รายชื่อนศ.
รายวิชา523331 : SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5709700 นายสันติ ผ่านคำ  CPE10
2 B5804658 นายอพินิตร์ ผิวงาม  CPE10
3 B5809820 นายภูชิต วงศรีไข  CPE10
4 B5811816 นายภัทรวิตต์ พรหมเงิน  CPE10
5 B5901258 นางสาวจีนิณีย์ คุปตวุฒินันท์  CPE10
6 B5901333 นายธรรมภณ สีทานุช  CPE10
7 B5902989 นางสาวกาญจนา ทิพวงค์  CPE10
8 B5903146 นายอนันตกิจ ดวงดี  CPE10
9 B5903795 นายธิติภูมิ กุศลส่ง  CPE10
10 B5905980 นายธีรภัทร แจ่มกลาง  CPE10
11 B5906192 นายยงยุทธ ใยไหม  CPE10
12 B5906505 นายณัฐพล ช่างไชย  CPE10
13 B5906741 นายมนัสนันท์ กิตติชินภัทร  CPE10
14 B5907519 นายอิสมันต์ แสงบำรุง  CPE10
15 B5907533 นางสาวสุพัตรา สีหาปัญญา  CPE10
16 B5907601 นายศุภณัฐ จารุกุลโกวิท  CPE10
17 B5908103 นายนันทวัฒน์ สัตยา  CPE10
18 B5908622 นางสาวรัตนามณี จงสืบสิทธิ  CPE10
19 B5908783 นายกฤษฎา ปัจฉิมา  CPE10
20 B5908943 นายอิศรา สร้อยสม  CPE10
21 B5909964 นางสาวลลิตา ทอนกระโทก  CPE10
22 B5910311 นายทวีชัย คันกลาง  CPE10
23 B5910779 นายคมชาญ คำไพ  CPE10
24 B5911417 นายอนันต์ น้อยเซีย  CPE10
25 B5911837 นายนวพรรษ ซึ่งพรหม  CPE10
26 B5914760 นายภัทราวุธ วงษ์นิล  CPE10
27 B5914890 นายนัตฐพล บัวเขียว  CPE10
28 B5915040 นายปารินทร์ บูระพา  CPE10
29 B5915064 นางสาวกัญญาณัฐ มังคละศิริ  CPE10
30 B5915330 นางสาวปานประดับ เชื้อชำนาญ  CPE10
31 B5915521 นายกฤษดา บุญรอด  CPE10
32 B5915989 นายสมพร อิ่มชื่น  CPE10
33 B5916153 นายพชร นฤคนธ์  CPE10
34 B5917099 นายอภิเชษฐ์ ยาตรา  CPE10
35 B5917389 นางสาวณัฐนันท์ ปลาปูทอง  CPE10
36 B5917402 นางสาวอภิชญา เกียรติอำนวย  CPE10
37 B5917419 นางสาวพลอยไพรริน โภชน์พรมราช  CPE10
38 B5917433 นายพงษ์พันธ์ สุทธิ์พงศกุล  CPE10
39 B5917471 นายชยานันท์ สังสอาด  CPE10
40 B5917501 นายรัชต์พงษ์ ศรีทอง  CPE10
41 B5919567 นายยงยุทธ์ ศรีสุบาล  CPE10
42 B5921454 นายปราชญ์ บุตรผา  CPE10
43 B5921713 นายณัฐวัตร บุรีรัตน์  CPE10
44 B5922406 นายกฤษฎิ์ จีนคำเริง  CPE10
45 B5922437 นายพงศกร เอมโอช  CPE10
46 B5922635 นายอภิรัช เอกอุ่น  CPE10
47 B5922642 นายพิชญุตม์ จันทรประภา  CPE10
48 B5922659 นางสาวพิชชากร นอขุนทด  CPE10
49 B5923151 นายอภิรัช นิ่มอนุสสรณ์กุล  CPE10
50 B5923465 นายภัทรพล จันทวัติกุล  CPE10
51 B5924585 นางสาวณัฐกาญจน์ สีหบุตร  CPE10
52 B5925506 นายดลวัฒน์ ไชยอักษร  CPE10
53 B5925803 นายศุภชัย สร้อยกล่ำ  CPE10
54 B5926329 นายทศพล จันตรี  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.