รายชื่อนศ.
รายวิชา214201 : DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 B6070021 นายภาคภูมิ พันพิลึก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
2 B6070175 นายดาวฝน ต้นพิมพ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
3 B6070205 นางสาวจิราภรณ์ วันดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
4 B6070229 นายนราวิชญ์ ศิขินารัมย์  INFORMATION SCIENCE
5 B6070243 นายฐปนรรฆ์ บุญอาจ  INFORMATION SCIENCE
6 B6070274 นางสาวชโลทร แสงสว่าง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
7 B6070335 นางสาวอริษา เพียรสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
8 B6070397 นางสาวเจนจิรา สดใส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
9 B6070403 นายปิยพงษ์ วงศ์สวาสดิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
10 B6070410 นางสาวปิยดา คงเมือง  Not Yet Specified
11 B6070427 นางสาวอมรรัตน์ หวลสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
12 B6070458 นางสาวพนิตา แก่นจันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
13 B6070496 นางสาวเอมอร จะเรียมพันธ์  Not Yet Specified
14 B6070502 นางสาวพัชราภรณ์ นอกสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
15 B6070533 นางสาวปนัดดา ดอกนารี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
16 B6070540 นายปิยวัฒน์ ภูประพันธ์  INFORMATION SCIENCE
17 B6070557 นางสาวสุจิตตรา ใจสอาด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
18 B6070618 นายพุฒิพงษ์ อนุลีจันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
19 B6070625 นางสาวภัทรวรินทร์ ทรงศิลป์  INFORMATION SCIENCE
20 B6070649 นายธุวานนท์ สิทธิเวช  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
21 B6070656 นายนัฐวุฒิ นาคขุนทด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
22 B6070700 นายปิยะภัทร โทผา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
23 B6070724 นางสาววราภรณ์ เฟื่องเกษม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
24 B6070786 นายกรวิชญ์ อ้อมกิ่ง  INFORMATION SCIENCE
25 B6070915 นางสาวณัฐพร ภูพลอย  Not Yet Specified
26 B6070960 นายปองพล ศิลปะ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
27 B6071196 นางสาวนัฐธิดา สุคลยรัตน์  Not Yet Specified
28 B6071271 นายธนพล วงสุตาล  INFORMATION SCIENCE
29 B6073190 นางสาวปิยะธิดา กาวไธสง  INFORMATION SCIENCE
30 B6073244 นางสาวธัญญ์นิภา ช่วยค้ำชู  INFORMATION SCIENCE
31 B6073480 นางสาวณัฐจิรา สุภาพวิบูลย์  INFORMATION SCIENCE
32 B6073596 นายลายคราม จงภักดี  Not Yet Specified
33 B6073602 นายชยุตม์ โคตรพงษ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
34 B6073657 นางสาวชญาณี บัตรสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE
35 B6073664 นายอาทิตย์ สียอด  INFORMATION SCIENCE
36 B6073701 นางสาวนงนภัส โปร่งสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
37 B6073756 นายอดุลย์กร กัญญาคำ  INFORMATION SCIENCE
38 B6073909 นางสาวธิติยา ผันโคกกรวด  INFORMATION SCIENCE
39 B6073947 นายนนทวัฒน์ จวนประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
40 B6073992 นางสาวพอฤทัย แห้วเพ็ชร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
41 B6074067 นางสาวจีธนันท์ เนียมสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
42 B6074180 นางสาวนิธินันท์ ช่วงชัชวาลย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
43 B6074289 นางสาวมินตรา ไพเราะ  INFORMATION SCIENCE
44 B6074296 นายธีรยุทธ กกขุนทด  INFORMATION SCIENCE
45 B6074319 นายสิรวิชญ์ ดาวเศรษฐ์  INFORMATION SCIENCE
46 B6074562 นายพงศกร นากลาง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
47 B6074579 นายเจษฎา กัลยา  INFORMATION SCIENCE
48 B6074654 นายนิธิพัฒน์ แว่วสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE
49 B6074784 นายสุภลักษณ์ เชยสกุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
50 B6074791 นางสาวกรองกาญจน์ ประดิษฐ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.