รายชื่อนศ.
รายวิชา617340 : AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5860012 นายปวินท์ รักรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5861019 นางสาวกานต์มณี หวังเกี่ยวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5861033 นางสาววิลาวัณย์ ศรีกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5861149 นางสาวศิริวิมล เวชจักรเวร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5861255 นางสาวนิธินาถ หอมดวง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5861323 นายธนธรณ์ บุรีเทศน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5861422 นางสาวทิพวรรณ คำยวน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5861477 นางสาวราชินันท์ เขียวอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5861958 นางสาวอมินตา สีทา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5862115 นางสาวชนิดา จันทร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5862139 นางสาวจตุพร เรียมศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5862658 นางสาวจุฑามาส บุญศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5862672 นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5862696 นายวิทยา นุกาศรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5862719 นางสาวปวีณา กากิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5862818 นางสาวปณิตา หอมแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5862849 นางสาวจิรารัตน์ นุริตมนต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5862863 นางสาวสุวนันท์ บุญมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5863020 นางสาวจิรัชญา จำเดิมสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5863051 นางสาวรุ่งฤดี เทพอุทัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5863150 นายปรัตถกร แก้วโสภา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5863334 นางสาวอุบลรัตน์ มาระปะทิ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5863518 นางสาวขวัญฤทัย วงค์ไชยา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5863549 นายวิทวัส นิลแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5863778 นางสาวสุภิญญา สินพร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5863808 นางสาวรัตนาภรณ์ มะโนรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5863853 นางสาวกนกวรรณ จำปีหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5864119 นางสาวสุกุลนันท์ วงค์พิมพ์สร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5864447 นางสาวสุธิดา ประคำทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5864768 นายดาร์วิส ดือเระ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.