รายชื่อนศ.
รายวิชา617413 : ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5761654 นางสาวกานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5761784 นางสาวกัญญ์ธิตา ทาน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5762422 นางสาวอินทิรา อรุณ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
5 B5861040 นางสาวสมัญญา แจ่มเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5861132 นางสาวจิตตมาศ ชาญนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5861149 นางสาวศิริวิมล เวชจักรเวร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5861200 นางสาวอัญชลี สุขสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5861385 นางสาวรุ่งทิวา เกวียนสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5861477 นางสาวราชินันท์ เขียวอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5861484 นางสาวศรีวรรณ กระจ่างโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5861774 นางสาวกุลวดี เทศวิบูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5861866 นางสาวพัชรีภรณ์ โหกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5861996 นายสุรดิษ นามมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5862184 นางสาวกุลนิษฐ์ ฤทธิมนตรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5862221 นางสาวกมลพรรณ ยางศิลา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5862399 นางสาวสุภาวัน เสนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5862405 นางสาวสุนิสา อรสูญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5862689 นางสาววิภาวดี ดางสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5862801 นางสาวมีนาวรรณ ล่ามกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5863020 นางสาวจิรัชญา จำเดิมสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5863310 นางสาววิสินาฏ ทรัพย์ถาวรวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5863334 นางสาวอุบลรัตน์ มาระปะทิ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5863426 นางสาวโยถิกา สิมประไพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5863655 นางสาวอัมพิกา ศรีเจ๊ก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5863723 นางสาวรจเรศ บุญรัชกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5863952 นางสาวนริสรารัตน์ ศิริเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5864119 นางสาวสุกุลนันท์ วงค์พิมพ์สร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5864447 นางสาวสุธิดา ประคำทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.