รายชื่อนศ.
รายวิชา214201 : DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 B6070076 นายณภัทร ทาจำปา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
2 B6070090 นางสาวณัฐชญาภรณ์ เหมแดง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
3 B6070106 นางสาวอุษณีย์ คำสงค์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
4 B6070267 นางสาวทิพย์อาภา เลือดสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE
5 B6070304 นายพิเชษฐ์ ไชยสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
6 B6070328 นางสาวเบญจวรรณ สามิภักดิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
7 B6070342 นางสาวสุภาวดี ศรีใส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
8 B6070441 นางสาวชญาดา วรเวทย์พิสุทธิ์  INFORMATION SCIENCE
9 B6070526 นางสาวณัฏฐพัชร เกิดนอก  INFORMATION SCIENCE
10 B6070571 นางสาวอติกานต์ กลิ่นจันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
11 B6070670 นางสาวรักษาพร หัดกล้า  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
12 B6070687 นางสาวณัฐนรี ชมภูพื้น  INFORMATION SCIENCE
13 B6070748 นางสาวสุธารส สุขเฟื่องฟู  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
14 B6070793 นางสาวจตุพร มาตเริง  INFORMATION SCIENCE
15 B6070809 นางสาวสาวิตรี พรมสูตร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
16 B6070816 นางสาวกัลยาณี ผันกลาง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
17 B6070823 นางสาวครุวาร ไชโยธา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
18 B6070854 นางสาวปุญญิศา แก่นสวรรค์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
19 B6070861 นางสาวสุชาดา เดชดอน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
20 B6071011 นางสาวชไมพร มะโนรัตน์  INFORMATION SCIENCE
21 B6071141 นางสาวหัทยา บุญสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
22 B6073312 นายศรีสยาม หมายเหนี่ยวกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
23 B6073343 นางสาวณัฏฐ์ชามญช์ ดอนโพธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
24 B6073350 นายวีรวัฒน์ โชติกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
25 B6073374 นางสาววลันดา สุขมี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
26 B6073398 นายกฤติกร ธรรมบุตร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
27 B6073473 นางสาววงณัฐธี แสนพล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
28 B6073695 นางสาวเฉลิมพร พยุงเกษม  INFORMATION SCIENCE
29 B6073732 นายภูฐาน ทิพาวรรณากร  Not Yet Specified
30 B6073749 นางสาววรรณอนงค์ สิทธิเนติกุล  Not Yet Specified
31 B6073770 นางสาวนุศรา เกื้อกิจ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
32 B6073800 นายจักราวุฒิ วังบอน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
33 B6073817 นางสาวกาญจนกรณ์ ทาบุราณ  Not Yet Specified
34 B6073848 นางสาวเสาวณีย์ เตียศิริ  INFORMATION SCIENCE
35 B6074081 นายเฉลิมวงศ์ จันพิรักษ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
36 B6074166 นางสาวมัลลิกา ประทุม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
37 B6074197 นางสาวปาจรีย์ ล่ากระโทก  INFORMATION SCIENCE
38 B6074241 นายกุลชาติ กระมลฉ่ำ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
39 B6074357 นางสาวอิงค์ญณัฏฐ์ ช้อนนาค  INFORMATION SCIENCE
40 B6074456 นางสาวชุติมา อุ่นม่วง  INFORMATION SCIENCE
41 B6074487 นางสาวสรวิศา พรมณี  INFORMATION SCIENCE
42 B6074517 นางสาวอัญรินทร์ สุ่มมาตย์  Not Yet Specified
43 B6074760 นางสาวศุภพรรษา เจริญใจ  INFORMATION SCIENCE
44 B6074807 นางสาวเพ็ญดารา มานะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
45 B6074890 นายนริศ ปฏิมาภรณ์ชัย  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
46 B6074906 นางสาวนฎา ทองยัง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
47 B6075460 นางสาวปณิชา ภูวโชติธนากุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
48 B6075538 นายกิตติพัฒน์ ทองศรี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
49 B6075583 นางสาวปณิตา ดอกพิกุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
50 B6075606 นายพงษ์สิทธิ์ อภิวงศ์โสภณ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.