รายชื่อนศ.
รายวิชา214201 : DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 B5970162 นายทักษิณ เหลี่ยมแฉ่ง  INFORMATION SCIENCE10
2 B5973378 นายภัทรกฤต พันธุ์สด  Not Yet Specified10
3 B5973521 นายชวรัตน์ คุ้มแวง  INFORMATION SCIENCE10
4 B6070137 นายชนม์ชนก พิมพ์จันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
5 B6070359 นางสาวเปรมฤทัย เกษมสวัสดิ์  Not Yet Specified10
6 B6070373 นางสาวชญานิศ ชำนิจศิลป์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
7 B6070731 นายคุณาวิชญ์ ผาสุขมูล  INFORMATION SCIENCE10
8 B6070847 นางสาวสุพัชรีย์ บุญเรือง  Not Yet Specified10
9 B6070892 นายเตชินท์ วิวัฒน์นิธิภาส  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
10 B6071004 นายอภิพัฒน์ อวยสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
11 B6071028 นายอธิษฐาน เรืองฤทธิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
12 B6071066 นายเอกศิษฏ์ บังเพลิง  INFORMATION SCIENCE10
13 B6071073 นายนาราชา หงษ์ทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
14 B6071110 นายมนัสวี วงค์บุญเพ็ง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
15 B6071158 นางสาวจัตตารีย์ คุณชื่น  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
16 B6071226 นายกิตติชัย กระพันธ์เขียว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
17 B6071240 นายธีรดนย์ เกลียวกลม  INFORMATION SCIENCE10
18 B6073169 นายปฏิภาณ สมเพียร  INFORMATION SCIENCE10
19 B6073206 นางสาวชุติกาญจน์ ทองสุก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
20 B6073299 นายกำพล ม่วงศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
21 B6073329 นายพัชรภทร สุทธิ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
22 B6073381 นางสาวกานติ์ชนิต บุตรมี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
23 B6073589 นางสาวปลายฟ้า ถะเถิงพรมราช  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
24 B6073640 นายนิติภูมิ วงษ์สวรรค์  INFORMATION SCIENCE10
25 B6074074 นายชานน สัมพันธ์วงศ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
26 B6074098 นายธนชัย รักษาธงชัย  INFORMATION SCIENCE10
27 B6074104 นายชัยวัฒน์ ใบดำรงศักดิ์  INFORMATION SCIENCE10
28 B6074142 นายอนุวัฒน์ ป้อมทอง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
29 B6074418 นายเจษฎา แก้วทองมา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
30 B6074463 นายสหรัฐ วงค์บุญเพ็ง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
31 B6075507 นางสาววิลาวัณย์ วัฒนกุล  INFORMATION SCIENCE10
32 B6075514 นางสาวเพ็ญกวิน บุญใหม่  INFORMATION SCIENCE10
33 B6075521 นายกษิดิ์เดช เกิดสาท  INFORMATION SCIENCE10
34 B6075552 นายนันทพัทธ์ คำกอง  INFORMATION SCIENCE10
35 B6075590 นายภานุพงศ์ เจริญสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.