รายชื่อนศ.
รายวิชา522312 : TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5800650 นางสาวแพรวดารา เทียมเกาะ  Transportation Engineering And Logistics
2 B5800667 นางสาวกุลจิรา จิณะกับ  Transportation Engineering And Logistics
3 B5802319 นางสาวน้ำฝน วรรณพฤกษ์  Transportation Engineering And Logistics
4 B5802715 นางสาวกฤษณา ตัดสมัย  Transportation Engineering And Logistics
5 B5802920 นางสาวสกุณา แก้วมณี  Transportation Engineering And Logistics
6 B5803774 นางสาวคัมภิรดา เทพพิทักษ์  Transportation Engineering And Logistics
7 B5804337 นายอนิรุทธิ์ ชลศาลาสินธุ์  Transportation Engineering And Logistics
8 B5805143 นายจิรชัย ฤาชา  Transportation Engineering And Logistics
9 B5805549 นายสหรัฐ เลาะเซ็น  Transportation Engineering And Logistics
10 B5806546 นางสาวรัติกรณ์ ธนบดีกุลพิศาล  Transportation Engineering And Logistics
11 B5806621 นางสาวณัฐวดี อุตส่าห์ดี  Transportation Engineering And Logistics
12 B5808489 นางสาวปณิตตา ชัยยา  Transportation Engineering And Logistics
13 B5808663 นางสาวนันธิกา เรือนไทย  Transportation Engineering And Logistics
14 B5808779 นางสาวศุภลักษณ์ วาหมงคล  Transportation Engineering And Logistics
15 B5809325 นางสาวพิมลรัตน์ ชุมไธสงค์  Transportation Engineering And Logistics
16 B5810185 นางสาวศุภาวรรณ อิ่มจิต  Transportation Engineering And Logistics
17 B5810642 นางสาวฐิติภา ขุมทอง  Transportation Engineering And Logistics
18 B5811038 นางสาวสกุลรัตน์ คำวันสา  Transportation Engineering And Logistics
19 B5811328 นางสาวอรยา ชูรัตน์  Transportation Engineering And Logistics
20 B5811380 นางสาวจินดารัตน์ เลิศศรีสุขสันต์  Transportation Engineering And Logistics
21 B5811489 นางสาวจิติยานันท์ นันตลาด  Transportation Engineering And Logistics
22 B5814572 นางสาวเปี่ยมพร งามขำ  Transportation Engineering And Logistics
23 B5815289 นางสาวปิยวรรณ พลเสนา  Transportation Engineering And Logistics
24 B5819218 นางสาวศิริญากรณ์ เปล่งทรัพย์  Transportation Engineering And Logistics
25 B5822102 นายชนาธิป ชัยชโลธร  Transportation Engineering And Logistics
26 B5822263 นางสาววัชชิราภรณ์ วงศ์หมั่น  Transportation Engineering And Logistics
27 B5822348 นายจามีกร โคตะ  Transportation Engineering And Logistics
28 B5824069 นางสาวพิชญาภัคฎ์ ศรีใส  Transportation Engineering And Logistics
29 B5824335 นายอภิชัย อ่อนเทศ  Transportation Engineering And Logistics
30 B5824571 นางสาวหทัยภัทร์ ตรีพาทย์  Transportation Engineering And Logistics
31 B5824915 นางสาวอัญทิชา อินทิม  Transportation Engineering And Logistics
32 B5826285 นางสาวอารยา จันทะสาร  Transportation Engineering And Logistics
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.