รายชื่อนศ.
รายวิชา527402 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5800919 นางสาวจุฑามาศ วงค์ศรี  TCE
2 B5800988 นายธนกร หอประเสริฐวงศ์  TCE
3 B5801466 นางสาวศิริวรรณ ศรีมาบุตร  TCE
4 B5802050 นายจิรายุส ศรีวิเศษ  TCE
5 B5802401 นางสาวกัลยา มุกดาอาพัทธ์กุล  TCE
6 B5802890 นายพงศกร ฮึกขุนทด  TCE
7 B5805914 นายก่อเกียรติ แจ่มจำรัส  TCE
8 B5807529 นายอมรพรรณ วิชาชัย  TCE
9 B5810598 นายกิตติฐัช ธนชาติ  TCE
10 B5811403 นางสาวพรจันฑา สมตระกูล  TCE
11 B5815432 นางสาวภานิดา ศรีฐาน  TCE
12 B5816347 นางสาวจิระนันท์ น้ำกระโทก  TCE
13 B5816408 นายภัทรดนัย ซอกทองหลาง  TCE
14 B5816460 นายสันติภาพ เภสัชชะ  TCE
15 B5816514 นางสาวจารุวรรณ จันทรัง  TCE
16 B5816637 นายพีระกุล พรมลี  TCE
17 B5816668 นางสาวชณิกา สายโคกสูง  TCE
18 B5816705 นางสาวกานติมา ชูอาวุธ  TCE
19 B5816712 นางสาวอินทิรา ชัยชนะ  TCE
20 B5816767 นางสาวรังสิชล กิจพรั่งพร้อม  TCE
21 B5816927 นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์คำ  TCE
22 B5817719 นายอนุชา ดาทอง  TCE
23 B5823031 นายเสฎฐวุฒิ ยอดมณี  TCE
24 B5823284 นายอรรคเดช ราชพิทักษ์  TCE
25 B5823413 นางสาวดวงกมล ดลตรี  TCE
26 B5824847 นายฟัยรูซ หมัดอะหลี  TCE
27 B5826261 นางสาวฟาริดา สันรัมย์  TCE
28 B5826315 นายกิตติธัช คำมา  TCE
29 B5826568 นางสาวนัฐณภัทร พิชิตพร  TCE
30 B5826575 นางสาวพัชราภรณ์ ทิพย์ประเสริฐ  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.