รายชื่อนศ.
รายวิชา617482 : SEMINAR / SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5760831 นางสาวพรสิริ เทวิน  ENVIRONMENTAL HEALTH40
2 B5760862 นางสาวพรหมพร พูลสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH40
3 B5760893 นางสาวดวงฤทัย ทิมโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5760930 นางสาวตรีสุคนธ์ ชัยวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
5 B5761036 นางสาวมาริษา สอนพัลละ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5761098 นางสาวศิริลักษณ์ ภักดี  ENVIRONMENTAL HEALTH40
7 B5761159 นางสาวนวลอนงค์ ตงกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH40
8 B5761166 นางสาวรติรส คชเสนีย์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
9 B5761357 นางสาววราภรณ์ ท้วมประถม  ENVIRONMENTAL HEALTH40
10 B5761401 นางสาวชุติกาญจน์ เสนารินทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5761494 นางสาวธิติมา ศรีพล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5761517 นางสาวยุพา ตาปราบ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
13 B5761746 นางสาวสายใจ ลาดบัวขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH40
14 B5761777 นางสาวจามจุรี เคนศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5761845 นางสาวดวงใจ กำเนิดภิรา  ENVIRONMENTAL HEALTH40
16 B5761869 นางสาวสุวรรณา ชำนาญยิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH40
17 B5761890 นางสาวแพรวนภา เชื้อศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
18 B5761999 นางสาวจิราวรรณ คำแหง  ENVIRONMENTAL HEALTH40
19 B5762118 นางสาวเจกิตาน์ แก้วกัลยา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5762149 นางสาวมลิวัลย์ จันศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
21 B5762163 นางสาวกนกวรรณ สุขยานุดิษฐ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
22 B5762170 นางสาวณัฐธิดา แงวกุดเรือ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5762224 นางสาวสุประภา จันทร์หม่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH40
24 B5762361 นางสาวแสงดาว แสนสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH40
25 B5762378 นางสาวปาริฉัตร ทวาผักแว่น  ENVIRONMENTAL HEALTH40
26 B5762422 นางสาวอินทิรา อรุณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5762446 นางสาวจริยพร ยุทไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5762460 นางสาวกชกร เวศม์ปฏิพัทธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
29 B5762576 นางสาววัชราภรณ์ สรรพสาร  ENVIRONMENTAL HEALTH40
30 B5762613 นางสาวสุวิชา ใจอุ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH40
31 B5762620 นางสาวปัทมา ธรรมมะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B5762828 นางสาวยุรดา ขันหนองโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B5762873 นางสาวธิดามาศ เนตรวงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
34 B5762903 นางสาวธันยชนก บัวคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
35 B5763054 นางสาวนนศิยา บุราณ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.