รายชื่อนศ.
รายวิชา527402 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5717019 นายอธิเบศร์ นันทะแสง  TCE
2 B5722259 นายทรงกลด หมีรักษา  TCE
3 B5801640 นางสาวชลลดา ยอยเงิน  TCE
4 B5801688 นางสาวจิณณัฏฐา เหมเมือง  TCE
5 B5802012 นางสาวอังคณาภรณ์ ธนะสุระวุฒิสกุล  TCE
6 B5802968 นางสาวศิรินยา สมพล  TCE
7 B5804689 นางสาวพรสวรรค์ กำมะชัยคำ  TCE
8 B5804948 นางสาวศศิวิมล บุญเครือบ  TCE
9 B5806560 นายวิศรุต มีทะโจน  TCE
10 B5806713 นางสาวชุติมาศ ลีเส็ง  TCE
11 B5808106 นางสาวศรุตา ชลนิธี  TCE
12 B5808762 นางสาวสิริวรรณ เพิ่มสุข  TCE
13 B5808915 นางสาวแพรวนภา ทับช่วยขวา  TCE
14 B5809950 นางสาวพัชรี พลอินทร์  TCE
15 B5816385 นางสาวรพีพรรณ สิงขรณ์  TCE
16 B5816453 นางสาวเบญจมาศ ฉุดกลาง  TCE
17 B5816477 นายรุ่งโรจน์ วรรณพบ  TCE
18 B5816521 นางสาวปาริชาติ วงษ์อุปปา  TCE
19 B5816545 นางสาวกุลสตรี เธียรกุลไพบูลย์  TCE
20 B5816590 นางสาวสุธินี พฤทธิศาลิกร  TCE
21 B5816606 นางสาวธัชมน อินทรขาว  TCE
22 B5816682 นางสาวจุฑามาศ อรไทวรรณ  TCE
23 B5816774 นายวิศรัฐ สุรินทร์คำ  TCE
24 B5816859 นางสาววณิชรัตน์ วงศ์คช  TCE
25 B5823345 นางสาวสนธยา มีพร  TCE
26 B5824731 นางสาวณัฏฐธิดา เชิดชู  TCE
27 B5825615 นายเนติพงษ์ บุญรักษา  TCE
28 B5826292 นางสาวขวัญจิรา เพชรมั่ง  TCE
29 B5826414 นางสาวพิมพ์บุญญา ศรีภิรมย์  TCE
30 B5928224 นางสาวนรีพัฒน์ ปิติภัทรธิรนันท์  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.