รายชื่อนศ.
รายวิชา617340 : AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5761036 นางสาวมาริษา สอนพัลละ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5761364 นางสาวณัฏฐณิชา แสนคลัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5761654 นางสาวกานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5761678 นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5762095 นางสาวศศิวิมล ทิพสุต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5762118 นางสาวเจกิตาน์ แก้วกัลยา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5762132 นายอนิวัต จงนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5762293 นางสาวปริยา ชำรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5762309 นางสาวเสาวรัตน์ อุ่นจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5762699 นางสาวนุสบา สุดใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5762804 นางสาวอัมพวัน ขวาซุย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5763511 นางสาวธิดารัตน์ สุปง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5860142 นางสาวอาทิตญา ตันนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5861132 นางสาวจิตตมาศ ชาญนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5861378 นางสาวชนิสรา บวรลัทธพล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5861385 นางสาวรุ่งทิวา เกวียนสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5861460 นางสาวรจวรรณ คชพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5861484 นางสาวศรีวรรณ กระจ่างโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5861774 นางสาวกุลวดี เทศวิบูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5861842 นางสาวอรพรรณ สังข์ทองน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5861866 นางสาวพัชรีภรณ์ โหกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5861996 นายสุรดิษ นามมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5862184 นางสาวกุลนิษฐ์ ฤทธิมนตรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5862351 นายปฏิภาณ นามประสพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5862399 นางสาวสุภาวัน เสนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5862405 นางสาวสุนิสา อรสูญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5862504 นางสาวสิริยาภรณ์ อินทร์นอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5862887 นางสาวพัชรินทร์ พินิจกิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5862986 นางสาวกิตติยา ชากลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5863235 นางสาววิจิตรา นิพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B5863310 นางสาววิสินาฏ ทรัพย์ถาวรวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B5863426 นางสาวโยถิกา สิมประไพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B5863655 นางสาวอัมพิกา ศรีเจ๊ก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B5863662 นางสาววีรยา ทองแท่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B5863785 นางสาวสุทัตตา ดีหมั่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B5863815 นางสาวจินตนา มหาอ้น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
37 B5863860 นางสาวญาดา ถิตย์ผาด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
38 B5863983 นางสาวขวัญเรือน ผลทวี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
39 B5864157 นายพุทธิกร หงษ์ทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.