รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5603350 นางสาวอภฤดี เจริญสุข  Agricultural and Food Engineering10
2 B5702190 นายกิตินัย โคตรสพล  Agricultural and Food Engineering10
3 B5707638 นายศรัณย์ สารพันธุ์  Automotive Engineering10
4 B5713639 นางสาวจินตนา แย้มศรี  Agricultural and Food Engineering10
5 B5805969 นายนาวิน อินทร์น้อย  Metallurgical Engineering10
6 B5807253 นางสาวจุฑาทิพ คุปต์ชนนท์  Metallurgical Engineering10
7 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์  Metallurgical Engineering10
8 B5902088 นางสาวสุจิตรา ท่วมพุดซา  Metallurgical Engineering10
9 B5902552 นางสาวกัญญาณัฐ เฟื่องฟู  Metallurgical Engineering10
10 B5902927 นางสาวปนัณฐา อ่อนสุ่น  Metallurgical Engineering10
11 B5903689 นายสุนทร บุบผามาลา  Metallurgical Engineering10
12 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ  Metallurgical Engineering10
13 B5904495 นายปรัชญา กาวิชัยเป็ง  Metallurgical Engineering10
14 B5904679 นางสาวพนิดา บุดดาสิงห์  Metallurgical Engineering10
15 B5904907 นางสาวกุลธิดา วระกุล  Metallurgical Engineering10
16 B5907151 นางสาวณัฏฐ์นรี จันทนะ  Metallurgical Engineering10
17 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์  Metallurgical Engineering10
18 B5908363 นางสาวสุนันสินี ทองไพศาลสกุล  Metallurgical Engineering10
19 B5909070 นายมานพ ตันสกุล  Metallurgical Engineering10
20 B5909438 นายดนัย ลอยพิมาย  Metallurgical Engineering10
21 B5910199 นายธนากรณ์ หลาบเย็น  Metallurgical Engineering10
22 B5913497 นางสาวสุทธิ์สินี คณาจันทร์  Metallurgical Engineering10
23 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล  Metallurgical Engineering10
24 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี  Metallurgical Engineering10
25 B5913893 นายธนวัต บุญทูล  Metallurgical Engineering10
26 B5914340 นางสาวจิรภิญญา จิตตินัน  Metallurgical Engineering10
27 B5914555 นางสาวสาวิตรี บ่อไทย  Metallurgical Engineering10
28 B5914678 นายพันธกานต์ ฉวยกระโทก  Metallurgical Engineering10
29 B5914708 นางสาวทิพย์ชรัตน์ แก้วอรสาณ  Metallurgical Engineering10
30 B5915132 นางสาวจรรยา จุฬา  Metallurgical Engineering10
31 B5915408 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี  Metallurgical Engineering10
32 B5915903 นางสาวชุติมา อุดพ้วย  Metallurgical Engineering10
33 B5916085 นายณัฐเกียรติ เสมาทอง  Metallurgical Engineering10
34 B5919192 นายกฤตภาส ศรีบุญเรือง  Metallurgical Engineering10
35 B5919215 นางสาวปรียา นครแก้ว  Metallurgical Engineering10
36 B5919222 นายอภิเดช แสงเนตร  Metallurgical Engineering10
37 B5919239 นายธนวัตน์ เส็งกำปัง  Metallurgical Engineering10
38 B5919253 นางสาวอริศรา วรรณฤกษ์งาม  Metallurgical Engineering10
39 B5919277 นายชัยมงคล โนนกลาง  Metallurgical Engineering10
40 B5919307 นายกษิดิศ แสนแปง  Metallurgical Engineering10
41 B5919352 นางสาวอรอนงค์ อู่แก้ว  Metallurgical Engineering10
42 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์  Metallurgical Engineering10
43 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์  Metallurgical Engineering10
44 B5922475 นายวิศวชาติ ศรีศักดิ์นอก  Metallurgical Engineering10
45 B5922499 นายธนกร ครุฑขุนทด  Metallurgical Engineering10
46 B5922857 นายธนกฤต สธนเสาวภาคย์  Metallurgical Engineering10
47 B5924332 นางสาวธิดาภรณ์ รักวงษ์  Metallurgical Engineering10
48 B5925520 นายวีรยุทธ สวัสดี  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.