รายชื่อนศ.
รายวิชา617482 : SEMINAR / SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5761012 นางสาววรินทร เจริญสิงห์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
2 B5761081 นางสาวศิริยุภา สุริวงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
3 B5761272 นางสาวอุศนา สีทา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5761289 นางสาวกมลวรรณ ทนุพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
5 B5761371 นางสาวทิตยาพร แลจะบก  ENVIRONMENTAL HEALTH40
6 B5761418 นางสาวปรียานุช อาจวิชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5761425 นางสาวศศินา ดีดสี  ENVIRONMENTAL HEALTH40
8 B5761463 นางสาวมณฑิรา อำนาจ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
9 B5761548 นางสาวพวงผกา สิทธิเวช  ENVIRONMENTAL HEALTH40
10 B5761562 นางสาวรสสุคนธ์ อูมชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH40
11 B5761654 นางสาวกานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5761661 นายบัณฑิต อ่อนนนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
13 B5761715 นางสาวรัชนก คะเซ็นต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5761807 นายสุกฤษฎิ์ ปะตัง  ENVIRONMENTAL HEALTH40
15 B5761906 นางสาวศุทธินี เพ็งขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH40
16 B5762002 นางสาวเบญจพร ศิริเทพ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
17 B5762637 นางสาวศศิประภา ศรีชมชื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH40
18 B5762668 นางสาวนุชนาถ แสนวิเศษ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5762699 นางสาวนุสบา สุดใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5762774 นางสาวมนตรา ถาศักดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5762859 นางสาวเนตรชนก วันดีวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5762880 นางสาวอัจฉราภรณ์ ภักดี  ENVIRONMENTAL HEALTH40
23 B5763023 นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5763108 นางสาวกฤติยา พลเยี่ยม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5763221 นางสาวจิตโสภิญ เง่าเป้ด  ENVIRONMENTAL HEALTH40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.