รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5537976 นายอนุรักษ์ แก้วระวัง  Metallurgical Engineering10
2 B5800216 นายปรมินทร์ นนตะ  Metallurgical Engineering10
3 B5801084 นางสาวนัชชา วงศ์นารี  Metallurgical Engineering10
4 B5801602 นางสาววิษาศิณี โสภาพิมลพักตร์  Metallurgical Engineering10
5 B5801978 นางสาวศุภนิดา แจ้งไพร  Metallurgical Engineering10
6 B5802074 นางสาวอินทิรา เงิมสันเทียะ  Metallurgical Engineering10
7 B5803033 นายนวพงศ์ หงษ์สูงเนิน  Metallurgical Engineering10
8 B5803354 นางสาวเกวรินทร์ ศรีแก้ว  Metallurgical Engineering10
9 B5803620 นางสาวปติญญา พิมจ้อง  Metallurgical Engineering10
10 B5804955 นางสาวอารียา เทพจันอัด  Metallurgical Engineering10
11 B5805679 นายธีรวัฒน์ พรมทา  Metallurgical Engineering10
12 B5805792 นางสาววรนิษฐา กริดสาริกัน  Metallurgical Engineering10
13 B5805907 นายเพ็ญโภคัย เมืองอุดม  Metallurgical Engineering10
14 B5807772 นางสาวอัจฉราวรรณ ประสพเงิน  Metallurgical Engineering10
15 B5808519 นายธนธรณ์ ล้วนกลาง  Metallurgical Engineering10
16 B5809271 นายพสิษฐ์ ลิ้มสินโสภณ  Metallurgical Engineering10
17 B5810543 นายพงศธร วรรณกุล  Metallurgical Engineering10
18 B5810581 นางสาวกาญจนา สระแก้ว  Metallurgical Engineering10
19 B5811786 นายภานุวัฒน์ มุสิกุล  Metallurgical Engineering10
20 B5811908 นางสาวปานิตา เขตกำปัง  Metallurgical Engineering10
21 B5812271 นางสาวปภาณิน บุญมั่น  Metallurgical Engineering10
22 B5812530 นายชลัส งามสูงเนิน  Metallurgical Engineering10
23 B5812677 นายปณิธาน โปร่งจันทึก  Metallurgical Engineering10
24 B5812936 นางสาวมนัสนันท์ ค่ำกลาง  Metallurgical Engineering10
25 B5813032 นายวัชรินทร์ คำทะเนตร  Metallurgical Engineering10
26 B5813940 นางสาวปภาวี ปราบใหญ่  Metallurgical Engineering10
27 B5815296 นางสาวอรุณรุ่ง แสงตะวัน  Metallurgical Engineering10
28 B5815357 นางสาวผกาวลี นีสันเที๊ยะ  Metallurgical Engineering10
29 B5816293 นายทวีศักดิ์ คำบัวโคตร  Metallurgical Engineering10
30 B5818839 นางสาวพัชรา คำมี  Metallurgical Engineering10
31 B5818846 นางสาวชุติมณฑน์ เมฆี  Metallurgical Engineering10
32 B5818860 นายพงศกร ชนะพจน์  Metallurgical Engineering10
33 B5818877 นางสาวนันทนา เพ็ชร์วิสัย  Metallurgical Engineering10
34 B5818891 นายอภิรักษ์ เตยสุวรรณ  Metallurgical Engineering10
35 B5818907 นายไตรภพ ภักดิ์โพธิ์  Metallurgical Engineering10
36 B5818921 นางสาวพัชรี สุจริต  Metallurgical Engineering10
37 B5819003 นางสาวลักษณา ศรีนอก  Metallurgical Engineering10
38 B5819102 นายกิตติ เหลืองสกุลไทย  Metallurgical Engineering10
39 B5819164 นายศุภชัย เทียบสิงห์  Metallurgical Engineering10
40 B5819171 นางสาววาสนา สุ่มมาตย์  Metallurgical Engineering10
41 B5820726 นางสาวศรสวรรค์ โอดมี  Metallurgical Engineering10
42 B5821815 นางสาวพัทธ์ธีรา กนกพานนท์  Metallurgical Engineering10
43 B5822027 นางสาววันวิสาข์ จิตรแจ้ง  Metallurgical Engineering10
44 B5823338 นายศรเทพ แถวเนิน  Metallurgical Engineering10
45 B5823673 นางสาวอรทัย เบ็ญพาด  Metallurgical Engineering10
46 B5824434 นางสาวอัมรินทร์ แย้มโกสุม  Metallurgical Engineering10
47 B5824809 นางสาววรกมล จูแนบ  Metallurgical Engineering10
48 B5825257 นายอรรถพล ไชศรีจันทร์  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.