รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5603275 นางสาวรุจาภา แสนชัยยา  Agricultural and Food Engineering10
2 B5607204 นางสาวจารุวรรณ ภิญโญ  CME10
3 B5613700 นางสาวศิริพรรณ คงสบุตร  CME10
4 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์  Agricultural and Food Engineering10
5 B5708253 นางสาวมณีรัตน์ บุตรเจริญ  Metallurgical Engineering10
6 B5717996 นายการัณย์ ญาติครบุรี  Metallurgical Engineering10
7 B5720842 นายกฤษดา หวานดี  Agricultural and Food Engineering10
8 B5800834 นางสาวมินตรา มันทะ  Metallurgical Engineering10
9 B5801404 นางสาวสกุลรัตน์ กลางสวัสดิ์  ChemE10
10 B5802098 นางสาวเบญจมาศ กันแก้ว  Metallurgical Engineering10
11 B5803231 นางสาวปณิตา หาญธงชัย  CME10
12 B5804917 นางสาวณัฐยา โศภิตปัญญา  Agricultural and Food Engineering10
13 B5807840 นายกิตติศักดิ์ สุขอินทร์  MAE10
14 B5809042 นายครองชัย ภู่มงคลสุริยา  MAE10
15 B5824779 นายธนาธิป แก้วคง  CME10
16 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
17 B5900145 นางสาวชนิษฐา จงวัฒนารักษ์  CME10
18 B5900688 นางสาวอมลวัทน์ วิสูงเร  CME10
19 B5901616 นางสาวรุ่งนภา ทองเกิด  CME10
20 B5904044 นางสาวพิมพ์อัปสร ทองบางใบ  CME10
21 B5904075 นางสาวปทิตตา หงษ์ขาวปูน  CME10
22 B5905256 นางสาวปณิตา ถนอมศักดิ์  CME10
23 B5905386 นางสาวชรันดา เสือไพล  CME10
24 B5906291 นางสาวอาภาภรณ์ ทำนุ  CME10
25 B5908899 นายเกรียงศักดิ์ นิตไธสง  CME10
26 B5909049 นางสาวชุติมา วรรณวิเศษ  CME10
27 B5910076 นางสาวมนสิชา โพธิ์สูง  CME10
28 B5911882 นายสุทัศน์ ตันเล  CME10
29 B5912711 นางสาววารุณี ไปนาน  CME10
30 B5915385 นางสาวรัตติยากร แจ้งสูงเนิน  CME10
31 B5917129 นายพนมกร เอมโอฐ  CME10
32 B5917143 นายธนาศักดิ์ สิงห์แหลม  CME10
33 B5918010 นางสาวปาริชาติ วงค์นันท์  CME10
34 B5918041 นางสาวพาณิภัค สายเส็ง  CME10
35 B5918676 นางสาวมนิสา กองสอน  CME10
36 B5922239 นางสาวโสภิตา หมีทอง  CME10
37 B5922383 นางสาวพิชญาพร เหลืองวัฒนพงศ์  CME10
38 B5923373 นายชายนรา เครือแสง  CME10
39 B5927685 นายวิทยา ชมกลาง  CME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.