รายชื่อนศ.
รายวิชา522312 : TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5800360 นายวงศกร สุขแสง  Transportation Engineering And Logistics10
2 B5800377 นางสาวกนกวรรณ ขานรินทร์  Transportation Engineering And Logistics10
3 B5800674 นางสาวแสงระวี ต้นงาม  Transportation Engineering And Logistics10
4 B5800681 นางสาวศศิธร ปักษา  Transportation Engineering And Logistics10
5 B5800896 นายภาณุพงศ์ ฉิมญานุวัฒน์  Transportation Engineering And Logistics10
6 B5801787 นายอนุวัฒน์ พุ่มรุ่งเรือง  Transportation Engineering And Logistics10
7 B5802272 นางสาวอักษราภัค อักษรานันท์  Transportation Engineering And Logistics10
8 B5803125 นายจักรกฤษณ์ พรมศักดิ์  Transportation Engineering And Logistics10
9 B5803651 นางสาวจตุรพร เชืองเต็ม  Transportation Engineering And Logistics10
10 B5803828 นายยศสรัล อยู่คะเชนทร์  Transportation Engineering And Logistics10
11 B5804061 นายจิรายุส แสงขุรัง  Transportation Engineering And Logistics10
12 B5804085 นางสาวรสกร ไชยสอาด  Transportation Engineering And Logistics10
13 B5804382 นายเกรียงไกร โพธิจักร์  Transportation Engineering And Logistics10
14 B5804443 นางสาวจิรัชญา เฮงมีชัย  Transportation Engineering And Logistics10
15 B5805556 นางสาวยุวเรศ ชมพิกุล  Transportation Engineering And Logistics10
16 B5805617 นายเชาว์วัฒน์ โกสีนาม  Transportation Engineering And Logistics10
17 B5807673 นางสาวขนิษฐา เสนาราช  Transportation Engineering And Logistics10
18 B5808021 นายพชร ชีวินโรจนวิทย์  Transportation Engineering And Logistics10
19 B5808250 นายวริศ เดชมี  Transportation Engineering And Logistics10
20 B5809134 นางสาวภาณุมาศ สุขวงษ์  Transportation Engineering And Logistics10
21 B5809646 นางสาวทิฆัมพร ถนอมพันธ์  Transportation Engineering And Logistics10
22 B5810178 นางสาวเมษา ประจิมทิพย์  Transportation Engineering And Logistics10
23 B5810321 นายโสภณ ชัยเลิศ  Transportation Engineering And Logistics10
24 B5810482 นางสาวชุติมน หวังกกกลาง  Transportation Engineering And Logistics10
25 B5811045 นายณัฐวุฒิ มอญกอดแก้ว  Transportation Engineering And Logistics10
26 B5811137 นางสาวณัฐณิชา อินทราเวช  Transportation Engineering And Logistics10
27 B5813155 นางสาวอุลัยรัตน์ โมฬา  Transportation Engineering And Logistics10
28 B5813995 นางสาวปัฐมาภรณ์ แก้วพิสิษฐ์กุล  Transportation Engineering And Logistics10
29 B5814299 นายเดโชชัย ฉ่ำสันเทียะ  Transportation Engineering And Logistics10
30 B5816828 นายสันติ เพียงตา  Transportation Engineering And Logistics10
31 B5822164 นางสาวพลอยสิชา เพ็ชรดีหิรัณกูล  Transportation Engineering And Logistics10
32 B5822218 นายพชร พลสาย  Transportation Engineering And Logistics10
33 B5822225 นางสาววริษฐา ทิพย์วัลย์  Transportation Engineering And Logistics10
34 B5822249 นางสาวรัตติยา กิจประเสริฐ  Transportation Engineering And Logistics10
35 B5822287 นางสาวปฐมพร ธรรมนิตย์กิจ  Transportation Engineering And Logistics10
36 B5822379 นายธนกฤต จี้ส้ม  Transportation Engineering And Logistics10
37 B5822386 นายณัฏฐชัย ทดชุมเธียรวิทย์  Transportation Engineering And Logistics10
38 B5822430 นายธณัฐชัย สีสำโรง  Transportation Engineering And Logistics10
39 B5824229 นางสาวธัญพิชชา อารีเอื้อ  Transportation Engineering And Logistics10
40 B5825295 นายเขษมศักดิ์ ชัยอิทธิพรวงศ์  Transportation Engineering And Logistics10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.