นายเกษมสัณห์ อิงคนินันท์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
38 B6073367 นางสาวคณิตา จันทร์สีเงิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
39 B6073411 นางสาวนภัสกร วิมลมาลย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
40 B6073442 นางสาวณัฐมล โพธิ์ดอกไม้  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
41 B6073459 นางสาววิภารัตน์ เหมืองหลิ่ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
42 B6073510 นายณัฐนนท์ พรมศรี  INFORMATION SCIENCE10
43 B6073541 นางสาวประไพพรรณ พรหมอุปถัมภ์  INFORMATION SCIENCE10
44 B6073633 นางสาวศุภิสรา เชื้อจันทึก  INFORMATION SCIENCE10
45 B6073787 นางสาวสุธิตา จงมหาสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE10
46 B6074159 นายโกศวัต จำปามูล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
47 B6074388 นายศักดา พลบูรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
48 B6075491 นายนันทวุฒิ ดอกสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.