รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5446308 นายรณชัย เสน่หา  CME10
2 B5509300 นายไกรวุฒิ วันทานี  CME10
3 B5530144 นางสาวธัญญาเรศ สุดชะดา  ChemE40
4 B5533237 นายณรงค์รัตน์ จันทคนธ์  Metallurgical Engineering10
5 B5542482 นายพงศ์ธร คงพินิจ  Metallurgical Engineering10
6 B5600526 นางสาวปิยะภรณ์ สงสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
7 B5604142 นางสาวทัศนีย์ กันกะเสน  Agricultural and Food Engineering10
8 B5606030 นายภานุวัฒน์ ปัญญาทรง  PE10
9 B5609901 นายวสุพล วานิชกมลนันทน์  PE10
10 B5620890 นายวงศธร โพธิ์ปิ่น  PE10
11 B5700035 นายวุฒิชัย อำพันธ์  MAE10
12 B5700394 นายภานรินทร์ เเสงไชยราช  Agricultural and Food Engineering10
13 B5702138 นางสาวดาริกา เปรมปรุงวิทย์  Agricultural and Food Engineering10
14 B5702985 นายคมกฤษ สระชัยรัตน์ศรี  Agricultural and Food Engineering10
15 B5703272 นายพงศ์ศิริ แพงแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
16 B5703456 นายอติรุจ เรศมณเทียร  Metallurgical Engineering10
17 B5704682 นายธีรวุฒิ คำมงคล  Agricultural and Food Engineering10
18 B5705931 นายอดิศักดิ์ วิเชียร  MAE10
19 B5706648 นางสาวเพ็ญนภา แสวงสุข  Agricultural and Food Engineering10
20 B5707157 นายปริญญา พันสอน  CME10
21 B5707287 นางสาวชนิภรณ์ แก้วมณี  CME10
22 B5707737 นายวารุเชษฐ์ ภูอุทัย  Metallurgical Engineering10
23 B5707751 นายสมพล สุขบรรเทิง  MAE10
24 B5711413 นางสาวณัชฬาภรณ์ ใจแก้ว  CME10
25 B5712601 นางสาวสิริรัตน์ สังวัทยาย  Agricultural and Food Engineering10
26 B5712755 นายณรัณญกรณ์ นราธวรานันทน์  Agricultural and Food Engineering10
27 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข  PE10
28 B5713646 นางสาวสุลักษณี ทรัพย์มาก  CME10
29 B5713660 นางสาวพันธ์ทิพา ทองชุมแสง  CME10
30 B5714513 นางสาวอรวรรณ พืชชัยภูมิ  ChemE10
31 B5715169 นายทวีศักดิ์ ขาวฉอ้อน  Metallurgical Engineering10
32 B5715985 นางสาวน้ำฝน ตาวัน  MAE10
33 B5717972 นายเกรียงไกร แว่นกิ่ง  Metallurgical Engineering10
34 B5721986 นายณัฐพล พรมภักดิ์  CME10
35 B5724383 นายฉัตรตระกูล บุญขำ  Metallurgical Engineering10
36 B5802616 นางสาวชนกานต์ จินตนาสุนทรศิริ  ChemE10
37 B5804429 นายมณฑล บุญเหลือ  Metallurgical Engineering10
38 B5811618 นางสาววราวัลย์ วัฒนกูล  Metallurgical Engineering10
39 B5812998 นางสาววัลลภา เอี่ยมทัพ  PE10
40 B5815272 นางสาววรรณิศา ไตรเลิศ  ChemE10
41 B5815319 นางสาวสุทธิรัตน์ สอดกำปัง  ChemE10
42 B5821167 นางสาวธันยพร แป้นนางรอง  Automotive Engineering10
43 B5821389 นายธนกร ซาซาโอคะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
44 B5821426 นางสาวกฤตยา ศรีตะปัญญะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
45 B5821631 นายพีรวัส แก่นโชติกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
46 B5823192 นายเรวัต หนังสือ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
47 B5928088 นางสาวนฤมล จับศรทิพย์  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.