รายชื่อนศ.
รายวิชา523331 : SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5706846 นายวรายุทธ ขอเชิญกลาง  CPE10
2 B5707294 นายสาโรช มงคลดอน  CPE10
3 B5707546 นายณัฐวุฒิ ตันประเสริฐ  CPE10
4 B5710126 นายปพน คงวัฒนศักดิ์  CPE10
5 B5716173 นายวชิระ ขวัญใจ  CPE10
6 B5800841 นางสาวศศิธร เทพขุนทด  CPE10
7 B5800995 นางสาวปัทมาภรณ์ ทองขวัญ  CPE10
8 B5801206 นางสาวกัณห์ เพียซ้าย  CPE10
9 B5803569 นายทวี ฐินใหม่  CPE10
10 B5804566 นายรัฐกานต์ คำอำไพร  CPE10
11 B5806645 นางสาวพิมพ์พันธ์ โถมนาการ  CPE10
12 B5807307 นางสาวฐิติมากานต์ สอนสุภาพ  CPE10
13 B5807819 นางสาวธวรรณพร สามารถ  CPE10
14 B5810277 นางสาววิภาวี สุขเกษม  CPE10
15 B5810567 นายวีรภัทร ทวีศักดิ์  CPE10
16 B5810628 นางสาวเบญจมาส ไชยสาคร  CPE10
17 B5810741 นางสาวกรรณิการ์ สิทธิชัย  CPE10
18 B5810901 นางสาวเบญจมาส มัจฉา  CPE10
19 B5812059 นางสาวนภัสวรรณ โพธิ์ศรี  CPE10
20 B5813681 นางสาวกุลธิดา ทวีชัยธนสกุล  CPE10
21 B5814770 นายรชตพร ผาสุข  CPE10
22 B5814787 นางสาวสุพรรณิกา โอกาสาวาระ  CPE10
23 B5814909 นายพรภวิษย์ สานุศิษย์  CPE10
24 B5814985 นายเฉลิมชัย เหลืองสกุลไทย  CPE10
25 B5815074 นายอนุพงษ์ ชัยสวรรค์  CPE10
26 B5823789 นางสาวศิริลักษณ์ สอนจันทร์  CPE10
27 B5824496 นางสาวโยษิตา กันยา  CPE10
28 B5825592 นางสาวปัญจวรรณ ศุภรตรีทิเพศ  CPE10
29 B5825691 นางสาวศศิประภา คงสมรส  CPE10
30 B5827916 นายปริญญา แฝงจันทึก  CPE10
31 B5900374 นายวงศกร ชูเกษม  CPE10
32 B5903320 นางสาวเปมิกา อินจันทร์  CPE10
33 B5904105 นายดิกิ คาวาซากิ  CPE10
34 B5904846 นายอิสราพงษ์ รัตนศักดิ์  CPE10
35 B5905324 นายพิริยพงศ์ ศรีบุญเรือง  CPE10
36 B5906093 นายปริภัทร พานะ  CPE10
37 B5907137 นายฉัตรพล สิทธยางกูร  CPE10
38 B5907953 นายธีรพล สำราญจิต  CPE10
39 B5908042 นายจิรพัฒน์ พยาวงค์  CPE10
40 B5908431 นายศรัญญู เงาศรี  CPE10
41 B5912681 นายอภิสิทธิ์ พรหมผา  CPE10
42 B5913862 นายสุริยา เสียงใส  CPE10
43 B5914043 นายอภิชาติ ขันเงิน  CPE10
44 B5914814 นางสาวชนันท์ญา ศรีคำภู  CPE10
45 B5916719 นางสาวนันทิกา พูนพิน  CPE10
46 B5917426 นายพิชชากร โลหณุต  CPE10
47 B5917440 นายนพรัตน์ เหว่ารัมย์  CPE10
48 B5917488 นายพันธมิตร สมบัติดี  CPE10
49 B5917518 นางสาวเจนจิรา กล่อมตระกูล  CPE10
50 B5924806 นายชาญชัย นนทะชัย  CPE10
51 B5925650 นายปองพล ปั้นประเสริฐ  CPE10
52 B5927302 นายถิรวุฒิ ธนพงศ์ไพสิฐ  CPE10
53 B5927784 นายอนัตพล ทองชำนาญ  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.